Now showing items 1-20 of 78

  • Національна господарська мотивація в працях українських мислителів XVIII—XIX ст. 

   Опанасенко, Володимир Михайлович; Opanasenko, Volodymyr; Опанасенко, Владимир Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-03-28)
   В статті розглянуто проблему формування і дослідження процесу розвитку національної мотивації в Україні в період становлення ринкової економічної системи наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.
  • Аналіз організаційних форм підприємництва в українській економічній думці другої половини XIX — початку XX ст. 

   Кудласевич, Ольга Миколаївна; Kudlasevich, O.; Кудласевич, Ольга Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-03-18)
   У статті розкривається проблема становлення та розвитку підприємництва та його організаційних форм в українській економічній літературі другої половини ХІХ — початку ХХ ст.
  • Природа економічних суб’єктів 

   Чернятевич, Ярослава Василівна; Chernyatevich, Yaroslava; Чернятевич, Ярослава Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-03-20)
   У статті розглянуто еволюцію розвитку економічного індивіда, основні причини зміни його суспільного статусу та характерні риси економічного суб’єкта.
  • Вплив наукових розробок М. І. Туган-Барановського на становлення теорії підприємництва Й. А. Шумпетера 

   Кудласевич, Ольга Миколаївна; Kudlasevich, Olga; Кудласевич, Ольга Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-10)
   У статті розкривається проблема становлення та розвитку підприємництва у працях М. Туган-Барановського та вплив його розробок на розвиток теорії підприємництва Й. А. Шумпетера
  • Калькулювання собівартості комбікормів 

   Пойда, Ю. М.; Pojda, Yu.; Пойда, Ю. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-06-30)
   У дослідженні запропоновано склад калькуляційних статей, що формують собівартість комбікормів. Також описано порядок калькулювання собівартості комбікормів, виготовлених з власної і да- вальницької сировини.
  • Оцінка інвестиційної вартості в обліковому процесі 

   Бондар, Микола Іванович; Bondar, Mykola; Бондарь, Николай Иванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-03-21)
   Узагальнено вітчизняний та зарубіжний досвід визнання інвестиційної вартості та розглянуто основні підходи до її визначення. З’ясовано сутність використання в бухгалтерській практиці термінів «ціна», «вартість», «витрати», ...
  • Перспективи цукрового бізнесу в Україні в умовах глобалізації 

   Єранкін, Олександр Олександрович; Erankin, Oleksandr; Еранкин, Александр Александрович; Єфименко, Б. В.; Efimenko, B.; Ефименко, Б. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-04-19)
   В статті зроблена спроба поглибити наукову роботу із визначення пріоритетів розвитку цукрового бізнесу в Україні. Визначено ключові засади формування основ для цивілізованого розвитку цукрового бізнесу в Україні. Зроблено ...
  • Аграрна економіка у контексті інноваційного розвитку 

   Чабан, Віталій Григорович; Chaban, Vitaliy; Чабан, Виталий Григорьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-18)
   Інноваційна діяльність є важливою складовою прискореного розвитку сільського господарства, підвищення його конкурентоспроможності й ефективності. В статті проаналізовано стан інноваційної діяльності в аграрному секторі, ...
  • Дерева рішень у системах дейтамайнінгу. 

   Ситник, В. Ф.; Sytnyk, V.; Ситник, В. Ф.; Ситник, Ніна Василівна; Sytnyk, Nina; Ситник, Нина Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-04-18)
   В статті розглянуто питання використання алгоритмів дерев рішень у системах дейтамайнінгу для виконання інтелектуального аналізу даних. Розкрита сутність методології дерев рішень і її використання при прийнятті бізнесових ...
  • Нові інформаційні технології в організації системи внутрішнього контролю 

   Кириленко, В'ячеслав Борисович; Kyrylenko, Vyacheslav; Кириленко, Вячеслав Борисович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-04-18)
   У статті розглянуті питання пов’язані з впровадженням автоматизованих інформаційних технологій в процедури внутрішнього контролю. Розглянуті характерні риси і особливості побудови корпоративних інформаційних систем. Виділені ...
  • Моделювання діалогових взаємодій між агентами в голоністичних мультиагентних системах 

   Гужва, Володимир Михайлович; Guzhva, Volodymyr; Гужва, Владимир Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-04-20)
   Поява програмних агентів стала одним із найважливіших досягнень комп’ютерних наук у 90-х роках минулого століття. Технологія і теорія агентів продовжують розвиватися в рамках дослідницьких і комерційних проектів. Агенти ...
  • Облік запасів бюджетних установ: національний та міжнародний аспекти 

   Рябінкіна, Т. С.; Ryabinkina, T.; Рябинкина, Т. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-03-28)
   Значення запасів у процесі здійснення фінансово-господарської діяльності бюджетних установ викликає необхідність аналізу обґрунтованості надходження, наявності та їх раціонального використання, а також здійснення ...
  • Проблемні питання здійснення операцій з давальницькою сировиною в Україні 

   Кіляр, Олександра Романівна; Kilyar, Oleksandra; Киляр, Александра Романовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-04-10)
   У статті розглянуто проблемні питання здійснення операцій з давальницькою сировиною. На основі дослідження та аналізу економічних наукових джерел та нормативно-правової бази уточнено поняття «давальницька сировина», ...
  • Визнання нематеріальних активів як економічної категорії 

   Криштопа, Ірина Ігорівна; Kryshtopa, Iryna; Криштопа, Ирина Игоревна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-03-15)
   В статті розглянуто підходи до визначення економічної сутності нематеріальних активів, проаналізовано існуючі відмінності визначення терміну «нематеріальні активи» у економічній літературі різних напрямків. Крім того, ...
  • Теоретичні аспекти програм лояльності та їх застосування у банківській діяльності в Україні 

   Дима, Олександр Олексійович; Dyma, Oleksandr; Дыма, Александр Алексеевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-04-20)
   В статті розглянуто таке поняття, як програми лояльності. Вивчено основні фактори успішності програм лояльності та причини їх виникнення. Розглянуто основні типи програм лояльності, які використовуються в сучасних умовах, ...
  • Проблеми оцінки і планування інвестиційної діяльності банку 

   Житарюк, Сергій Іванович; Zhytaryuk, Sergiy; Житарюк, Сергей Иванович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-03-21)
   У роботі досліджуються питання, пов’язані з інвестиційною діяльністю банків, зокрема увага акцентується на ті проблеми, які виникають при оцінці і плануванні інвестиційної діяльності певного банку.
  • Визначення вартості позикових джерел фінансування оборотних активів в умовах розвитку фінансового ринку 

   Соляник, Л. Г.; Solyanyk, L.; Соляник, Л. Г. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-03-14)
   На основі аналізу досліджень вітчизняних та закордонних вчених щодо визначення вартості джерел фінансування активів підприємств та огляду ситуації на фінансовому ринку України автором запропоновано науково-методичні підходи ...
  • Регулююча функція непрямих податків та її вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства 

   Данко, І. М.; Danko, I.; Данко, И. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-04-15)
   У статті розглянуто вплив регулюючої функції непрямого оподаткування на фінансово-господарську діяльність підприємств. Наведено основні фактори, що визначають регулюючу роль непрямих податків, та приклади їх застосування ...
  • Роль оціночної діяльності в умовах поглиблення приватизаційних процесів в Україні 

   Парасій-Вергуненко, Ірина Михайлівна; Parasiy-Vergunenko, Iryna; Парасий-Вергуненко, Ирина Михайловна; Бродська, І. І.; Brodska, I.; Бродская, И. И. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-04-19)
   В статті розглянуто роль та цілі оціночної діяльності в період поглиблення приватизаційних процесів на Україні. Обґрунтовано необхідність посилення методичних розробок з аналітичного забезпечення оціночної діяльності з ...
  • Організаційний розвиток вертикально інтегрованих компаній 

   Бойченко, Т. А.; Bojchenko, T.; Бойченко, Т. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-03-03)
   В статті запропоновано стислий аналіз аргументів на користь вертикальної інтеграції у контексті організаційного розвитку.