Now showing items 1-20 of 38

  • Бюджетування як метод удосконалення фінансово-економічного забезпечення освітньої діяльності 

   Куклін, О. В. (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-01-15)
   У статті досліджуються особливості процесу бюджетування та можливостей його застосування для удосконалення фінансово-економічного механізму освітньої діяльності в сучасній Україні. Автор пропонує нову модель програмно-цільового ...
  • Високоякісна еліта як інституційна основа мобілізаційно-інноваційної моделі національної економіки 

   Токар, Володимир Володимирович (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-02-04)
   У статті досліджується мобілізаційно-інноваційна модель національної економіки в контексті викликів сучасного етапу розвитку світової економічної системи. Особлива увага присвячена еліті як компоненту інституційної основи ...
  • Вплив міжнародної фінансово-економічної кризи на європейську та українську вищу освіту 

   Оболенська, Тетяна Євгенівна (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-02-19)
   Досліджуються кризові явища, світові виклики в системі вищої освіти. З’ясовується вплив інтернаціоналізації. Обґрунтовується спільність проблем, тенденцій, завдань і цілей, що примушує забувати про національні і регіональні ...
  • Впорядкування міжбюджетних фінансових потоків 

   Буряченко, Андрій Євгенович (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-01-22)
   У статті обґрунтовано важливість приділення уваги таким інструментам бюджетного регулювання, як бюджетні позички та кошти, що передаються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів. Здійснено ...
  • Державне регулювання трудової міграції в Україні: ключові проблеми та інструменти вирішення 

   Зайцева, Зінаїда Іванівна; Ротар, Н. Ю. (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", 2010-02-03)
   Проаналізовано програмні документи, що стосуються сфери трудової міграції та процес створення адекватного інструментарію для її реалізації. З’ясовано, що спроби регулювання владними структурами України трудової міграції ...
  • Дефініції у трактуванні автоматизованої роботи обліку 

   Осмятченко, Володимир Олександрович (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-11-25)
   У статті розглянуто основні теоретико-методологічні підходи, щодо автоматизованої форми бухгалтерського обліку та розроблено математичні моделі представлення форми АСБО, які дозволили сформулювати вимоги до побудови форми ...
  • Діагностика структурної динаміки інвестиційного процесу в Україні 

   Никифоров, Анатолій Євгенович; Nykyforov, Anatoliy (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010)
   Досліджено етапи інвестиційного процесу в Україні, динаміка нагромадження й споживання основного капіталу, технологічна структура інвестицій в основний капітал. Проведено аналіз структурної динаміки інвестицій в основний ...
  • Економічне партнерство: математична модель та її якісний аналіз 

   Коляда, Юрій Васильович (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", 2010-12-29)
   Розглянуто сценарії можливої співпраці двох країн (союзів) на підґрунті «м’якого» моделювання. Розкрито адаптивну природу механізму взаємодії. Альтернатива доцільної поведінки визначається не стільки стартовими умовами, ...
  • Етичний банківський бізнес та етичні банки 

   Івасів, Ігор Богданович; Ivasiv, Ihor Bogdanovych (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-12-25)
   У роботі розглянуто етичні аспекти діяльності сучасних банків. Обґрунтовується диференціація етичного банківсього бізнесу та етичних банків. Розглянуто перспективи впровадження етичного банківництва у вітчизняну банківську ...
  • Конкурентоспроможність як категорія ринкової eкономіки 

   Беглиця В. П. (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-02-04)
   Розглянуто теоретичні питання щодо сутності окремих категорій конкурентоспроможності та їх вплив на результати економічної діяльності.
  • Концептуалізація ролі державних фінансів у добу антиринкових перетворень 

   Небрат, В. В. (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", 2010)
   У статті розглянуто процес розвитку теорії державних фінансів у період антиринкових перетворень вітчизняної економіки. Визначено головні етапи еволюції фінансової думки та специфіку трактування фінансових категорій у ...
  • Коротко про розвиток числа 

   Блудова, Тетяна Володимирівна; Щекань, Надія Петрівна (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-01-04)
   У статті розглядається еволюція історичного розвитку поняття числа, його алгебраїчне зображення і розширення на множини цілих, дійсних і комплексних чисел. Приведено прізвища видатних математиків, завдяки яким ми маємо ...
  • Лібералізація економічного і соціального життя як умова та чинник розвитку економічної теорії 

   Зайцев, Юрій Кузьмич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-12-29)
   У статті досліджено закономірності взаємозв’язку між проблемами системного розуміння сутності та структури такого інституту суспільного життя як свобода та тенденціями трансформації предмету економічної теорії з позицій ...
  • Методологія комплексного фінансово-економічного аналізу діяльності банку 

   Семениченко, Юлія Костянтинівна (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-12-21)
   У статті обґрунтовано організаційно-методичні підходи проведення комплексного аналізу діяльності банків України. В дослідженні розроблено концептуальну схему методології фінансово-економічного аналізу діяльності банку. ...
  • Методологія оцінювання рівня відтворення економічних ресурсів обліку 

   Городянська, Лариса Володимирівна (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-11-30)
   Запропоновано модель відтворення необоротних економічних ресурсів, яка дозволяє проаналізувати сукупність факторів, що впливають на характер зносу їх об’єктів, напрями та форми відтворення. Сформовано методологію оцінювання ...
  • Методологія стратегічного процесу на підприємстві: проблеми та напрями розвинення 

   Востряков, Олександр Володимирович; Гребешкова, Олена Миколаївна (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-02-03)
   У статті викладено результати дослідження проблем розвинення методології стратегічного процесу на підприємстві в загальнотеоретичному та прикладному аспектах. На основі систематизації дуальних протиріч сучасного стратегічного ...
  • Модельна діагностика відповідності ціни на продукцію підприємства критерію максимальності його доходу 

   Лондар, С. Л.; Тішков, Богдан Олександрович (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-12-29)
   У роботі проведено модельне дослідження релаксаційних процесів зміни доходу підприємства при зміні ціни на його продукцію у ринковому середовищі. Досліджено всі можливі випадки місцезнаходження встановленої ціни на кривій ...
  • Моделювання виробничих функцій 

   Кулик, Анатолій Борисович (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-02-09)
   Представлено економіко-математичну модель функціонування виробничих комплексів. Залежно від властивостей виробничих функцій досліджено динаміку змін економічних характеристик виробництва.
  • Моделювання впливу метеофакторів на врожайність озимої пшениці 

   Грицюк, П. М. (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-12-22)
   Робота присвячена побудові регресійних прогнозних моделей врожайності для областей України. В якості регресорів використано місячні значення сум опадів та середньодобових температур. Проведено порівняння точності регресійних ...
  • Моніторинг продуктивності активів промисловості України 

   Рєпіна, Інна Миколаївна; Repina, Inna (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-02-26)
   Стаття присвячена питанню дослідження продуктивності активів вітчизняних промислових підприємств. Доводиться, що темпи розвитку промислового сектора економіки є наслідком ефективного управління активами саме промислових ...