Now showing items 6-25 of 259

  • Obcość języka ojczystego (lingwistyczna identyfikacja Polaków na Ukrainie) 

   Biłonożko, Eugeniusz; Білоножко, Євгеній Павлович; Bilonozhko, Yevgeniy; Билоножко, Евгений Павлович (Інститут держави і права імені В. М. Корецького, 2013)
   Autor rozważa problem tożsamości narodowej Polaków na Ukrainie. Wyjaśnia powody, dla których Polonia ukraińska nie włada językiem ojczystym, naświetla przyczyny regionalizacji tożsamości polskiej na Ukrainie.
  • Project of semantic of "Tabor Light" in Religious studies 

   Lisenko, Olexandr; Лисенко, Олександр Віталійович (London: “London University Press”, 2014)
   Тhе аuthоr рrоvеs the usefulness оf a mоre thorough study оf religion-sсіеnсе suсh fоrms оf religious сulture аnd соnsciousness аs semantic. Не рrороses tо іntrоduce sеmаntіс саtеgоrу tо rеligious rеsеаrсh instruments, аs ...
  • Socially oriented entrepreneurship: the essence, directions of activity and prospects of development 

   Severyn-Mrachkovska, Liudmyla Vasylivna; Северин-Мрачковська, Людмила Василівна; Северин-Мрачковская, Людмила Васильевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-05-18)
  • Ukraine in the current cultural and historical space: realities and development prospects 

   Vveinhardt, Jolita; Severyn-Mrachkovska, Liudmyla; Северин-Мрачковська, Людмила Василівна; Северин-Мрачковская, Людмила Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03-28)
  • Аксіологічні виміри людини в умовах глобальних трансформацій соціуму 

   Войнаровська, Людмила Іванівна; Voynarovska, Lyudmyla; Войнаровская, Людмила Ивановна (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2015)
   Розглянуто філософсько-методологічні стратегії дослідження морально-ціннісних сфер економічного буття людини.Аналізуються перспективи подальшого розвитку людини у світі глобальної економіки. Стверджується, що концепт «людини ...
  • Амбівалентність російської ментальності 

   Лисенко, Олександр Віталійович; Lysenko, Oleksandr; Лысенко, Александр Витальевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   Ретроспектива формування імперських амбіцій та ксенофобських світоглядних переконань росіян (від ідеї Святої Русі, через ідею Великої Русі до ідеї «Руського світу»)є вкрай актуальною в контексті усвідомлення ризиків та ...
  • Антична філософія 

   Вільчинський, Юрій Михайлович; Vilchinskyy, Yuriy; Вильчинский, Юрий Михайлович; Войнаровська, Людмила Іванівна; Voynarovska, Lyudmyla; Войнаровская, Людмила Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
   Після опрацювання матеріалів теми студент має знати: − періодизацію історії античної філософії; − основні філософські школи докласичного та класичного періодів та суть їхнього вчення; − основних представників елліністичної ...
  • Аристократія і духівництво як живі символи часу і простору в культурологічній концепції О. Шпенґлера 

   Вільчинський, Юрій Михайлович; Vilchinskyy, Yuriy; Вильчинский, Юрий Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-15)
   Purpose of the article is to show that the historical relations of the aristocracy, the clergy and the «third estate» in the Spengler’s concept of cultural studies are always implicit or explicit struggle of the «force,» ...
  • Банківська справа в світлі морально-етичних норм ісламу 

   Арутюнов, В'ячеслав Хуршудович; Свінціцький, Володимир Миколайович; Свинцицкий, Владимир Николаевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2004-11)
  • Бердяєв versus Достоєвський: антропологічний аспект 

   Козлов, Євген Васильович; Kozlov Yevgen (КНУ ім. Т.Шевченка, ВПЦ “Київський університет”, 2004)
   Стаття присвячена порівняльному дослідженню теми людини у творчості Ф.М. Достоєвського та філософії М.О. Бердяєва. Висвітлюються характер і ступінь впливу антропологічних поглядів видатного письменника на формування та ...
  • Болонська конвенція: традиції та новації 

   Дєдяєва, Ірина Петрівна; Дедяева, Ирина Петровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2005-02-02)
  • Бруно 

   Козлов, Євген Васильович; Kozlov, Yevgen (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2006)
  • Біоетика: огляд найактуальніших проблем 

   Кучера, Тетяна Михайлівна; Kuchera, Tetyana; Кучера, Татьяна Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-10-24)
   Bioethics - the doctrine of the moral side of human activity in medicine and biology. The article discusses the formation of bioethics as a science subject, the basic principles and objectives for its development. Special ...
  • Біоетичні аспекти використання трансгенних рослин 

   Кучера, Тетяна Михайлівна; Kuchera, Tetyana (Київ : Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2014)
   У статті дано короткий огляд проблеми поширення трансгенних продуктів харчування, що отримані за допомогою засобів генної інженерії. Наголошується на необхідності передбачення й усунення можливих негативних наслідків ...
  • В. І. Вернадський про проблеми і перспективи вищої школи 

   Глєбова, Тамара Віталіївна; Глебова, Тамара Витальевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2002-02-01)
  • В.І. Вернадський і сучасні проблеми екологізації та глобалізації культури 

   Арутюнов, В’ячеслав Хуршудович; Глєбова, Тамара Віталіївна; Arutyunov, Vyacheslav; Glebova, Tamara (Полтава, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського, ТОВ «АСМІ», 2002)
   У статті в культурологічному аспекті розглядаються тенденції "гуманізації природи" та "натуралізації людини". На думку авторів, саме на цьому шляху виникає можливість виходу людства з екологічної кризи. Причому вчення В.І. ...
  • Введення богослов’я як галузі знань: виклики і загрози 

   Кругляк, Мирослава Іванівна; Kruhlyak, Myroslava; Кругляк, Мирослава Ивановна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   The article is devoted to some threats associated with introduction of theology to the educational system. If spiritual institutions have right to award degrees and academic titles which are equivalent to state-recognized, ...
  • Вертикальні ринкові зв’язки як вияв взаємодії моралі та економіки 

   Северин-Мрачковська, Людмила Василівна; Severyn-Mrachkovska, Liudmyla; Северин-Мрачковская, Людмила Васильевна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011)
   Стаття присвячена дослідженню проблеми взаємодії моральності та економіки крізь призму взаємозв’язку та взаємозалежності бізнесу й держави, бізнесу й суспільства. На грунті аналізу взаємозв’язків типу: “підприємець – ...
  • Взаємовідношення між економічною та політичною свободами у працях М. Фрідмана і Ф. Хайєка 

   Северин-Мрачковська, Людмила Василівна; Severyn-Mrachkovska, Lyudmyla; Северин-Мрачковская, Людмила Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   У статті за працями провідних зарубіжних економістів ХХ століття М. Фрідмана та Ф. Хайєка розглядається взаємозв’язок між економічною та політичною свободами – проблема, що належить до суміжного проблемного «поля» економічної ...
  • Вивчення думки студентів щодо викладання вибіркової дисципліни (на прикладі дисципліни «Логіка») 

   Кругляк, Мирослава Іванівна; Kruglyak, Myroslava (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-01-31)