Now showing items 1-20 of 90

  • Аналіз основних тенденцій розвитку українського та світового страхового ринку 

   Фурман, Василь Миколайович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   Аналізуються основні тенденції розвитку українського та світового страхових ринків. Визначено місце страхового ринку України у світовому страховому ринку.
  • Аналіз розвитку молочного ринку України та особливості споживання сухих молокопродуктів 

   Рябова, Тетяна Анатоліївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   У статті проаналізовано ринок сухих молокопродуктів, стан та перспективи розвитку молокопереробного бізнесу в Україні. Розглянуто можливості більш глибокого проникнення відчизняних підприємств-виробників сухих молокопродуктів ...
  • Аналіз суперчностей номінального іреального економічного відтворення у постіндустріальному суспільстві 

   Матусевич, К. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   В статті розглядаються джерела та механізм суперечностей у відтворенні сучасного постіндустріального суспільства, що пов’язані із розбіжностями між номінальним уявленням про мету і пріоритети економічного розвитку і ...
  • Багатовекторність маркетингової діяльності малих підприємств 

   Гордєєва, Тамара Федорівна; Гордеева, Тамара Фёдоровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   В статті розглянуто маркетингову діяльність малого підприємства як комплекс маркетингових засобів впливу на різні цільові групи (споживачів, партнерів по бізнесу, можливих кредиторів і інвесторів тощо) в умовах глобалізації.
  • Банківський продукт: сутність та особливості 

   Сєдих, О. Є. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   У статті розкривається зміст банківського продукту, відображається взаємозв’язок між економічними категоріями «банківський продукт», «банківська послуга» та «банківська операція», розглядаються особливості і склад банківського ...
  • Бухгалтерський облік витрат бюджетних установ: теоретичне обгрунтування та розробка базових елементів 

   Свірко, Світлана Володимирівна; Свирко, Светлана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   Стаття присвячена розгляду питання формування в системі обліку виконання кошторису науково-обґрунтованої складової за напрямом обліку витрат. У результаті проведеного автором дослідження здійснено подальше опрацювання ...
  • Бюджетна політика в Україні як відбиття протиріч у системі цілеполагання 

   Зайцев, Юрій Кузьмич; Zaytsev, Yuriy; Буряк, О. В.; Buryak, O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   У статті аналізуються деякі причини, чинники та форми прояву суперечностей у системі цілеполагання при визначенні стратегічних завдань економічної та, зокрема, бюджетної і соціальної політики, розв’язання яких сприяло би ...
  • Взаємозв’язок конкурентних переваг підприємства та ключових факторів успіху 

   Іваннікова, М. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   У статті розкрито зміст конкурентних переваг підприємства, їх сутність у сучасному розвитку підприємств України за умов трансформаційної економіки. Наведено класифікацію конкурентних переваг, за якою визначаються найсуттєвіші ...
  • Виникнення і розвиток управлінського обліку (вітчизняний і зарубіжний досвід) 

   Шайкан, Андрій Валерійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   У сучасних умовах, що склалися, для управління витратами необхідна економічна і фінансова інформація, яка відповідала б вимогам керівництва підприємства і була придатна для оперативного управління і аналізу.
  • Вплив міграційних процесів на рівень конкурентоспроможності людського ресурсу України 

   Ольшевська, Ірина Петрівна; Ольшевская, Ирина Петровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   У статті розглядаються деякі аспекти соціально-економічного стану ринку праці України, рівня його конкурентоспроможності, впливу міграційних процесів на якість людського ресурсу України.
  • Вплив розвитку роздрібної торгівлі на формування маркетингових каналів на ринку побутової електротехніки 

   Непша, Павло Вікторович; Непша, Павел Викторович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   Дослідженням розвитку маркетингових каналів побутової техніки в Україні присвячено відносно небагато наукових праць, що передовсім зумовлено непрозорістю ринку побутової техніки та електроніки. Однак добре відомо, що в ...
  • Гендерний аспект статистичного аналізу структури основних категорій населення на ринку праці 

   Бараник, Зоя Павлівна; Бараник, Зоя Павловна; Пєтухова, Олена Анатоліївна; Петухова, Елена Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   В статті представлено результати проведеного статистичного аналізу структури економічно активного населення, зайнятих, безробітних, економічно неактивного населення в Україні з позиції гендерного підходу.
  • Глобалізаційні детермінанти соціальної поляризації країн світу 

   Столярчук, Ярослава Михайлівна; Столярчук, Ярослава Михайловна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   На основі кількісних та якісних параметрів оцінено рівень соціальної поляризації країн світу за умов глобалізації. Доведено неоднозначний та суперечливий вплив глобалізаційних процесів на соціальну сферу, що вимагає розробки ...
  • Дебіторська заборгованість та її аналіз у процесі фінансово-господарської діяльності підприємства 

   Бугай, Надія Олександрівна; Бугай, Надежда Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   Стаття присвячена виникненню дебіторської заборгованості при системі безготівкових розрахунків та її вплив на господарську діяльність підприємства. Дебіторська заборгованість як сума боргу, що належить підприємству від ...
  • Деякі аспекти застосування інтелектуальних СППР у банківській справі 

   Труш, Є. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   В даній статті розкрито питання застосування інтелектуальних СППР у банківській справі. Висвітлено, що в банках при створенні та розробці інформаційних систем виокремлюють два класи систем, а відповідно і два класи задач: ...
  • Довгі хвилі економічної динаміки та грошова маса у Франції протягом 1950—2005 рр. 

   Мельник, Олексій Михайлович; Мельник, Алексей Михайлович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   У статті розглядаються проблеми відповідності існуючих теоретичних поглядів на довгострокову динаміку грошової маси реальному стану справ у грошово-кредитній сфері Франції протягом 1950—2005 рр.
  • Дослідження споживчої оцінки продукції (на прикладі українського ринку морозива) 

   Антонюк, Катерина Іванівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   Досліджено особливості споживчої оцінки морозива. Розглянуто основні підходи до визначення критеріїв оцінки. Проаналізовано оцінку продукції за різними моделями. Побудовано багаторівневу модель товару та карту позиціонування ...
  • Е-бізнес для друкованих ЗМІ 

   Діброва, Тетяна Георгіївна; Лебеденко, М. С. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   Дана стаття розкриває особливості світового та вітчизняного ринку друкованих періодичних ЗМІ, тенденції їх розвитку та привабливість для українських видань електронного ведення бізнесу в середовищі Інтернет. В матеріалах ...
  • Еволюція теорій прибутковості підприємств 

   Дзюбенко, Любов Миколаївна; Dzubenko, Lubov (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   Розглянуто еволюцію теорій прибутковості підприємств за останні п’ять століть у розрізі періодів та суб’єктно - об’єктного підходу. Розкрито їх роль і значення для сучасного інноваційно - інвестиційного розвитку підприємств ...
  • Еволюція інтегрованих маркетингових комунікацій 

   Ремезь, Юлія Борисівна; Ремез, Юлия Борисовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   В статті розглянуто основні засади та передумови виникнення інтегрованих маркетингових комунікацій. Проаналізовано особливості і проблеми розвитку інтегрованих маркетингових комунікацій. Охарактеризовані визначення та ...