Випуск № 25

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 21
 • Item
  Реалії фінансового забезпечення комунального господарства в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-10-13) Диба, Олександр Михайлович; Нагорна, Ольга Валеріївна
  У статті досліджується особливості фінансування комунального господарства за рахунок недержавних джерел фінансування, проаналізовано сучасний стан потенційних джерел формування фінансових ресурсів для належного забезпечення розвитку та функціонування комунального господарства.
 • Item
  Еволюція економічної теорії інновацій
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Зарва, О. О.
  У статті розглядається історія економічних досліджень інновацій та їх сучасний стан. Наводяться альтернативні підходи до визначення й інтерпретації інновацій.
 • Item
  Процес підбору людських ресурсів у глобальних корпораціях
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Суворова, Т. В.
  У статті досліджено особливості підбору людських ресурсів у глобальних корпораціях в різних сферах міжнародного бізнесу.
 • Item
  Ефективне використання нового типу промислових активів — новий чинник конкурентоспроможностї енергоємних галузей промисловості
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Силантьєв, Сергій Олексійович
  Проведено аналіз ринку похідних фінансових інструментів (ПФІ) на новий тип промислових активів на Європейському ринку емісійних викидів. Проаналізовані недоліки І-ої фази функціонування Європейської системи торгівлі викидами (ЄСТВ). Висвітлені проблеми ефективного функціонування ЄСТВ на ІІ-ій і ІІІ-ій фазах її впровадження до 2020 року. Сформульовані пріоритетні напрямки наукових досліджень з питань ефективного використання нового типу промислових активів з метою формування стратегій сталого розвитку економіки.
 • Item
  Теоретичні аспекти диверсифікації міжнародної торгівлі
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Семенюк, В. В.
  У статті виокремлено ключові підходи до визначення поняття диверсифікації міжнародної торгівлі, систематизовано головні напрями диверсифікації товарних потоків і рівні здійснення диверсифікації.
 • Item
  Формування та оцінка інноваційного потенціалу аграрних підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Савицький, Едуард Едуардович
  У статті розглядаються проблеми формування та оцінки інноваційного потенціалу підприємств АПК. Досліджено сутність інноваційного потенціалу та чинники його формування. Визначено складові та фактори інноваційного потенціалу аграрних підприємств. Розглянуто методичні підходи до оцінки інноваційного потенціалу підприємсв АПК.
 • Item
  Державне фінансування наукової діяльності в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Речкіна, К. Д.
  У статті розглянуто роль державного фінансування розвитку науки в Україні. Проведено аналіз джерел і шляхів здійснення державного фінансування наукової діяльності. Виявлено тенденції та ефективність здійснення державного фінансування наукової діяльності в Україні.
 • Item
  Передумови структурних перетворень економіки України
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Омельченко, Роман Володимирович
  У статті розглядається сучасна ситуація в українській економіці і завдання відновлення економічного зростання та обґрунтовується необхідність активізації структурних перетворень національної економіки.
 • Item
  Економічна політика України в галузі зовнішньоторговельних операцій та шляхи її вдосконалення
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Мудренок, Олена Валеріївна
  У статті розглядається економічна політика України в галузі зовнішньої торгівлі та шляхи її вдосконалення.
 • Item
  Класифікація здатностей підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Малярчук, Ольга Георгіївна
  У статті запропоновано класифікацію здатностей підприємства за такими критеріями: способом адаптації, критерієм часу (виміру), джерелом та рівнем виникнення. Здійснено спробу визначення адаптаційних здатностей підприємства.
 • Item
  Прямі іноземні інвестиції в країнах з перехідною економікою: інституційний підхід
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Малько, Катерина Сергіївна
  Розглянуто основні теорії іноземних інвестицій в контексті інституційного підходу. Досліджено їх використання в умовах проведення інституційно-ринкових перетворень економіки в східноєвропейських країнах.
 • Item
  Перспективи інноваційного розвитку підприємств спиртової промисловості
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-11-01) Коткова, Н. С.
  Істотним «гальмом» на шляху інноваційного розвитку галузі є великий дефіцит бюджетного фінансування науково-дослідних і дослідно-конструкторських установ, що повинні забезпечувати науково-технологічний супровід глибоких змін у спиртовому виробництві, низька інноваційна активність підприємств.
 • Item
  Ділова репутація компанії: чинники формування та їх аналітична характеристика
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Гребешкова, Олена Миколаївна; Шиманська, Ольга Володимирівна
  Розкрито сутність ділової репутації та особливості її трактування в контексті стратегічних активів підприємства. Дано загальну характеристику підходів щодо оцінки ділової репутації фірми, визначено основні чинники її формування та наведені результати емпіричної апробації факторного аналізу ділової репутації української компанії.
 • Item
  Моделювання системи ключових показників ефективності діяльності організації
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Гордієнко, Ірина Василівна
  У статті розглянуто проблеми побудови системи ключових показників ефективності діяльності організації. Запропоновано модель математичної оптимізації ключових показників ефективності. з нечіткими обмеженнями.
 • Item
  Структурні зрушення в інвестиціях в основний капітал економіки України
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Фукс, Є. А.
  Досліджено сучасний стан інвестиційної діяльності в Україні, виявлено структурні диспропорції щодо обсягів, джерел і структури інвестування, запропоновано шляхи щодо їх подолання.
 • Item
  Організація управлінського обліку витрат на підприємствах добування залізної руди
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Дутчак, Р. Р.
  Дана стаття присвячена питанням удосконалення організації управлінського обліку витрат на підприємствах добування залізної руди. У статті розглянуто основні аспекти резервів ефективності управлінського обліку витрат. Автором запропоновано нові елементи системи управлінського обліку, що конструктивно вирішує питання зменшення витрат підприємства.
 • Item
  Розвиток органічного виробництва в Україні та світі
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Добровольська, І. А.
  З кожним роком у світі проблеми екологізації стають все актуальнішими. Розвиток органічного виробництва одна із основ цієї проблеми. Тому необхідно проводити дослідження, що охоплюють розвиток органічного виробництва як і в Україні, так і в світі.
 • Item
  Дослідження інформаційної системи фінансового менеджменту підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-10-12) Денісова, Ольга Олександрівна; Сендзюк, Мирон Ананійович
  У статті розглядаються сучасні програмні системи з автоматизації задач фінансового менеджменту, обґрунтовуються проектні рішення з побудови типової інформаційної системи фінансового менеджменту та її архітектура.
 • Item
  Трансформація підходів до оцінювання ефективності фірми за критерієм економічної доданої вартості
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Данильченко, Сергій Станіславович; Danylchenko, Serhii; Данильченко, Сергей Станиславович
  У статті розглянуто необхідність застосування в управлінській діяльності підприємств концепції економічної доданої вартості. Приведена укрупнена класифікація видів вартості підприємства залежно від зацікавлених сторін підприємницької діяльності. Проаналізована методика розрахунку економічної доданої вартості. Запропоновано нові можливості застосування результату визначення економічної доданої вартості різними учасниками підприємницької діяльності.
 • Item
  Особливості формування системи глобального менеджменту в умовах глобалізації світової економіки
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-10-19) Бобокал (Сергієнко), Марія Анатоліївна
  У статті висвітлено характерні особливості сучасного етапу глобалізації світової економіки з урахуванням зростаючого впливу ранснаціоналізації виробництва, а також розглянуто систему глобального менеджменту як невід’ємну складову глобалізацій них процесів сьогодення.