Now showing items 1-16 of 16

  • Державне регулювання фінансового забезпечення інноваційного розвитку: українські реалії і зарубіжний досвід 

   Коваленко, Світлана Олександрівна; Kovalenko, Svitlana (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-25)
   Стаття присвячена дослідженню державного регулювання фінансового забезпечення інноваційного розвитку України.
  • Деякі аспекти управління банківськими ризиками 

   Поліщук, К. Є.; Polishchuk, K. (ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", 2011-06-15)
   Стаття присвячена аналізу системи управління банківськими ризиками, розглянуто сучасні підходи до розуміння сутності та складових елементів системи, розкрито зміст кожної зі складових частин.
  • Коефіцієнтний аналіз ліквідності балансу банку 

   Герасимович, Анатолій Михайлович; Gerasumovitch, Аnatoliy (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2011-02-05)
   Розкривається сутність понять ліквідності банку і балансу банку та системи найважливіших показників — коефіцієнтів, які характеризують їх рівень. Їх розрахунками, на прикладі балансу конкретного банку, показано, що кожний ...
  • Координація співпраці банків та оціночних компаній у процесі управління кредитним ризиком 

   Баріда, Надія Петрівна; Barida, Nadiya (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2011-06-15)
   У статті основну увагу приділено дослідженню ролі оціночних компаній та об’єктивності оцінки вартості застави в процесі управління кредитним ризиком банку. Автором визначено основні напрямки координації співпраці банків ...
  • Необхідність маркетингу в банківській діяльності 

   Данилюк, Євгеній Юрійович; Daniluk, Evgenij (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-21)
   Розглянуті основні етапи становлення та розвитку системи банківського маркетингу, визначені функції, принципи та специфічні ознаки розвитку даної системи. В ході дослідження були виявлені проблеми, з якими стикаються ...
  • Основні проблеми банківської діяльності в Україні під час фінансової кризи та післякризовий період 

   Момот, О. М.; Momot, O. (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2011-02-12)
   У статті розглянуто традиційні проблеми банківської діяльності в Україні, їх класифікацію. Досліджено зміни та актуальність основних проблем протягом 2008–2010 років та вплив на них фінансової кризи.
  • Оцінка результативності банківського менеджменту 

   Івасів, Ігор Богданович; Ivasiv, Ihor Bogdanovych (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-18)
   У роботі розглянуто широке коло питань, котрі відносяться до проблеми вартісноорієнтованого банківського менеджменту. Зроблено висновок, що максимізація вартості компанії є основною метою банківського менеджменту.
  • Повернення до золотого стандарту: утопія чи майбутнє? 

   Василенко, В. В.; Vasylenko, V. (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2011-02-01)
   У сучасному світовому грошовому обігу посилюються тенденції до девальвації основних резервних валют по відношенню до банківського золота. Зростання інвестиційного попиту на даний актив негативно впливає на процеси монетарного ...
  • Правові засади захисту прав інвесторів в процесі ІРО українських компаній 

   Гладчук, Ксенія Миколаївна; Gladchuk, Kseniya (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05)
   У статті розкрито правові засади захисту прав інвесторів, які беруть участь в ІРО українських компаній, в якості прикладу наведено досвід російського законодавства, виявлено фактори, що перешкоджають участі вітчизняних та ...
  • Правові та економічні передумови розвитку іпотеки в Україні 

   Андріїшина, Н. С.; Andriishina, N.; Майоров, Є. Ю.; Mayorov, E. (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2011-06-15)
   У статті досліджено сутність іпотеки, визначено її економічні, правові та інституційні передумови розвитку в Україні, визначено сучасні тенденції розвитку іпотечного ринку. Запропоновано низку правих та економічних заходів ...
  • Роль функціональних учасників в інвестиційному процесі 

   Поліщук, Євгенія Анатоліївна; Polischuk, E. (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2011-03-01)
   Стаття присвячена дослідженню особливостей використання облігацій підприємств для фінансування інвестиційних проектів. Визначено переваги та недоліки залучення інвестиційного капіталу шляхом емісії корпоративних облігацій, ...
  • Роль інвестицій у людський капітал у економічному розвитку держави 

   Максимович, Валерія Іванівна; Maksymovych, Valeria (ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2011-06-04)
   У статті досліджено особливості поняття «людський капітал», його трактування науковцями, також поняття «людський потенціал», визначено зв’язок між ними. Виділено фактори, що впливають на якість і кількість людського капіталу. ...
  • Система державного фінансового контролю та його дефініція 

   Висоцький, Іван Анатолійович; Vysotsky, Ivan; Крук, Володимир Вікторович; Kruk, Volodymyr (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2011-06-22)
   У статті розглянуто поняття контролю, державного фінансового контролю та його мети. Особливу увагу звернено на систему державного фінансового контролю, його складові та основні цілі, необхідні для забезпечення економічної ...
  • Сучасний банк — криза ідентичності 

   Івасів, Ігор Богданович; Ivasiv, Ihor Bogdanovych (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-03-05)
   У роботі досліджено феномен банку в рамках сучасного фінансового ландшафту, для чого запроваджується поняття «сучасний банк». Розглянуто провідні тенденції розвитку фінансових ринків, що спричинили до розмивання кордонів ...
  • Теоретичні засади банківського інвестиційного кредитування юридичних осіб 

   Мякишевська, Олена Миколаївна; Ганусик, Ю. Б.; Myakyshevska, O.; Hanusyk, U. (ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2011-05-22)
   Розглянуто основні напрямки дослідження теоретичних засад банківського інвестиційного кредитування юридичних осіб у вітчизняній економічній літературі. Запропоновано визначення інвестиційного кредитування та механізму ...
  • Теоретичні засади стратегічного управління конкурентоспроможністю банку 

   Ковриженко, Л. О.; Kovryzhenko, L. (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2011-03-27)
   У статті досліджено сутність поняття конкурентоспроможності банку. На основі систематизації результатів наукових досліджень було виявлено домінуючі фактори конкурентоспроможності банків залежно від рівня фінансового ринку. ...