Now showing items 236-255 of 259

  • Хочеш бути щасливим — будь ним 

   Козлов, Євген Васильович; Kozlov Yevgen (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-09)
   У статті здійснено спробу дослідження умов можливості досягнення людиною душевного спокою та рівноваги у складних обставинах сучасного життя. Використано досвід філософських пошуків Г.С. Сковороди щодо вирішення проблеми ...
  • Христианские космологические концепции периода Киевской Руси 

   Бондарь, Светлана Валерьевна; Bondar, Svitlana; Бондар, Світлана Валеріївна (Благодійна організація «Центр практичної філософії», 2014)
   Представления о средневековой ментальности и о взаимосвязи научных знаний и религиозных убеждений в эпоху Средневековья значительно изменились за последние сто лет. Однако, недостаточным остается понимание того факта, что ...
  • Ціннісна навантаженість наукового пізнання як етична проблема 

   Кругляк, Мирослава Іванівна; Kruglyak Myroslava (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2012)
   Сучасне розуміння одного з ключових ідеалів класичної науки – ціннісної нейтральності – дозволяє по-новому підійти до етичних питань, пов’язаних з неупередженістю дослідників та автономією науки. На зміну класичному ідеалу ...
  • Чи є протиріччя між методом і системою Гегеля? 

   Дєдяєва, Ірина Петрівна; Ярош, Лариса Василівна; Dediaeva, Iryna; Yarosh, Larysa (КНУ ім. Т. Шевченка, ВПЦ “Київський університет”, 2011)
   Аналізується розуміння історико-філософського процесу як процесу розвитку наукового методу пізнання у вигляді усвідомленої форми саморуху змісту. У зв'язку з цим порівнюються особливості розуміння діалектики в концепції ...
  • Чому не можна відкладати розв'язання вічних філософських питань? 

   Бондар, Світлана Валеріївна; Bondar, Svitlana (Благодійна організація «Центр практичної філософії», 2015)
   Наприкінці 20 – на початку 21 століття спостерігаються суттєві зміни у суспільному ставленні до філософії: ставиться під сумнів доцільність її викладання у вузах, дана сфера духовного життя ігнорується. У ...
  • Шлюбно-родині взаємини як об’єкт філософського осмислення 

   Білоножко, Євгеній Павлович; Bilonozhko, Yevgeniy; Билоножко, Евгений Павлович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010-11-29)
   Дисертація присвячена з’ясуванню соціально-філософських засад, у порівняльному зрізі, шлюбно-родинних взаємин. Ґрунтуючись на аналізі провідних соціально-філософських та антропологічних теорій ХХ ст. автор пропонує власне ...
  • Що таке світогляд? 

   Вільчинський, Юрій Михайлович; Vilchinskyy, Yuriy; Вильчинский, Юрий Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  • Що таке цінність? (досвід критичного аналізу) 

   Деркач, Вадим Леонтійович; Derkach, Vadim («ІНТАС», 2010-03-19)
   Представлена концепція цінностей як цінованих людьми предметів. Розкрито характер відношення цінування як активного відтворенням предмета-цінності агентом дії, що керується суб’єктивними настановами. Показано зв’язок ...
  • Экологическое предпринимательство как направление развития современного бизнеса 

   Северин-Мрачковська, Людмила Василівна; Severin-Mrachkovska, Liudmyla (Воронеж : Научно-исследовательские публикации, 2014)
   Исследуется экологическое предпринимательство как направление развития современного бизнеса.
  • Яка особистість є головною метою національної вищої школи? 

   Дерев’янко, Тетяна Миколаївна; Деревянко, Татьяна Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-02-05)
  • Євгенічна етика і антропогенез 

   Деркач, Вадим Леонтійович; Derkach, Vadym («ІНТАС», 2012-12-11)
   В статті показано існування специфічної форми добору — євгенічного, частково розкрито його механізм. На основі цього представлений переосмислений контекст аргументів проти євгеніки та необхідність становлення нової євгенічної ...
  • Єдність містики та догматики, апофатики та катафатики як умови смислообразності “Фаворського світла” в релігійному досвіді православ’я. 

   Лисенко, Олександр Віталійович; Lysenko, Olexandr (ПП “Видавництво “Гілея”, 2014)
   Представлено філософсько-релігієзнавче осмислення таких духовних основ православної традиції як: взаємозумовленість догматики і містики та діалектична єдність апофатичного і катафатичного методів богопізнання в процесі ...
  • І знову ця вічна проблема свободи… 

   Дєдяєва, Ірина Петрівна; Dediaeva, Iryna; Дедяева, Ирина Петровна; Ярош, Лариса Василівна (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2007)
  • Ідея громадянського суспільства в Україні: філософсько-правовий аналіз 

   Лисенко, Олександр Віталійович; Lysenko Olexandr (Київський національний університет внутрішніх справ, 2009)
   Тези присвячені аналізу поняття громадянського суспільства, визначенню його сутнісних характеристик, особливостей формування та закономірностей функціонування й розвитку.
  • Ідея свободи у концепції Мішеля Фуко: людина як похідна від "історичного апріорі" 

   Дєдяєва, Ірина Петрівна; Dediaeva, Iryna; Дедяева, Ирина Петровна (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2004)
   У статті розпочато спробу висвітлення проблематики свободи суб’єкта у концепції Мішеля Фуко — одного з найвідоміших представників французької філософії другої половини ХХ ст. Зазначена проблематика залишається актуальною, ...
  • Ідея університету і чергові завдання державної політики в сфері вищої освіти 

   Вільчинський, Юрій Михайлович; Vilchinskyy, Yuriy; Вильчинский, Юрий Михайлович (ТзОВ «Видавнича група «СУЧАСНІСТЬ», 2006)
   У статті йдеться про історію університетської освіти в Україні, про перетворення університетів у прикладну школу, а після 1991 року на так звані галузеві університети з рівнями акредитації. Стаття про необхідність реабілітувати ...
  • Індивідуалізація навчання: потреба світоглядної та методологічної переорієнтації 

   Абрамов, Владимир Иванович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006)
  • Інноваційна модель викладання навчальної дисципліни «Філософія права» у вишах економічного профілю 

   Присухін, Сергій Іванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-01-31)
  • Інноваційна модель навчально-педагогічного дискурсу з курсу «Етика» 

   Дерев’янко, Тетяна Миколаївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  • Інтерпретація як реконструкція смислового змісту тексту (філософсько-естетичний аналіз) 

   Бондар, Світлана Валеріївна; Bondar, Svitlana; Бондарь, Светлана Валерьевна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2003)
   Дисертація присвячена філософсько-естетичному аналізу процесу інтерпретації. Інтерпретація визначається автором як складний інтелектуальний процес, комплексна форма аналізу, що являє собою взаємодію смислових цілісностей, ...