Now showing items 1-20 of 33

  • Професійні посередники на ринку первинної публічної пропозиції цінних паперів 

   Гладчук, Ксенія Миколаївна; Gladchuk, K.; Гладчук, Ксения Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   У статті розглянуто роль професійних посередників на ринку первинної публічної пропозиції цінних паперів (ІРО). Зокрема, визначено основні завдання, які переслідують учасники процесу ІРО. Досліджено функції андеррайтера, ...
  • «Зелений урбанізм»: практика імплементації концепції сталого розвитку на місцевому рівні у країнах світу 

   Яншина, А. М.; Ianshyna, A. M. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   Досліджено наукові підходи до поняття, атрибутів і принципів зеленого урбанізму. Обґрунтовано проблеми імплементації концепції зеленого урбанізму у країнах світу та запропоновано шляхи їх розв’язання.
  • Реформа управління публічними фінансами Словацької республіки: дохідна частина 

   Буряченко, Андрій Євгенович; Buriachenko, Andrii; Буряченко, Андрей Евгеньевич; Логвінов, П. В.; Logvinov, P. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   Проблеми, котрі постають перед Україною в ході реформування фіскальної та бюджетної політики, не є принципово новими чи унікальними. Беручи до уваги успішний досвід країн, можна уникнути багатьох помилок і взяти на озброєння ...
  • Ключові тенденції розвитку науково-технологічного співробітництва в ЄС 

   Бєлєнький, Олексій Юрійович; Belenkiy, O. Y.; Беленький, Алексей Юрьевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   У статті розкрито сучасні форми та особливості розвитку науково-технологічного співробітництва країн-членів Європейського Союзу. Проаналізовано механізми підтримки міждержавної інноваційної співпраці, її стратегічні цілі, ...
  • Ефективність функціонування гірничо-збагачувальних комбінатів України 

   Криворучкіна, Олена Володимирівна; Krivoruchkіna, O. V.; Криворучкина, Елена Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   Здійснено ретроспективний аналіз ефективності діяльності вітчизняних гірничо-збагачувальних комбінатів. Ідентифіковано проблемні аспекти їх функціонування. Актуалізовано проблематику підвищення техніко-технологічного ...
  • Політика управління валютним ризиком банку 

   Павлюк, Олена Олександрівна; Pavliuk, O. O.; Павлюк, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   Закономірності валютної торгівлі та прогнозування динаміки валютних курсів впливають на прийняття ефективних управлінських рішень комерційного банку. Валютні ризики виникають у результаті несприятливих змін валютних курсів. ...
  • Потенціал забезпечення ефективності підприємств металургійної промисловості України 

   Буханець, Володимир Володимирович; Bukhanets, Volodymyr (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   У статті представлено результати оцінювання ефективності діяльності національних металургійних підприємств за показниками фінансово-економічного стану та на основі ресурсних факторів, що безпосередньо впливають на рівень ...
  • Ефективність управління інтелектуальним капіталом гірничодобувних підприємств 

   Нусінов, В. Я.; Nusinov, V. J.; Рябикіна, К. Г.; Ryabykina, K. G. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   Визначено пріоритетність структурних складових інтелектуального капіталу з урахуванням специфіки гірничодобувних підприємств. Доведено доцільність оцінювання ефективності управління інтелектуальним капіталом на підставі ...
  • Напрями аналізу виробничих запасів підприємств 

   Кузьмінська, Ольга Едуардівна; Kuzminska, O. E.; Кузьминская, Ольга Эдуардовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   Надано критичну оцінку інформації фахових джерел щодо напрямів аналізу виробничих запасів підприємств, уточнено напрями аналізу виробничих запасів вітчизняних підприємств на сучасному етапі поглиблення економічних реформ, ...
  • Бюджетування в управлінському обліку бюджетних установ: загальновідомі підходи та новації 

   Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, S. V.; Свирко, Светлана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   У статті розглянуті питання бюджетування в контексті управлінського обліку та кошторисного планування бюджетних установ.
  • Ефективна система продажу страхових послуг як фактор зростання вартості страхової компанії 

   Баранов, Андрій Леонідович; Baranov, Andrii Leonidovych; Баранов, Андрей Леонидович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   У статті поглиблено теоретичні засади щодо сутності системи продажів страхових послуг, а також розкрито переваги та недоліки застосування різних каналів продажу. Обґрунтовано, що страховики повинні застосовувати оптимальну ...
  • Вплив регіонально-просторової організації економіки на активізацію соціально-економічного розвитку регіонів 

   Фащевський, Микола Іванович; Faschevsky, M. I.; Фащевский, Николай Иванович; Білоконь, Іван Васильович; Bilokon, Ivan; Белоконь, иван Васильевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   У статті визначено сутність просторової неоднорідності як методологічної основи поляризованості соціально-економічного розвитку регіонів. Показано вплив регіонально-просторової організації економіки на соціально-економічний ...
  • Державна фінансова підтримка інвестиційного розвитку суб’єктів малого підприємництва 

   Буряк, Леонід Дмитрович; Буряк, Леонид Дмитриевич; Павліковський, Анатолій Миколайович; Павликовский, Анатолий Николаевич; Кремпова, Наталія Леонідівна; Кремпова, Наталия Леонидовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   У статті проведено аналіз стану інвестиційного розвитку суб’єктів малого підприємництва, розглянуто основні форми державної фінансової підтримки малих підприємств, удосконалення нормативно-правової бази у сфері підприємницької ...
  • Соціальний захист молоді на ринку праці: статистичний аспект 

   Бараник, Зоя Павлівна; Бараник, Зоя Павловна; Іриневич, Ю. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   У статті розглянуто сучасний стан ринку праці в контексті зайнятості молоді, досліджені сучасні проблеми соціального захисту молоді в Україні. Окреслено основні напрями щодо удосконалення моніторингу молодіжної зайнятості.
  • Статистичне оцінювання гендерних нерівностей в оплаті праці в Україні 

   Луняк, Ірина Вікторівна; Lunyak, I.; Луняк, Ирина Викторовна; Петухова, Олена Анатоліївна; Petyhova, O.; Петухова, Елена Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   У статті проведено статистичне оцінювання гендерних нерівностей в оплаті праці за видами економічної діяльності та регіонами України. Здійснено групування регіонів за співвідношенням заробітної плати жінок і чоловіків.
  • Дослідження ролі та способів впливу бренду на поведінку внутрішнього і зовнішнього споживача 

   Сайгайдак, М. П.; Sagaidak, М. P.; Лавреньов, Н. К.; Lavrenоv, N. К. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   Визначено роль і здійснено дослідження способів впливу бренду на внутрішнього і зовнішнього споживача в системі традиційного й внутрішнього маркетингу.
  • Оплата праці як інструмент управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників 

   Герасименко, Оксана Олександрівна; Gerasimenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   Виокремлено напрями та характерні риси науково-педагогічної діяльності. Визначено місце оплати праці в системі управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників. Обґрунтовано сутність, структуру та диференціацію ...
  • Базис концепції соціально-відповідального маркетингу у дослідженнях і стратегіях модифікації поведінки споживачів 

   Шафалюк, Олександр Казимирович; Shafaliuk, O.; Шафалюк, Александр Казимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   Стаття присвячена актуальним проблемам визначення базису закономірностей розвитку соціально-відповідального маркетингу. Розроблено пропозиції по вдосконаленню оцінювання ефективності діяльності підприємств на принципах ...
  • Освіта як фактор макроекономічного розвитку в сучасному світі 

   Авксєнтьєв, М. Ю.; Avksientiev, M.; Павленко, В. П.; Pavlenko, V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   У статті викладено матеріал, який стосується доведення значного впливу вищої освіти на макроекономічний розвиток держави. Наведено конкретні статистичні дані аналізу, які підтверджують той факт, що освіта впливає на ...
  • Аналітичне забезпечення формування патентної політики інституційних одиниць підприємництва 

   Диба, В’ячеслав Михайлович; Dyba, Vjacheslav; Дыба, Вячеслав Михайлович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   Стаття присвячена аналітичному та обліковому забезпеченню нематеріальних активів на інноваційно-орієнтованому підприємстві та формуванню його патентної політики.