Now showing items 1-20 of 21

  • Конкурентне середовище на фармацевтичному ринку України в умовах інтеграції у глобальний простір 

   Іринчина, Інна Борисівна; Irynchyna, I. B.; Иринчина, Инна Борисовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Набирає актуальності проблематика ефективної інтеграції національних фармацевтичних ринків у глобальний простір світової економіки здоров’я. Що стане ефективним вирішенням проблематики забезпечення високої продуктивності ...
  • Зарубіжний досвід регулювання інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів 

   Брітченко, І. Г.; Свириденко, О. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Стаття присвячена огляду зарубіжного досвіду регулювання інвестиційної діяльності пенсійних фондів. Розглянуто інвестиційні правила в різних країнах. Визначено специфіку регулювання інвестиційної діяльності пенсійних фондів ...
  • Особливості формування та функціонавання глобальних ланцюгів доданої вартості у туристичній сфері 

   Лютак, О. М.; Liutak, О. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   У статті розглянуто особливості формування та сучасні тенденції щодо створення глобальних ланцюгів доданої вартості у виробничій, інвестиційній, інноваційній і фінансовій сфері. Виходячи з виокремлених визначальних ...
  • Інституційна модель фінансового ринку: проблемні аспекти вдосконалення системи регулювання 

   Отченаш, Катерина Георгіївна; Otchenash, K.; Отченаш, Екатерина Георгиевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Розглянуто методологічні аспекти регулювання фінансового ринку в умовах глобалізації. Аналізується зарубіжний досвід побудови організаційно-економічного механізму регулювання фінансового ринку. Обґрунтовано, що необхідною ...
  • Варіативність моделей глобального підприємництва 

   Стрельник, Світлана Олександрівна; Strelnyk, S. O.; Стрельник, Светлана Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   У статті виділено кілька теоретичних моделей, які пояснюють процес народження підприємств у глобальних умовах і дозволяють логічно поєднати теоретичні знання щодо глобального підприємництва. Розглянуто концептуальну модель ...
  • Розвиток системи соціального забезпечення суб’єктів аграрного сектору економіки України 

   Іваськo, І. М.; Ivasko, I. M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   У дослідженні проведено аналіз становлення системи соціального забезпечення в аграрному секторі економіки України протягом 1999-2016 років і надано оцінку системам соціального страхування сільськогосподарських працівників ...
  • Ціноутворення як елемент підсистеми управлінського обліку бюджетних установ 

   Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana; Свирко, Светлана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   У статті розглянуто питання ціноутворення бюджетування в контексті управлінського обліку бюджетних установ.
  • Удосконалення програмно-цільового методу на місцевому рівні 

   Логвінов, П. В.; Logvinov, P. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Розбудова державних фінансів України потребує формування чітких інституціональних рамок бюджетної політики, які покликані забезпечити фінансову стабільність і реалізацію позитивного впливу бюджетно-податкових важелів і ...
  • Регіональне управління та місцеве самоврядування: теоретичні засади 

   Фащевський, Микола Іванович; Faschevsky, M. I.; Фащевский, Николай Иванович; Білоконь, Іван Васильович; Bilokon, I. V.; Белоконь, Иван Васильевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   У статті розглянуто проблеми реформування системи місцевого самоврядування, створення децентралізованої моделі влади та вдосконалення механізмів формування та функціонування територіальних громад сіл, селищ та їх об’єднаних ...
  • Сучасні тенденції розвитку інформаційного підприємництва України 

   Ходакевич, Богдан Олександрович; Hodakevych, Bogdan (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   У статті викладено основні тенденції розвитку інформаційного підприємництва України та передумови його поширення. Сформовано ключові аспекти розвитку ІТ-підприємництва та їх вплив на галузь у цілому. Представлено позитивні ...
  • Діагностика ділової активності підприємств промисловості та торгівлі 

   Дмитренко, Артем Іванович; Dmytrenko, Artem; Дмитренко, Артем Иванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   У статті досліджено сутність, значення та існуючі у науковій літературі аспекти діагностики ділової активності підприємства. Сформульовано авторське визначення ділової активності, а також ідентифіковано її роль у формуванні ...
  • Особливості субкультури бідних верств населення сучасної України 

   Фляшнікова, Алла Борисівна; Fliashnikova, A. B.; Фляшникова, Алла Борисовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   У статті висвітлено причини поширення в сучасному українському суспільстві такого негативного соціального явища, як бідність. Розглянуто соціально-економічна та морально-психологічна складові бідності, що впливають на ...
  • Класифікація нематеріальних активів для цілей управління інноваційним розвитком підприємств 

   Диба, В’ячеслав Михайлович; Dyba, Vyacheslav; Дыба, Вячеслав Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   У статті обґрунтовано різноманітні теоретичні погляди щодо класифікації нематеріальних активів. Досліджено точки зору вітчизняних і зарубіжних авторів на диференційовані прояви сутності нематеріальних активів. Запропоновано ...
  • Переваги використання централізованої моделі публічних закупівель 

   Конащук, Надія Едуардівна; Konashchuk, Nadiia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Стаття присвячена питанню централізації публічних закупівель. Розглянуто успішний досвід країн — членів Європейського Союзу у запроваджені централізованих закупівельних організацій. Визначено основні переваги використання ...
  • Фінансова політика України в умовах інтеграційних процесів: домінанти, ризики та виклики сучасності 

   Алексєєва, Наталія Ігорівна; Alexeeva, Natalia; Алексеева, Наталия Игоревна; Табакова, Тетяна Володимирівна; Tabakova, Tatiana; Табакова, Татьяна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Досліджено роль і значення фінансової політики України в умовах інтеграційних процесів, визначено домінанти, ризики та виклики сучасності.
  • Методи аналізу зовнішнього середовища підприємства: ключові акценти та обмеження 

   Решетняк, Тетяна Іванівна; Reshetnyak, Tatyana; Решетняк, Татьяна Ивановна; Бабіч, Юлія Е.; Babich, Yuliia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   У статті розглянуто особливості та обмеження застосування класичних методів аналізу зовнішнього середовища, що використовуються в стратегічному менеджменті. Визначено причини неоднозначності експертної інтерпретації ...
  • Оцінка факторів ситуаційного впливу на процес формування стратегій розвитку підприємства 

   Данніков, Олег Володимирович; Dannikov, Oleg; Данников, Олег Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Метою дослідження є розробка методології вивчення факторів ситуаційного впливу в процесі розробки маркетингової стратегії на вітчизняному ринку. На думку автора, стратегічний аналіз ринку повинен базуватись на визначенні ...
  • Управлінські аспекти оцінювання вартості підприємства 

   Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталья Валентиновна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   У статті обґрунтовано, що з метою здійснення управлінського впливу оцінювання вартості підприємства доцільно здійснювати на основі аналітичних метрик, які базуються на концепціях економічного прибутку, дисконтованих грошових ...
  • Межі економічної стійкості підприємства в метриках антикризового управління 

   Кукоба, Володимир Павлович; Kukoba, V. P.; Кукоба, Владимир Павлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   У статті запропоновано нові методичні підходи щодо визначення граничних меж економічної стійкості підприємства на основі нових формалізацій алгоритмів виявлення початкових проявів кризових процесів на підприємстві. ...
  • Місцеві фінанси: трансформація поглядів на сутність та значення 

   Буряченко, Андрій Євгенович; Buryachenko, A. Ye.; Буряченко, Андрей Евгеньевич; Кочар, І.; Koczar, Joanna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   У статті досліджено історичний ракурс становлення місцевих (муніципальних) фінансів на території сьогоднішньої Європи. Доводиться існування тісного взаємозв’язку між процесом формування місцевого самоврядування та розвитком ...