Now showing items 1-20 of 33

  • Базис концепції соціально-відповідального маркетингу у дослідженнях і стратегіях модифікації поведінки споживачів 

   Шафалюк, Олександр Казимирович; Shafaliuk, O.; Шафалюк, Александр Казимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   Стаття присвячена актуальним проблемам визначення базису закономірностей розвитку соціально-відповідального маркетингу. Розроблено пропозиції по вдосконаленню оцінювання ефективності діяльності підприємств на принципах ...
  • Статистичне оцінювання гендерних нерівностей в оплаті праці в Україні 

   Луняк, Ірина Вікторівна; Lunyak, I.; Луняк, Ирина Викторовна; Петухова, Олена Анатоліївна; Petyhova, O.; Петухова, Елена Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   У статті проведено статистичне оцінювання гендерних нерівностей в оплаті праці за видами економічної діяльності та регіонами України. Здійснено групування регіонів за співвідношенням заробітної плати жінок і чоловіків.
  • Стратегія підприємства в контексті управлінських концепцій постіндустріальної епохи 

   Гребешкова, Олена Миколаївна; Grebeshkova, O.; Гребешкова, Елена Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   У статті висвітлено засадничі положення розвитку методологічної платформи теорії стратегії підприємства за умов нової економіки. Наводено результати критичного аналізу найпоширеніших концепцій і підходів у теорії ...
  • Політекономічний погляд на динамізацію світової економіки в контексті глобалізації та розв’язання суперечностей 

   Дейнека, Т. А.; Deyneka, T. A. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   Досліджено процес динамізації світової економіки з урахуванням її суперечливої сутності. З’ясовано, що процеси руху суперечностей істотно підсилюються глобалізацією. Це зумовлює відповідну динамізацію світової економічної ...
  • Типологізація підходів до трактування сутності категорії «економічна стійкість підприємства» 

   Пономаренко, Т. В.; Ponomarenko, T. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   Узагальнено та впорядковано науковий доробок до змістовного наповнення категорії «економічна стійкість підприємства». Акцентовану увагу на ключових детермінантах формування стійкості. Критично роаналізовано основні положення ...
  • Управлінські аспекти забезпечення антикрихкості репутації підприємства 

   Дерев’янко, Олена Георгіївна; Derevianko, O. H. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   Автор науково обґрунтовує необхідність формувати та оцінювати репутацію підприємства за критерієм антикрихкості, при цьому пропонується відмовитись в теорії та практиці репутаційного менеджменту від поширеного словосполучення ...
  • Напрями аналізу виробничих запасів підприємств 

   Кузьмінська, Ольга Едуардівна; Kuzminska, O. E.; Кузьминская, Ольга Эдуардовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   Надано критичну оцінку інформації фахових джерел щодо напрямів аналізу виробничих запасів підприємств, уточнено напрями аналізу виробничих запасів вітчизняних підприємств на сучасному етапі поглиблення економічних реформ, ...
  • Стратегічна адаптація підприємств: практичні аспекти 

   Гребешков, Олексій Миколайович; Grebeshkov, Oleksii; Гребешков, Алексей Николаевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   Надзвичайна динамічність сучасного бізнес-середовища вимагає, на думку автора, перегляду традиційного в сучасній теорії та практиці менеджменту підходу до циклу стратегічного планування на підприємстві. У статті запропоновано ...
  • Вартісна оцінка природного капіталу в ринковій економіці 

   Заплітна, Тетяна Валентинівна; Zaplitna, T. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   У статті наведено пріоритетні напрямки утворення механізму вартісного оцінювання природного капіталу та розкрито пріоритетні напрямки ринкового ціноутворення. Розглянуто основи вартісних підходів ринкової оцінки природного ...
  • Ефективність управління інтелектуальним капіталом гірничодобувних підприємств 

   Нусінов, В. Я.; Nusinov, V. J.; Рябикіна, К. Г.; Ryabykina, K. G. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   Визначено пріоритетність структурних складових інтелектуального капіталу з урахуванням специфіки гірничодобувних підприємств. Доведено доцільність оцінювання ефективності управління інтелектуальним капіталом на підставі ...
  • Бюджетування в управлінському обліку бюджетних установ: загальновідомі підходи та новації 

   Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, S. V.; Свирко, Светлана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   У статті розглянуті питання бюджетування в контексті управлінського обліку та кошторисного планування бюджетних установ.
  • Вплив регіонально-просторової організації економіки на активізацію соціально-економічного розвитку регіонів 

   Фащевський, Микола Іванович; Faschevsky, M. I.; Фащевский, Николай Иванович; Білоконь, Іван Васильович; Bilokon, Ivan; Белоконь, иван Васильевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   У статті визначено сутність просторової неоднорідності як методологічної основи поляризованості соціально-економічного розвитку регіонів. Показано вплив регіонально-просторової організації економіки на соціально-економічний ...
  • Потенціал забезпечення ефективності підприємств металургійної промисловості України 

   Буханець, Володимир Володимирович; Bukhanets, Volodymyr (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   У статті представлено результати оцінювання ефективності діяльності національних металургійних підприємств за показниками фінансово-економічного стану та на основі ресурсних факторів, що безпосередньо впливають на рівень ...
  • Ефективність функціонування гірничо-збагачувальних комбінатів України 

   Криворучкіна, Олена Володимирівна; Krivoruchkіna, O. V.; Криворучкина, Елена Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   Здійснено ретроспективний аналіз ефективності діяльності вітчизняних гірничо-збагачувальних комбінатів. Ідентифіковано проблемні аспекти їх функціонування. Актуалізовано проблематику підвищення техніко-технологічного ...
  • Аналітичне забезпечення формування патентної політики інституційних одиниць підприємництва 

   Диба, В’ячеслав Михайлович; Dyba, Vjacheslav; Дыба, Вячеслав Михайлович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   Стаття присвячена аналітичному та обліковому забезпеченню нематеріальних активів на інноваційно-орієнтованому підприємстві та формуванню його патентної політики.
  • Функціональна роль суб’єктів економічної безпеки в діяльності підприємства 

   Шигун, Марія Михайлівна; Shygun, M. M.; Шигун, Мария Михайловна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   Досліджено вплив різних видів ризиків на безпеку діяльності суб’єкта господарювання, обґрунтовано необхідність створення суб’єктів економічної безпеки на великих підприємствах, визначено функції та роль суб’єктів економічної ...
  • Реформа управління публічними фінансами Словацької республіки: дохідна частина 

   Буряченко, Андрій Євгенович; Buriachenko, Andrii; Буряченко, Андрей Евгеньевич; Логвінов, П. В.; Logvinov, P. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   Проблеми, котрі постають перед Україною в ході реформування фіскальної та бюджетної політики, не є принципово новими чи унікальними. Беручи до уваги успішний досвід країн, можна уникнути багатьох помилок і взяти на озброєння ...
  • Ефективна система продажу страхових послуг як фактор зростання вартості страхової компанії 

   Баранов, Андрій Леонідович; Baranov, Andrii Leonidovych; Баранов, Андрей Леонидович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   У статті поглиблено теоретичні засади щодо сутності системи продажів страхових послуг, а також розкрито переваги та недоліки застосування різних каналів продажу. Обґрунтовано, що страховики повинні застосовувати оптимальну ...
  • Соціальний захист молоді на ринку праці: статистичний аспект 

   Бараник, Зоя Павлівна; Бараник, Зоя Павловна; Іриневич, Ю. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   У статті розглянуто сучасний стан ринку праці в контексті зайнятості молоді, досліджені сучасні проблеми соціального захисту молоді в Україні. Окреслено основні напрями щодо удосконалення моніторингу молодіжної зайнятості.
  • «Зелений урбанізм»: практика імплементації концепції сталого розвитку на місцевому рівні у країнах світу 

   Яншина, А. М.; Ianshyna, A. M. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   Досліджено наукові підходи до поняття, атрибутів і принципів зеленого урбанізму. Обґрунтовано проблеми імплементації концепції зеленого урбанізму у країнах світу та запропоновано шляхи їх розв’язання.