Now showing items 204-223 of 259

  • Українська філософська думка 

   Вільчинський, Юрій Михайлович; Vilchinskyy, Yuriy; Вильчинский, Юрий Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
   Після опрацювання теми студент має знати: — особливості формування й розвитку української філософії, її характерні риси в період Київської Русі, доби Відродження; — основні теми філософських студій в Києво-Могилянській ...
  • “Универсализм” Н.А. Бердяева: национальная черта или итог духовных исканий? 

   Козлов, Євген Васильович; Kozlov Yevgen (Белорусский государственный университет, 2005)
   Тезисы посвящены исследованию “универсализма” Николая Бердяева.
  • Університетська освіта в історичній ретроспективі України 

   Вільчинський, Юрій Михайлович; Vilchynskiy Juriy (Дніпропетровськ, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», 2014)
   У статті йдеться про історію університетської освіти в Україні, про перетворення університетів у прикладну школу, а після 1991 року на так звані галузеві університети з рівнями акредитації. Стаття про необхідність реабілітувати ...
  • Утопія і реальність державотворення у філософії Д. Донцова 

   Корсунський, Сергій Анатолійович; Korsunskiy Sergiy (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2005)
   У статті проаналізовано концепцію української державної ідеї Д. Донцова та умови можливості її реалізації.
  • Фактор соціального капіталу у концепції сталого розвитку 

   Козлов, Євген Васильович; Kozlov, Yevgen; Козлов, Евгений Васильевич (Національний університет харчових технологій, 2019)
  • Феномен соціальної інформації: поняття та класифікація 

   Лук’яненко, Ольга Миколаївна; Lukyanenko, Olga; Лукьяненко, Ольга Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03-28)
  • Формаційно-цивілізаційна парадигма наукового аналізу суспільства 

   Лук’яненко, Ольга Миколаївна; Lukyanenko, Olga (Харківський університет Повітряних Сил, 2009)
   У статті з'ясовується значення формаційної та цивілізаційної парадигм щодо розуміння методологічних засад аналізу соціально-інформаційної політики держави. Розгорнута характеристика методологічних принципів вивчення ...
  • Формування світоглядної культури сучасного фахівця 

   Глєбова, Тамара Віталіївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-01-31)
  • Філософська антропологія 

   Деркач, Вадим Леонтійович; Derkach, Vadym; Деркач, Вадим Леонтьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
   Після опрацювання матеріалів теми студент має знати: — ключові ознаки, що вирізняють людину з решти тваринного світу; — основні поняття, в яких мислять різні аспекти індивідуальної та групової мінливості людей; — роль ...
  • Філософська спадщина Володимира Вернадського 

   Деркач, Вадим Леонтійович; Derkach, Vadym; Деркач, Вадим Леонтьевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   Philosophical legacy of Vladimir Vernadsky — a prominent Russian and Soviet biogeochemists with Ukrainian origin — continues to attract attention so far. The main attention of this article is paid to the teachings of the ...
  • Філософське осмислення національних традицій освіти 

   Войнаровська, Людмила Іванівна; Voynarovska, Lyudmyla; Войнаровская, Людмила Ивановна (Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2016)
   The paper throws the light on education quality requirements on the grounds of concepts of Hryhoriy Skovoroda’s «congenial work» and Volodymyr Vernadskiy’s noospheregenesis in comparison with modern investigations in the ...
  • Філософсько-богословські аспекти православної сакраментології 

   Лисенко, Олександр Віталійович; Lysenko, Oleksandr; Лысенко, Александр Витальевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
   Таїнства займають центральне місце не лише у літургійній діяльності церкви, їхнє релігійно-філософське осмислення становить основу сакраментології — особливого розділу віровчення, важливу частину церковного Переказу. ...
  • Філософсько-культурологічне навантаження понятійного апарату в сімейно-шлюбному законодавстві західноєвропейських демократій 

   Білоножко, Євгеній Павлович; Bilonozhko, Yevgeniy; Билоножко, Евгений Павлович (ВНЗ «Національна академія управління», 2012)
   У статті розглянуті соціально-політичні та ідеологічні передумови змін та формування понять: «шлюб», «сім’я», «кохабітація», «партнерський союз», «подружжя» в західноєвпроейські демократичній традиції. Дана оцінка, можливої ...
  • Філософсько-праксеологічні аспекти розвитку громадянського суспільства як суб’єкта публічного управління 

   Лук’яненко, Ольга Миколаївна; Lukyanenko, Olga; Лукьяненко, Ольга Николаевна (National Institute of Economic Research, 2018-12)
  • Філософія 

   Северин-Мрачковська, Людмила Василівна; Severyn-Mrachkovska, Liudmyla Vasylivna; Северин-Мрачковская, Людмила Васильевна; Вільчинський, Юрій Михайлович; Vilchinskyy, Yuriy; Вильчинский, Юрий Михайлович; Деркач, Вадим Леонтійович; Derkach Vadym; Деркач, Вадим Леонтьевич; Дєдяєва, Ірина Петрівна; Dediaeva, Iryna; Дедяева, Ирина Петровна; Кругляк, Мирослава Іванівна; Kruhlyak, Myroslava; Кругляк, Мирослава Ивановна; Кучера, Тетяна Михайлівна; Kuchera, Tetyana; Кучера, Татьяна Михайловна; Присухін, Сергій Іванович; Prysukhin, Sergiy; Присухин, Сергей Иванович; Соколов, Сергій Володимирович; Sokolov, Sergiy; Соколов, Сергей Владимирович; Терещенко, Володимир Васильович; Tereshchenko, Volodymyr; Терещенко, Владимир Васильевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   Практикум з дисципліни «Філософія» відповідає змісту основних тем, проблем та питань навчального курсу «Філософія», обов’язковому мінімуму професійних знань, умінь та навичок студентів нефілософських спеціальностей. Дане ...
  • Філософія 

   Вільчинський, Юрій Михайлович; Vilchinskyy, Yuriy; Вильчинский, Юрий Михайлович; Северин-Мрачковська, Людмила Василівна; Severyn-Mrachkovska, Liudmyla Vasylivna; Северин-Мрачковская, Людмила Васильевна; Гаєвська, Оксана Борисівна; Gaievska, Oksana; Гаевская, Оксана Борисовна; Войнаровська, Людмила Іванівна; Voynarovska, Lyudmyla; Войнаровская, Людмила Ивановна; Деркач, Вадим Леонтійович; Derkach, Vadym; Деркач, Вадим Леонтьевич; Кругляк, Мирослава Іванівна; Kruglyak, Myroslava; Кругляк, Мирослава Ивановна; Кучера, Тетяна Михайлівна; Kuchera, Tetyana; Кучера, Татьяна Михайловна; Пітякова, Тетяна Степанівна; Pityakova, Tetyana; Питякова, Татьяна Степановна; Терещенко, Володимир Васильович; Tereshchenko, Volodymyr; Терещенко, Владимир Васильевич; Дєдяєва, І. П. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
   Матеріали посібника мають на меті сприяти розвитку критичності мислення, самовизначення особистості через активну громадянську позицію, культурному кругозору й опануванню загальнотеоретичних засад наукового пізнання. ...
  • Філософія вищої освіти: синтез науково-дослідної та науково-педагогічної діяльності 

   Деркач, Вадим Леонтійович; Деркач, Вадим Леонтьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-12)
  • Філософія економіки 

   Дедяєва, І. П.; Северин-Мрачковська, Людмила Василівна; Severyn-Mrachkovska, Liudmyla Vasylivna; Северин-Мрачковская, Людмила Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
   Після опанування матеріалів теми студент має знати: — предмет дослідження філософії економіки, її завдання та значення; — основні етапи формування філософсько-економічних знань; — суть етичних проблем економічної ...
  • Філософія економіки (за концептами Освальда Шпенґлера) 

   Вільчинський, Юрій Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-09)
   В статье расматриваются некоторые аспекты морфологии экономической истории, а также соотношение экономики и политики, экономики и науки, политики и торговли.
  • Філософія економіки як галузь соціального знання: сутність, функції, значення 

   Северин-Мрачковська, Людмила Василівна; Severyn-Mrachkovska, Liudmyla; Северин-Мрачковская, Людмила Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03-28)