Now showing items 1-20 of 70

  • Першочергові напрямки детінізації зайнятості в Україні 

   Торжевський, Максим Владиславович; Torzhevskiy, Maxim; Торжевский, Максим Владиславович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   У статті узагальнені результати вивчення думки роботодавців щодо першочергових напрямків легалізації тіньової зайнятості в Україні, дана їх оцінка та розглянуті можливості впровадження комплексу заходів щодо зменшення ...
  • Мережева економіка — домінанта розвитку економічних і соціально-трудових відносин 

   Кравчук, Оксана Іванівна; Kravchuk, Oksana; Кравчук, Оксана Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Систематизовано наукові підходи до розуміння сутності терміну «мережева економіка» та визначено його зміст. Розглянуто підходи систематизації трансформації, які відбуваються в мережевій економіці. Визначено процеси, які ...
  • Безробіття та зайнятість: стан і виклики сучасності 

   Котляревська, К. Ю.; Kotlіarevska, K. Y.; Котляревская, К. Ю. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   У статті проведено аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку ринку праці України з урахуванням важливих політичних та економічних подій. Визначено динаміку основних показників на ринку праці. Виявлено проблеми та ...
  • Внутренний краудсорсинг: анализ с точки зрения политической экономии 

   Котляров, И. Д.; Kotliarov, І.; Котляров, І. Д. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   В статье дан анализ внутреннего краудсорсинга с точки зрения его потенциала как инструмента снижения отчуждения. Показано, что внутренний краудсорсинг позволяет работнику сформировать вовлеченность, однако снижение отчуждения ...
  • Стимули до інноваційної праці: тенденції розвитку 

   Бляшук, С. Г.; Bliashuk, S. H. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Досліджено сутність інноваційної праці, тенденції розвитку інноваційної діяльності. Розглянуто стимули до інноваційної праці, у тому числі методи, принципи і інструменти стимулювання інноваційної праці працівників. Надано ...
  • Управління талантами як інструмент формування бренду роботодавця 

   Нефьодова, К. А.; Nefedova, K. A.; Нефёдова, К. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Метою написання статті визначено тему управління талантами, що тісно пов’язана з проблематикою відтоку найбільш професійних кадрів з ІТ-галузі, які шукають перспективи для подальшого розвитку. Умови, які створюють роботодавці ...
  • Принципи управління людськими ресурсами високотехнологічного підприємства як методологічний інструмент забезпечення ефективності 

   Герасименко, Г. В.; Herasymenko, H. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Обґрунтовано посилення ролі людських ресурсів як носія інноваційного потенціалу та інтелектуального капіталу. Виявлено головну причину низького рівня ефективності управління людськими ресурсами. Наведено критичне узагальнення ...
  • Міжкультурна комунікація іммігрантів у процесі зовнішньої трудової міграції 

   Смалійчук, Ганна Володимирівна; Smaliichuk, Hanna; Смалийчук, Анна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Розглянуто політику соціально-економічної інтеграції іммігрантів яка повинна включати заходи на ринку праці, у сфері освіти, соціального забезпечення, охорони здоров’я, житлових умов і поєднуватися зі стратегією ...
  • Діяльність міжнародної організації з міграції в контексті розвитку соціальної політики в Україні 

   Ксендзук, В. В.; Ksendzuk, V. V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   У статті проаналізовано діяльність Міжнародної організації з міграції та обґрунтовано її роль і значення для формування соціальної політики в Україні в умовах євроінтеграційних процесів.
  • Социальная поддержка граждан в Воронежской области 

   Шкиренко, Г. А.; Shkirenko, G. A.; Шкіренко, Г. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Цель статьи рассмотреть отдельные аспекты организации социальной поддержки граждан в Воронежской области, проанализировать тенденцию в этой области, выявить проблемы. Данные материалы используются для разработки «Стратегии ...
  • Застосування дієвих інструментів lean production у практиці підбору робітничих кадрів 

   Ткачук, В. О.; Tkachuk, V. O.; Ткачук, В. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Досліджено втрати підприємства в процесі виробництва в контексті використання робочої сили. Розглянуто прикладні аспекти вдосконалення процесів професійного підбору кадрів робітничих професій на промисловому підприємстві ...
  • Концептуальні засади соціально відповідального управління кадровим потенціалом підприємства 

   Смачило, В. В.; Smachylo, V. V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Досліджено передумови імплементації основ соціально відповідального управління в практику вітчизняних суб’єктів господарювання. Вказано на необхідність здійснення управління кадровим потенціалом підприємств як специфічною ...
  • Прожитковий мінімум у системі соціальних стандартів життя: вітчизняний і зарубіжний досвід 

   Мазур, Н. О.; Mazur, N.; Мазур, Н. А.; Ткачук, А. В.; Tkachuk, A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Розглянуто сутність і правове регулювання соціальних стандартів. Ідентифіковано роль прожиткового мінімуму у формуванні системи державних соціальних гарантій. Досліджено особливості визначення величини прожиткового мінімуму ...
  • Децентралізація в Україні: загрози для сільської зайнятості 

   Махсма, Марія Борисівна; Makhsma, Mariia; Махсма, Мария Борисовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Стаття присвячена дослідженню впливу реформування місцевого самоврядування на сільський розвиток та зайнятість сільського населення. Проаналізовано законодавство з децентралізації влади в Україні. Виявлено основні загрози ...
  • Трансформація управління людським капіталом під впливом інформаційно-комунікаційних технологій 

   Василик, Алла Володимирівна; Vasylyk, A. V.; Василик, Алла Владимировна; Данилицька, Анна Петрівна; Danylytska, A. P.; Данилицкая, Анна Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Досліджено сучасні тенденції та зміни соціально-трудових відносин і управління людським капіталом підприємств під впливом розвитку мережевої економіки. На основі опитування визначено базові компетенції, якими необхідно ...
  • Вплив соціальної політики на соціальну згуртованість суспільства 

   Гриненко, Анатолій Михайлович; Hrynenko, Anatolii; Гриненко, Анатолий Михайлович; Кирилюк, Володимир Вікторович; Kyryliuk, V.; Кирилюк, Владимир Викторович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Стаття присвячена впливу державної соціальної політики на соціальну згуртованість суспільства. Розглянуто теоретичні аспекти поняття соціальної політики та соціальної згуртованості. Досліджено механізм взаємозв’язку ...
  • Стратегічні пріоритети та засоби підвищення ефективності управління відтворенням трудового потенціалу торговельних підприємств Львівщини 

   Гураль, Н. Р.; Hural, N. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   У статті досліджено якісну складову відтворення трудового потенціалу торговельних підприємств Львівщини. Доведено об’єктивну необхідність і визначено зовнішні та внутрішні умови і засоби інноватизації та інтелектуалізаціт ...
  • Психологічні аспекти лідера в управлінні персоналом 

   Данилевич, Наталія Станіславівна; Danylevych, Natalia; Данилевич, Наталия Станиславовна; Ращенко, А. Ю.; Raschenko, А. Y. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Важливе місце при виконанні функцій управління займає керівник. Стаття присвячена аналізу психологічних аспектів управління. Розкрито поєднання найважливіших якостей лідера з результатами його досягнень у кар’єрі. ...
  • Підвищення якості консалтингових послуг з управління персоналом: інституціональні аспекти 

   Кир’янова, Олена Вікторівна; Kiriyanova, Olena; Кирьянова, Елена Викторовна; Павлова, Л. О.; Pavlova, L. O.; Фоміна, І. В.; Fomina, I. V.; Фомина, И. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   У статті досліджено сучасні тенденції функціонування ринку консалтингових послуг з управління персоналом, у т.ч. досліджено інституційні виклики, серед яких відсутність стандартизації консалтингової діяльності та ...
  • Українська модель соціальної політики: стан і домінанти розвитку 

   Кицак, Тарас Григорович; Kitsak, T. G.; Кицак, Тарас Григорьевич; Коваленко, Іван Федорович; Kovalenko, I. F.; Коваленко, Иван Фёдорович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   У статті досліджено проблема формування нової моделі соціальної держави в Україні. Визначено головні перешкоди на шляху її прогресивного розвитку. Актуалізовано необхідність радикальних змін у реалізації соціальної доктрини ...