Now showing items 49-68 of 140

  • Линейные идемпотентные операторы в конечномерных векторных пространствах 

   Тертичная, Елена Николаевна; Tertychna, Olena Mykolayivna; Тертична, Олена Миколаївна; Бондаренко, Виталий Михайлович; Bondarenko, Vitaliy Mykhailovych (Інститут математики Національної академії наук України, 2015)
   В этой статье рассматривается задача о подобии наборов линейных идемпотентных операторов, действующих в конечномерных векторных пространствах.
  • Магнітореологія розведених суспензій у крові 

   Мельник, Ольга Олександрівна; Melnik, Olga Oleksandrivna; Мельник, Ольга Александровна; Лісовська, Валентина Петрівна; Lisovska, Valentyna Petrivna; Лисовская, Валентина Петровна (Кам′янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка, 2016)
   У рамках структурно-феноменологічного підходу отримані реологічні рівняння стану розведеної суспензії у крові недеформівних осесиметричних магніточутливих частинок. На основі отриманих результатів досліджено вплив зовнішнього ...
  • Математична статистика 

   Григулич, Світлана Миколаївна; Григулич, Светлана Николаевна; Лісовська, Валентина Петрівна; Лисовская, Валентина Петровна; Макаренко, Олександр Іванович; Макаренко, Александр Иванович; Манжос, Тетяна Василівна; Манжос, Татьяна Васильевна; Пахомов, Ігор Іванович; Пахомов, Игорь Иванович; Стасюк, Варвара Дмитрівна; Стасюк, Варвара Дмитриевна; Черніс, Галина Миколаївна; Чернис, Галина Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   Посібник містить теоретичний і практичний матеріал, відповідає програмі з математичної статистики, чинній у Київському національному економічному університеті ім. В. Гетьмана. Розв’язано багато задач економічного характеру ...
  • Математичне моделювання розвитку економічної системи у фермерських господарствах 

   Блудова, Тетяна Володимирівна; Bludova, Tetyana; Кулик, Анатолій Борисович; Kulyk, Anatoliy (Вінницький національний аграрний університет, 2013)
   Представлена економіко-математична модель функціонування фермерських господарств, що базується на розв’язку диференціальних рівнянь першого порядку. Розглянута структура системи виробництва фермерського господарства.
  • Математичне моделювання функціонування молокопереробного підприємства 

   Кулик, Анатолій Борисович; Kulyk, Anatoliy; Кулик, Анатолий Борисович; Манжос, Тетяна Василівна; Manzhos, Tetyna; Манжос, Татьяна Васильевна (Хмельницький національний університет, 2015)
   Досліджується і аналізується функціонування молокопереробного підприємства, яке складається з основного підприємства та допоміжного, при залученні зовнішніх інвестицій. Розглянута структура системи виробництва. На прикладі ...
  • Математичне моделювання функції рекламної активності підприємства 

   Лісовська, Валентина Петрівна; Lisovska, Valentina Petrivna; Мошенська, Анастасія Володимирівна; Moshenska, A. (Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», 2014)
   В статті відображена актуальність проблематики моделювання процесу рекламних звернень підприємства та розглянуто відомі аналітичні функції реакції збуту у вигляді логістичної кривої, які моделюють відклик від витрат на ...
  • Математичне моделювання інвестиційної стратегії на молокопереробному підприємстві 

   Блудова, Тетяна Володимирівна; Bludova, Tetyana; Кулик, Анатолій Борисович; Kulyk, Anatoliy (ВНЗ «Національна академія управління», 2014)
   В статті досліджується і аналізується функціонування молокопереробного підприємства, яке складається з основного підприємства та допоміжного, при залученні зовнішніх інвестицій. Розглянута структура системи виробництва ...
  • Методи вирівнювання при багатократній класифікації ризиків у страхуванні: метод Бейлі-Саймона і метод маргінальних сум 

   Лісовська, Валентина Петрівна; Lisovska, Valentyna; Лисовская, Валентина Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  • Мобільність студентів і викладачів при впровадженні інновацій в навчальний процес 

   Кулик, Анатолій Борисович; Кулик, Анатолий Борисович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-03)
  • Модель дифузії інновацій з урахуванням реклами в умовах сегментованого ринку 

   Манжос, Тетяна Василівна; Manzhos, Tetіana; Манжос, Татьяна Васильевна; Мельник, Ольга Олександрівна; Melnyk, Olga; Мельник, Ольга Александровна (ВНЗ «Національна академія управління», 2016)
   У статті досліджено питання прогнозування попиту на інноваційний продукт з урахуванням реклами в умовах сегментованого ринку. Зважаючи на відсутність статистичних даних за минулі періоди, побудовано модель росту попиту на ...
  • Модель спільного впливу рекламних відгуків і ціноутворення у збільшенні базового рівня збуту 

   Блудова, Тетяна Володимирівна; Bludova, Tetiana; Блудова, Татьяна Владимировна; Островська, Марія Сергіївна; Ostrovska, Mariya; Островская, Мария Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   В статті показано, що на ефективність рекламних звернень впливає частота їх повторення, причому кількість показів рекламного звернення має враховувати ефект запам’ятованості реклами, що є особливо важливим для розроблення ...
  • Модель управління запасами вертикально інтегрованої структури на прикладі сільськогосподарського підприємства 

   Кулік, Анатолій Борисович; Kulyk, Anatoliy; Кулик, Анатолий Борисович; Манжос, Тетяна Василівна; Manzhos, Tetiana; Манжос, Татьяна Васильевна (Видавничий дім «Інжек», 2016)
   У статті побудовано модель управління запасами вертикально інтегрованого підприємства холдингового типу, що складається з двох ланок технологічного ланцюга. Під час побудови моделі використано функції витрат та описано ...
  • Модель управління запасами горизонтально інтегрованого холдингу за умови стохастичного попиту 

   Манжос, Тетяна Василівна; Manzhos, Tetiana; Манжос, Татьяна Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-25)
   Вивчається питання про оптимальний розмір товарного чи виробничого запасу горизонтально інтегрованого холдингу та мінімальні витрати на закупівлю, зберігання і можливу дефіцитість за умови стохастичного попиту. Побудовано ...
  • Модель управління запасами горизонтального інтегрованого холдингу за умови стохастичного попиту 

   Манжос, Тетяна Василівна; Manzhos, Tetiana; Манжос, Татьяна Васильевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-25)
   Вивчається питання про оптимальний розмір товарного чи виробничого запасу горизонтально інтегрованого холдингу та мінімальні витрати на закупівлю, зберігання і можливу дефіцитність за умови стохастичного попиту. Побудовано ...
  • Модель управління запасами з нечітким трикутним попитом 

   Манжос, Тетяна Василівна; Manzhos, Tetіana; Манжос, Татьяна Васильевна; Мельник, Ольга Олександрівна; Melnyk, Olga; Мельник, Ольга Александровна; Луцишина, Жанна Володимирівна; Lutsyshyna, Zhanna; Луцишина, Жанна Владимировна (Харківський національний економічний університет, 2018)
   У роботі представлено алгоритм побудови моделі управління запасами за умови, коли невідомий попит на ресурс моделюється за допомогою нечіткої логіки. Алгоритм може бути застосований, зокрема, і для інноваційного товару ...
  • Модель управління зернопереробним підприємством з гістерезисним перемиканням інтенсивності обслуговування 

   Лісовська, Валентина Петрівна; Lisovska, Valentina; Ігнатова, Юлія Володимирівна; Іващенко, Л. В. (Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова, Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013-11-28)
   У статі запропоновано модель управління зернопереробним підприємством з використанням апарату систем масового обслуговування. На основі математичної моделі роботи зернопереробного підприємства в динаміці отримано прогноз ...
  • Моделювання виробничих функцій 

   Кулик, Анатолій Борисович (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-02-09)
   Представлено економіко-математичну модель функціонування виробничих комплексів. Залежно від властивостей виробничих функцій досліджено динаміку змін економічних характеристик виробництва.
  • Моделювання впливу змін грошово-кредитної політики на рівень фінансової безпеки держави 

   Шапошник, О. Л.; Shaposhnyk, Helen (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   У роботі визначено складові фінансової безпеки: банківська безпека, безпека небанківського фінансового сектора, боргова безпека, валютна безпека, бюджетна безпека та грошово-кредитна безпека. Обґрунтовано, що для побудови ...
  • Моделювання доходу підприємства-виробника продукції з урахуванням рекламних асигнувань 

   Блудова, Тетяна Володимирівна; Завірюха, А.; Bludova, Tetyana; Zaviruha, A. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-30)
   У статті розглядається побудова функцій прибутку двох учасників каналу збуту взаємопов’язаних кооперативною рекламою: підприємства—виробника продукції і підприємства продажу родукції. За допомогою введеної системи змінних ...
  • Моделювання збуту підприємства залежно від дії реклами 

   Лісовська, Валентина Петрівна; Lisovska, Valentina; Лисовская, Валентина Петровна; Островська, Марія Сергіївна; Ostrovska, Mariya; Островская, Мария Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
   У статті розглянуто моделювання збуту підприємства залежно від дії реклами за допомогою рядів Фур’є.