Show simple item record

dc.contributor.authorВеликоіваненко, Галина Іванівна
dc.contributor.authorVelykoivanenko, Halyna
dc.contributor.authorВеликоиваненко, Галина Ивановна
dc.contributor.authorСавіна, Світлана Станіславівна
dc.contributor.authorSavina, Svitlana
dc.contributor.authorСавина, Светлана Станиславовна
dc.contributor.authorКолечко, Д. В.
dc.contributor.authorKolechko, Dmitriy
dc.contributor.authorБень, В. П.
dc.contributor.authorBen’, Vladyslav
dc.date.accessioned2020-02-14T13:04:04Z
dc.date.available2020-02-14T13:04:04Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationПобудова ансамблів моделей кредитного скорингу / Г. І. Великоіваненко, С. С. Савіна, Д. В. Колечко, В. П. Бень // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : наук.-анал. журн. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. В. Матвійчук (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – № 7. – С. 34–77.uk_UA
dc.identifier.issn2306-3289
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/123456789/32147
dc.description.abstractУ статті висвітлено результати дослідження динамічних еволюційних процесів трофічних відносин між популяціями підприємств. Побудовано модель поведінки економічної системи на основі диференціальних рівнянь, що враховує динаміку питомих доходів конкуруючих популяцій підприємств у відносинах протокооперації, нелінійності зростання та конкуренції і може застосовуватися для аналізу динаміки перехідних процесів у різних сценаріях життєвих циклів, а також для прогнозування синергетичного ефекту злиття та поглинання. Проведено біфуркаційний аналіз можливих сценаріїв динамічних режимів проходження процесів злиття та поглинання з використанням нейромережевої системи розпізнавання образів. З цією метою у статті побудовано самоорганізаційну карту Кохонена, яка здійснювала розпізнавання фазових портретів біфуркаційних діаграм життєвого циклу підприємств за п’ятьма окремими класами, відповідно до сценаріїв їх розвитку. У результаті проведеного експериментального дослідження виявлено характерні режими перебігу еволюції економічних систем, зроблено висновки щодо механізмів впливу зовнішнього середовища та внутрішньої структури на режим еволюції популяцій підприємств. The article highlights the results of a study of the dynamic evolutionary processes of trophic relations between populations of enterprises. A model based on differential equations is constructed, which describes the economic system and takes into account the dynamics of the specific income of competing populations of enterprises in relations of protocooperation, nonlinearity of growth and competition. This model can be used to analyze the dynamics of transient processes in various life cycle scenarios and predict the synergistic effect of mergers and acquisitions. A bifurcation analysis of possible scenarios of dynamic modes of merger and acquisition processes using the neural network system of pattern recognition was carried out. To this end, a Kohonen self‐organizing map has been constructed, which recognizes phase portraits of bifurcation diagrams of enterprises life cycle into five separate classes in accordance with the scenarios of their development. As a result of the experimental study, characteristic modes of the evolution of economic systems were revealed, and also conclusions were made on the mechanisms of influence of the external environment and internal structure on the regime of evolution of populations of enterprises. Статья освещает результаты исследования динамических эволюционных процессов трофических отношений между популяциями предприятий. Построено модель поведения экономической системы на основе дифференциальных уравнений, которая учитывает динамику удельных доходов конкурирующих популяций предприятий в отношениях протокооперации, нелинейности роста и конкуренции и может применяться для анализа динамики переходных процессов в различных сценариях жизненных циклов, а также прогнозирования синергетического эффекта слияния и поглощения. Проведен бифуркационный анализ возможных сценариев динамических режимов прохождения процессов слияния и поглощения с использованием нейросетевой системы распознавания образов. С этой целью в статье построено самоорганизующуюся карту Кохонена, осуществляющую распознавание фазовых портретов бифуркационных диаграмм жизненного цикла предприятий по пяти отдельным классам в соответствии со сценариями их развития. В результате проведенного экспериментального исследования выявлено характерные режимы протекания эволюции экономических систем, сделано выводы о механизмах воздействия внешней среды и внутренней структуры на режим эволюции популяций предприятий.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk_UA
dc.subjectмоделюванняuk_UA
dc.subjectеволюціяuk_UA
dc.subjectзлиттяuk_UA
dc.subjectпоглинанняuk_UA
dc.subjectсамоорганізаціяuk_UA
dc.subjectкарта Кохоненаuk_UA
dc.subjectбіфуркаційний аналізuk_UA
dc.subjectатракторuk_UA
dc.subjectmodelinguk_UA
dc.subjectevolutionuk_UA
dc.subjectmergeruk_UA
dc.subjectacquisitionuk_UA
dc.subjectselforganizationuk_UA
dc.subjectKohonen mapuk_UA
dc.subjectbifurcation analysisuk_UA
dc.subjectattractoruk_UA
dc.subjectмоделированиеuk_UA
dc.subjectэволюцияuk_UA
dc.subjectслияниеuk_UA
dc.subjectпоглощениеuk_UA
dc.subjectсамоорганизацияuk_UA
dc.subjectкарта Кохоненаuk_UA
dc.subjectбифуркационный анализuk_UA
dc.subjectаттракторuk_UA
dc.titleПобудова ансамблів моделей кредитного скорингуuk_UA
dc.title.alternativeBuilding the ensembles of credit scoring modelsuk_UA
dc.title.alternativeПостроение ансамблей моделей кредитного скорингаuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.subject.udc519.86:336.717uk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record