№ 24

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 54
 • Item
  Оптимізаційно-цінова стратегія міжнародного маркетингу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Корж, М. В.
  У статті встановлено необхідність глобального вдос-коналення механізму управління міжнародним маркетингом в умовах світової економічної кризи у відповідності із загаль-ною антикризовою програмою. Розроблено методологію фор-мування оптимізаційно-цінової стратегії міжнародного маркетингу та механізму управління нею для підвищення ефективності загального механізму міжнародного маркетингу і зниження ризику участі у міжнародних бізнес-процесах.
 • Item
  Інструментальні засоби підтримки процесу аудиту інформаційних технологій
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-22) Ус, Роман Леонідович; Us, Roman
  Стаття присвячена сучасним інструментальним засобам підтримки процесу аудиту і моніторингу інформаційних технологій підприємств. Наведена їх класифікація і порівняльний аналіз з погляду корисності для підтримки та автоматизації процесу ІТ-аудиту. Сформульовано пропозиції щодо їх удосконалення.
 • Item
  Розвиток моделювання функції збуту підприємства за допомогою Р-перетворення
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-12) Магда, В. В.; Magda, V.
  У статті розглядається процес моделювання функції збуту підприємства за допомогою р-перетворення, що обмежується довірчими інтервалами логістичної моделі.
 • Item
  Моделювання соціально-економічних процесів обмінного типу. 2. Двопараметричні моделі
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-03-06) Коляда, Юрій Васильович; Kolyada, Jury
  Викладено низку нелінійних математичних моделей (ММ) економічної динаміки, которими описуються обмінні процеси, враховуючи при цьому притаманні та характерні для економіки явища. На прикладі однієї з моделей отримано узагальнення формули рівноважної ціни.
 • Item
  Застосування коефіцієнтів вадливості альтернатив для встановлення маргинальності думок експертів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-29) Рева, О. М.; Reva, O.; Павлів, Оксана Богданівна; Pavliv, Oksana
  Стаття присвячена вирішенню актуальної проблеми вдосконалення експертних процедур, зокрема технології застосування методів теорії розпізнавання образів для визначення маргинальності думок осіб, які приймають рішення в економіці, і збільшення ступеня однорідності (узгодженості) цих думок у груповій системі переваг. Враховуючи особливості шкал кваліметрії, встановлено, що застосування у відповідних процедурах коефіцієнтів важливості (кількісні оцінки) дещо більшою мірою впливає на надійність групової оцінки (величина коефіцієнта конкордації за Кендаллом зростає на 49,8 %) у порівнянні з випадком використання рангів (якісні оцінки, — на 44,9 %). Однак застосування коефіцієнтів важливості, обчислених за допомогою суворого математичного методу розстановки пріоритетів, робить пропонований підхід більш тонким і прийнятним для визначення маргинальних думок експертів.
 • Item
  Моделювання доходу підприємства-виробника продукції з урахуванням рекламних асигнувань
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-30) Блудова, Тетяна Володимирівна; Завірюха, А.; Bludova, Tetiana; Zaviruha, A.
  У статті розглядається побудова функцій прибутку двох учасників каналу збуту взаємопов’язаних кооперативною рекламою: підприємства—виробника продукції і підприємства продажу родукції. За допомогою введеної системи змінних цін функції зведені до безрозмірного вигляду. Приведено блок-схему кооперативної реклами в системах постачань продукції. У загальному вигляді побудовано поверхню, а також лінії рівня функції реакції рекламних асигнувань для різних значень параметрів.
 • Item
  Визнання гудвілу при придбанні підприємства з метою його відображення в обліку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-26) Бондар, Микола Іванович; Bondar, Mykola
  Обґрунтовано основні підходи до визнання гудвілу та його вартісного оцінювання. Визначено об’єктивні та суб’єктивні чинники, що призводять до виникнення гудвілу.
 • Item
  Застосування сучасних комп’ютерних технологій для аналітичної роботи в системі управління діяльністю суб’єкта господарювання
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-15) Олійник, О. В.; Olijnyk, O.; Євдокимов, В. В.; Evdokimov, V.
  У статті запропоновано вдосконалити організацію і технологію проведення аналітичних робіт за допомогою інформаційно-комп’ютерних технологій у системі управління суб’єкта господарювання шляхом використання сучасних програмних продуктів економічного аналізу.
 • Item
  Функції бухгалтера-менеджера в системі стратегічного управління підприємством
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-10) Шайкан, Андрій Валерійович; Shaykan, A.
  В статті розкрито основні напрямки розвитку функціональних обов’язків працівників в сучасних умовах управління підприємством. Визначено відмінності в поняттях «бухгалтер-аналітик» і «бухгалтер-менеджер».
 • Item
  Регламентація бухгалтерського обліку в Україні: стан, проблеми, орієнтири
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-17) Олійник, Яна Вікторівна; Oliynyk, Yana
  За роки реформування бухгалтерського обліку в Україні було створено ґрунтовну законодавчу базу з регулювання системи бухгалтерського обліку. Проте державна політика інтеграції Україні у світове співтовариство вимагає продовження роботи з розробки та перегляду ключових аспектів регламентації бухгалтерського обліку.
 • Item
  Бухгалтерський облік операцій з оренди за МСБОДС: базові положення та методологічні підходи
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-02) Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana
  У статті розглянуто основи бухгалтерського обліку операцій з оренда відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для державного сектора. Висвітлено порядок відображення операцій з оренди у фінансових звітах орендарів та орендодавців, а також відображення операцій щодо продажу майна з подальшою його орендою.
 • Item
  Неттінг — банківська новація у розрахунках
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-23) Диба, В’ячеслав Михайлович; Dyba, Vjacheslav; Котковський, Володимир Станіславович; Kotkovsky, Volodymyr
  Розглянуто поняття неттінгу, його основні риси, класифікацію різновидностей неттінгу й особливості його застосування, визначені відмінні риси неттінгу і заліку взаємних вимог, розкрито використання ліквідаційного неттінгу для кредитора-боржника в умовах фінансової кризи.
 • Item
  Іноземний капітал та його вплив на банківську систему України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-02) Аржевітін, Станіслав Михайлович; Arzhevitin, Stanislav
  У статті досліджено причини розширення діяльності іноземних банків у країнах ЦСЄ, а також вплив іноземного капіталу на банківську систему України. Визначено позитивні та негативні сторони впливу іноземного капіталу на банківську систему та економіку України. Запропоновано заходи та рекомендацій (насамперед НБУ) задля усунення негативних наслідків впливу іноземного капіталу на банківську систему України.
 • Item
  Розробка моделі процесу ідентифікації і подолання фінансової кризи
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-28) Силантьєв, Сергій Олексійович; Sylantiev, Sergiy; Козлюк, Л. О.; Kozlyuk, L.
  У статті розроблено оригінальний алгоритм ідентифікації фінансової кризи за допомогою кластерного аналізу та створено комплексну шкалу рейтингування банків на класи за рівнем платоспроможності.
 • Item
  Контролінг ризиків у системі ефективного управління на підприємстві
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-22) Ніколайчук, М. В.; Nikolaychuk, M.
  Досліджено контролінг ризиків як кладову системи внутрішнього контролю. Систематизовано погляди на сутність контролінгу ризиків. Визначено передумови розвитку контролінгу ризиків на підприємствах, його мету і завдання на сучасному етапі. Досліджено взаємозв’язок ризик-менеджменту та контролінгу ризиків.
 • Item
  Особливості формування інституціональної архітектоніки фінансового посередництва в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-30) Королюк, Тетяна Олександрівна; Korolyuk, Tetyana
  Розглянуто суперечливий процес формування інституціональної архітектоніки фінансового посередництва в Україні внаслідок світової фінансової кризи.
 • Item
  Фінансові механізми функціонування вищої освіти
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-23) Куклін, О. В.; Kuklin, O.
  У статті пропонується аналіз основних фінансових механізмів, що забезпечують функціонування вищої системи освіти. Автор аналізує світовий досвід забезпечення джерел фінансування вищої освіти та аналізує можливості і необхідність його застосування у системі вищої освіти в Україні.
 • Item
  Фінансово-правові засади бюджетного розмежування
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-09) Буряченко, Андрій Євгенович; Buryachenko, Andriy
  У статті досліджено існуючі правові засади бюджетного розмежування в Україні, зокрема, його фінансова складова. Автор пропонує шляхи поетапного вдосконалення процесу розмежування бюджетних повноважень, обґрунтовує необхідність законодавчого закріплення власних та спільних фінансових зобов’язань органів місцевої влади.
 • Item
  Світ переборює сам себе
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-23) Пахомов, Сергій Юрийович; Pahomov, Sergiy
  У даній статті розглядаються історичні паралелі, сучасні тенденції та перспективи розвитку світогосподарської системи. Особливу увагу автором приділено дослідженню впливу ціннісних факторів на трансформацію сучасної моделі світу, а також пошуку відповідей стосовно причин та наслідків світової економічної кризи в умовах глобалізації.
 • Item
  Доцільність сегментування глобального ринку сільськогосподарської продукції
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-18) Мязіна, Н. Б.; Myazina, N. B.
  У статті досліджено проблему формування сегментів на глобальному ринку cільгосппродукції, доцільність виділення окремих сегментів на даному ринку з точки зору можливостей виходу на глобальний ринок вітчизняних підприємств, також запропоновано варіанти комплексу маркетингу на кожному сегменті.