Аграрна економічна освіта в розбудові конкурентоспроможного сільського господарства України

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 104
 • Item
  Особливості організації документообігу використання кормів у тваринництві
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Шевченко, Юрій Андрійович
  У роботі розглянуто особливості організації документального оформлення використання кормів у сільськогосподарських формуваннях. Запропоновано розподілити обов’язки щодо оформлення, обробки та затвердження відомості витрати кормів (ф. №ВЗСГ-9) між відповідальними особами на підприємстві.
 • Item
  Методика аналізу витрат на капітальне будівництво
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Ткач, Іван Валентинович
  Розкрито зміст основних розділів кошторису. Проведено порівняння розбіжностей між розрахунком кошторисних витрат та методикою відображення цих витрат в бухгалтерському обліку. Розроблено методику узгодження витрат за кошторисом та витрат за даними бухгалтерського обліку.
 • Item
  Позикові кошти від нерезидента: податковий облік і звітність
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Ковач, Світлана Іванівна
  В статті висвітлено порядок податкового обліку і звітності позикових коштів, отримуваних від нерезидента за процентними та безпроцентними договорами залучення позикових коштів.
 • Item
  Облік власного капіталу в фермерських господарствах із застосування спрощеного плану рахунків
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Мельничук, Вікторія Василівна
  В статті розглянуто основні аспекти відображення в обліку операцій з формування власного капіталу підприємства. Зокрема, виділено особливості здійснення даних операцій на малих підприємствах з врахуванням останніх змін у законодавстві.
 • Item
  Класифікація витрат виробництва
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Радченя, Любов Іванівна
 • Item
  Загальні принципи організації аудиту нафтопродуктів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Самохвал, Сергій Петрович
  В статті висвітлено організацію аудиту нафтопродуктів, а також розглянуто його основні принципи та методологію.
 • Item
  Уточнення змісту та назв розділів активу балансу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Мервенецька, Вікторія Федорівна
  В статті надано рекомендації щодо уточнення змісту та назв розділів активу балансу відповідно до економічного змісту відображуваних операцій.
 • Item
  Облік витрат на біологічні перетворення в інкубаторних цехах
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Золотарьова, Наталія Сергіївна
  Стаття містить рекомендації щодо обліку формування біологічних активів в інкубації сформовані відповідно до організаційно-технологічних особливостей діяльності інкубаторно-птахівничих підприємств.
 • Item
  Аудит як обов’язкова процедура підтвердження річної фінансової звітності
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Гончар, Ірина Ігорівна
  Стаття присвячена аналізу нормативного законодавства з питань аудиту фінансової звітності українських суб’єктів господарювання. Розкрито особливості проведення аудиту фінансової звітності в різних регіонах України в різних суб’єктах господарювання.
 • Item
  Щодо обліку додаткового вкладеного капіталу в аграрних підприємствах
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Коцупатрий, Михайло Миколайович
  В статті висвітлюється питання щодо ведення обліку емісійного доходу й іншого вкладеного капіталу в сільськогосподарських підприємствах. Обґрунтовано доцільність відображення у складі емісійного доходу прибутків або збитків від перепродажу акцій власної емісії, а також витрат сторонніх організацій з випуском або придбанням інструментів власного капіталу.
 • Item
  Особливості створення забезпечення майбутніх витрат і платежів та їх вплив на облікову політику підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Бірюк, Олена Григорівна
  В статті розглядається питання про особливості створення забезпечення майбутніх витрат і платежів та їх вплив на облікову політику підприємства. Зокрема розробка рекомендацій з удосконалення порядку формування та застосування облікової політики в частині методології створення забезпечення майбутніх витрат і платежів.
 • Item
  Стан і проблеми розвитку ринку молока і молочних продуктів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Кудлай, Віра Григорівна; Kudlai, V. H.; Кудлай, Вера Григорьевна
  Розглянуто проблемні аспекти формування і функціонування ринку молока та молочних продуктів в Україні. Обґрунтовано перспективні напрями розвитку ринку молока і молочних продуктів.
 • Item
  Теоретичні аспекти технологізації вартісно-орієнтованого управління відтворенням в агропромислових формуваннях
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Коваль, Павло Васильович
  В роботі розглядаються деякі теоретичні підходи до розробки операційної системи управління процесами відтворення, а саме вартісно-орієнтоване управління за цілями. В роботі, також, обґрунтовано параметр фокусування системи збалансованих показників, яким обрано економічну додану вартість. Робота містить карту вартісно-орієнтованої системи управління відтворенням в АПФ, яка може бути використаною на практиці.
 • Item
  Ресурси для розвитку молочного і м’ясного скотарства в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Іваненко, Федір Вікторович
  Проведено аналіз ефективності використання ресурсу галузі скотарства, системи управління.
 • Item
  До питання про закономірності виникнення агрохолдингів в Україні та перспективи їх подальшого розвитку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Єранкін, Олександр Олександрович
  Стаття присвячена аналізу закономірностей виникнення агрохолдингів в Україні та прогнозуванню їх подальшого розвитку. Встановлено логічний взаємозв’язок зазначених процесів із еволюцією економічних відносин в АПК України. Досліджено структурний склад власників агропромислових формувань та проаналізовано мотиви їх входження в агробізнес.
 • Item
  Інновації як фактор удосконалення аграрної економічної освіти
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Хорунжий, Микола Йосипович
  Розглядаються принципові положення, що стосуються удосконалення навчально-виховного процесу аграрної освіти на основі запровадження інновацій та їх мотивації у тандемі «викладач — студент».
 • Item
  Використання імітаційних ігрових методів активного навчання при викладанні навчальної дисципліни «економіка сільських територій»
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Судеркін, Анатолій Миколайович
  У зв’язку з реформуванням вищої освіти підготовка фахівців для всіх галузей вимагає корінної зміни стратегії та тактики навчання у вищому навчальному закладі. Акценти при викладанні навчальних дисциплін переносяться на використання методів навчання, які активізують самостійність думок студентів.
 • Item
  Наша земля і майбутнє України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Нелеп, Віталій Миколайович
  Виходячи з концепції багатофункціональності сільського господарства і необхідності комплексного врахування соціальних, економічних та екологічних факторів, обґрунтовуються перспективні напрями розвитку сільського господарства України, орієнтації його на виробництво органічної продукції. Досліджуються зв’язки між якістю сільськогосподарських земель і продукції рослинництва і тваринництв.
 • Item
  Засади формування механізму відродження льонарства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Головня (Висоцька), Оксана Мілентіївна; Висоцька, Оксана Мілентіївна
  Уточнено сутність понять «криза», «відродження». Виявлено причини кризового стану галузі льонарства. Запропоновано при розробці механізму відродження галузі спиратися на тенденції ринку, національні інтереси та можливості державного регулювання діяльності підприємств льонопродуктового підкомплексу України.
 • Item
  Використання методу капіталізації і дисконтування грошових потоків для оцінки доцільності придбання і створення новацій
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Андрійчук, Василь Гаврилович
  Обґрунтовано методичні підходи до визначення ціни ліцензії на об’єкт інтелектуальної власності з урахуванням сценаріїв прогнозу терміну зберігання новацією своїх конкурентних переваг. Запропоновано методику оцінки ефективності новацій для кожного з суб’єктів, причетних до її створення і використання.