Now showing items 1-20 of 33

  • Статистичне оцінювання гендерних нерівностей в оплаті праці в Україні 

   Луняк, Ірина Вікторівна; Lunyak, I.; Луняк, Ирина Викторовна; Петухова, Олена Анатоліївна; Petyhova, O.; Петухова, Елена Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   У статті проведено статистичне оцінювання гендерних нерівностей в оплаті праці за видами економічної діяльності та регіонами України. Здійснено групування регіонів за співвідношенням заробітної плати жінок і чоловіків.
  • Професійні посередники на ринку первинної публічної пропозиції цінних паперів 

   Гладчук, Ксенія Миколаївна; Gladchuk, K.; Гладчук, Ксения Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   У статті розглянуто роль професійних посередників на ринку первинної публічної пропозиції цінних паперів (ІРО). Зокрема, визначено основні завдання, які переслідують учасники процесу ІРО. Досліджено функції андеррайтера, ...
  • Ключові тенденції розвитку науково-технологічного співробітництва в ЄС 

   Бєлєнький, Олексій Юрійович; Belenkiy, O. Y.; Беленький, Алексей Юрьевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   У статті розкрито сучасні форми та особливості розвитку науково-технологічного співробітництва країн-членів Європейського Союзу. Проаналізовано механізми підтримки міждержавної інноваційної співпраці, її стратегічні цілі, ...
  • Освіта як фактор макроекономічного розвитку в сучасному світі 

   Авксєнтьєв, М. Ю.; Avksientiev, M.; Павленко, В. П.; Pavlenko, V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   У статті викладено матеріал, який стосується доведення значного впливу вищої освіти на макроекономічний розвиток держави. Наведено конкретні статистичні дані аналізу, які підтверджують той факт, що освіта впливає на ...
  • Управлінські аспекти забезпечення антикрихкості репутації підприємства 

   Дерев’янко, Олена Георгіївна; Derevianko, O. H. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   Автор науково обґрунтовує необхідність формувати та оцінювати репутацію підприємства за критерієм антикрихкості, при цьому пропонується відмовитись в теорії та практиці репутаційного менеджменту від поширеного словосполучення ...
  • Напрями аналізу виробничих запасів підприємств 

   Кузьмінська, Ольга Едуардівна; Kuzminska, O. E.; Кузьминская, Ольга Эдуардовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   Надано критичну оцінку інформації фахових джерел щодо напрямів аналізу виробничих запасів підприємств, уточнено напрями аналізу виробничих запасів вітчизняних підприємств на сучасному етапі поглиблення економічних реформ, ...
  • Ефективність управління інтелектуальним капіталом гірничодобувних підприємств 

   Нусінов, В. Я.; Nusinov, V. J.; Рябикіна, К. Г.; Ryabykina, K. G. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   Визначено пріоритетність структурних складових інтелектуального капіталу з урахуванням специфіки гірничодобувних підприємств. Доведено доцільність оцінювання ефективності управління інтелектуальним капіталом на підставі ...
  • Ефективна система продажу страхових послуг як фактор зростання вартості страхової компанії 

   Баранов, Андрій Леонідович; Baranov, Andrii Leonidovych; Баранов, Андрей Леонидович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   У статті поглиблено теоретичні засади щодо сутності системи продажів страхових послуг, а також розкрито переваги та недоліки застосування різних каналів продажу. Обґрунтовано, що страховики повинні застосовувати оптимальну ...
  • Соціальний захист молоді на ринку праці: статистичний аспект 

   Бараник, Зоя Павлівна; Бараник, Зоя Павловна; Іриневич, Ю. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   У статті розглянуто сучасний стан ринку праці в контексті зайнятості молоді, досліджені сучасні проблеми соціального захисту молоді в Україні. Окреслено основні напрями щодо удосконалення моніторингу молодіжної зайнятості.
  • Типологізація підходів до трактування сутності категорії «економічна стійкість підприємства» 

   Пономаренко, Т. В.; Ponomarenko, T. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   Узагальнено та впорядковано науковий доробок до змістовного наповнення категорії «економічна стійкість підприємства». Акцентовану увагу на ключових детермінантах формування стійкості. Критично роаналізовано основні положення ...
  • Бюджетування в управлінському обліку бюджетних установ: загальновідомі підходи та новації 

   Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, S. V.; Свирко, Светлана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   У статті розглянуті питання бюджетування в контексті управлінського обліку та кошторисного планування бюджетних установ.
  • Вплив регіонально-просторової організації економіки на активізацію соціально-економічного розвитку регіонів 

   Фащевський, Микола Іванович; Faschevsky, M. I.; Фащевский, Николай Иванович; Білоконь, Іван Васильович; Bilokon, Ivan; Белоконь, иван Васильевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   У статті визначено сутність просторової неоднорідності як методологічної основи поляризованості соціально-економічного розвитку регіонів. Показано вплив регіонально-просторової організації економіки на соціально-економічний ...
  • Аналітичне забезпечення формування патентної політики інституційних одиниць підприємництва 

   Диба, В’ячеслав Михайлович; Dyba, Vjacheslav; Дыба, Вячеслав Михайлович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   Стаття присвячена аналітичному та обліковому забезпеченню нематеріальних активів на інноваційно-орієнтованому підприємстві та формуванню його патентної політики.
  • Функціональна роль суб’єктів економічної безпеки в діяльності підприємства 

   Шигун, Марія Михайлівна; Shygun, M. M.; Шигун, Мария Михайловна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   Досліджено вплив різних видів ризиків на безпеку діяльності суб’єкта господарювання, обґрунтовано необхідність створення суб’єктів економічної безпеки на великих підприємствах, визначено функції та роль суб’єктів економічної ...
  • Державна фінансова підтримка інвестиційного розвитку суб’єктів малого підприємництва 

   Буряк, Леонід Дмитрович; Буряк, Леонид Дмитриевич; Павліковський, Анатолій Миколайович; Павликовский, Анатолий Николаевич; Кремпова, Наталія Леонідівна; Кремпова, Наталия Леонидовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   У статті проведено аналіз стану інвестиційного розвитку суб’єктів малого підприємництва, розглянуто основні форми державної фінансової підтримки малих підприємств, удосконалення нормативно-правової бази у сфері підприємницької ...
  • Стратегічна адаптація підприємств: практичні аспекти 

   Гребешков, Олексій Миколайович; Grebeshkov, Oleksii; Гребешков, Алексей Николаевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   Надзвичайна динамічність сучасного бізнес-середовища вимагає, на думку автора, перегляду традиційного в сучасній теорії та практиці менеджменту підходу до циклу стратегічного планування на підприємстві. У статті запропоновано ...
  • Оплата праці як інструмент управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників 

   Герасименко, Оксана Олександрівна; Gerasimenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   Виокремлено напрями та характерні риси науково-педагогічної діяльності. Визначено місце оплати праці в системі управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників. Обґрунтовано сутність, структуру та диференціацію ...
  • Оцінювання впливу інновацій на темпи і пропорції економічного зростання 

   Дрига, Сергій Георгійович; Druga, S. G.; Щукін, Б. М.; Schukin, B. M.; Манцуров, Дмитро Ігорович; Mantsurov, D. I. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   Стаття присвячена проблемним питанням розробки концептуальних засад оцінювання впливу інновацій на темпи економічного зростання та моделювання на цій основі ефективної інноваційно-інвестиційної політики держави, як складової ...
  • Політекономічний погляд на динамізацію світової економіки в контексті глобалізації та розв’язання суперечностей 

   Дейнека, Т. А.; Deyneka, T. A. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   Досліджено процес динамізації світової економіки з урахуванням її суперечливої сутності. З’ясовано, що процеси руху суперечностей істотно підсилюються глобалізацією. Це зумовлює відповідну динамізацію світової економічної ...
  • Потенціал забезпечення ефективності підприємств металургійної промисловості України 

   Буханець, Володимир Володимирович; Bukhanets, Volodymyr (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   У статті представлено результати оцінювання ефективності діяльності національних металургійних підприємств за показниками фінансово-економічного стану та на основі ресурсних факторів, що безпосередньо впливають на рівень ...