Now showing items 1-20 of 78

  • Експортний потенціал України на світовому ринку освітніх послуг 

   Оболенська, Тетяна Євгенівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У статті обґрунтовано концептуальні засади розвитку державної політики підвищення конкурентоспроможності вищих навчальних закладів України на світовому ринку освітніх послуг. Сформульовано заходи щодо формування інфраструктури ...
  • Обернені функції в економічних дослідженнях 

   Мельник, Ольга Олександрівна; Блудова, Тетяна Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У статті розглянуто відомі в економіці функції оберненої залежності: функція Енгеля, закон грошового обігу, закон Оукена, крива Філіпса, крива освоєння. Розглянуто функцію комплексної змінної вигляду закону Парето. ...
  • Дослідження глобальної стійкості нерухомої точки моделі адаптації ринкової ціни 

   Неня, Олександр Іванович; Nenya, Oleksandr Ivanovich; Неня, Александр Иванович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Розглянуто нелінійну модель адаптації ринкової ціни, яка описуються різницевим рівнянням Ріккера з запізненням. Досліджено проблему побудови області глобальної стійкості рівняння Ріккера.
  • Модель та генетичний алгоритм визначення оптимальних транспортних маршрутів для портових операторів 

   Ситник, Ніна Василівна; Черненко, С. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У статті розглянуто сукупність методів, що можуть бути використані при розв’язанні оптимізаційних задач, зокрема, задачі визначення оптимальних транспортних маршрутів для портового оператора, встановлено неефективність ...
  • Капіталізація знань як стратегічного активу підприємства: методологічний аспект 

   Гребешкова, Олена Миколаївна; Шевчук, Наталія Валентинівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   На основі узагальнення теоретичних засад формування та використання інтелектуальних ресурсів задля досягнення поновлюваної відмітності та довгострокової прибутковості сучасних підприємств у статті розкрито концептуальну ...
  • Врахування психогеномічних відмінностей суб’єктів світової економіки як засоб ефективної інтеграції національного бізнесу до глобальної економіки 

   Іринчина, Інна Борисівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Структурні зрушення у системах економічних інституцій тісно пов’язані з переворотами в усьому суспільному устрої. Поновлюваність кризових явищ у світовій економіці ставить під сумнів дієвість багатьох усталених економічних ...
  • Знаходження розміру резерву сировини від встановленого коефіцієнта ризику для меблевого підприємства 

   Блудова, Тетяна Володимирівна; Пастернак, Євген Любомирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У статті представлена класифікація методів, що використовуються для визначення потреб в сировині на перспективу для ефективного управління матеріальними потоками на меблевому підприємстві. Проаналізовано підприємство ...
  • Функції благоустрою та закономірності його розвитку 

   Фролова, Г. С. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У статті розкрито сутність основних методологічних функцій благоустрою населених пунктів, до яких віднесено евристичну, об’єднуючу, інтегруючу, ідеологічну та інформаційну. Визначено закономірності розвитку благоустрою, ...
  • Методологічні аспекти оцінки ефективності маркетингових досліджень 

   Федорченко, Андрій Васильович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Розглянуто питання розробки практичних підходів та інструментів оцінки ефективності маркетингових досліджень. Запропоновано використання у даному процесі збалансованої системи показників у сфері маркетингу та збуту.
  • Моделювання та управління розвитком малого підприємництва 

   Вітлінський, Вальдемар Володимирович; Піскунова, Олена Валеріївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Представлено концепцію моделювання функціонування малих підприємств в умовах невизначеності ринкового середовища та розвитку малого підприємництва в регіонах України з метою підвищення ефективності управління розвитком ...
  • Застосування методів математичної статистики до аналізу економічних даних 

   Зінькевич, Тетяна Олексіївна; Лісовська, Валентина Петрівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У статті розглянуто і проаналізовано важливість застосування математичних та статистичних методів в економіці. Показано, що в умовах сучасної української економіки є потреба у підготовці висококваліфікованого економіста, ...
  • Концептуальні основи управління розвитком персоналу як чинником примноження інтелектуального капіталу 

   Жарінова, А. Г. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У статті викладено результати досліджень щодо визначення та обґрунтування процесу управління розвитком персоналу, доведено, що на сьогоднішньому етапі розвитку інтелектуальний капітал перетворюється на головний виробничий ...
  • Оцінювання інвестиційної привабливості неоднорідних суб’єктів господарювання 

   Великоіваненко, Галина Іванівна; Мамонова, Катерина Миколаївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Стаття присвячена проблемі оцінювання інвестиційної привабливості підприємства з урахуванням впливу зовнішнього середовища. Зокрема, авторами розроблено комплекс моделей оцінювання інвестиційної привабливості, що ґрунтується ...
  • Актуальні питання формування амортизаційної політики підприємства 

   Рєпіна, Інна Миколаївна; Repina, Inna (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Стаття присвячена питанням формування ефективної амортизаційної політики спрямованої на розвиток процесів оновлення необоротних активів суб’єктів господарювання.
  • Теорія економічних циклів і криз: історія і сучасність 

   Кириллова, Галина Юліївна; Kyryllova, Galyna; Ткаченко, Олена Вадимівна; Tkachenko, Olena (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   З переходом ринкової економічної системи до індустріального виробництва економічний розвиток набув циклічного характеру. І хоча економічні цикли початкового періоду і сучасні суттєво різняться між собою, проблема циклічних ...
  • Межі застосування інституційного підходу в економічній теорії 

   Росецька Ю. Б. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Розглянуто основні методологічні передумови інституційних теорій. Виділено межі застосування інституційного підходу в економічній теорії.
  • Методологія вимірювання загальнонаціонального інтелектуального потенціалу: світовий досвід та його адаптація в Україні 

   Никифоров, Анатолій Євгенович; Nykyforov, Anatoliy (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У статті проведено аналіз найпоширеніших методологічних підходів і практичних моделей вимірювання загальнонаціонального інтелектуального потенціалу; розкриваються переваги та недоліки систем індикаторів інтелектуального ...
  • Організаційно-економічний механізм забезпечення гідних умов праці 

   Герасименко, Оксана Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Систематизовано факти негативної ситуації у сфері умов та охорони праці в Україні. Узагальнено правові та організаційні аспекти інституціоналізації умов та охорони праці. Визначено суб’єкти, функції та методи управління ...
  • Формування та функціонування системи продажу на ринку автозапчастин 

   Савич, Олександр Петрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Розглянуто питання управління системами продажу на вітчизняному ринку автозапчастин. Сформульовані методи уникнення конфліктів у каналах розподілу. Визначено фактори формування попиту на ринку автозапчастин. Запропоновано ...
  • Оптимальний розмір запасу підприємства за умови гамма-розподіленого попиту 

   Манжос, Тетяна Василівна; Тертична, Олена Миколаївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Вивчається питання про оптимальний розмір товарного або виробничого запасу підприємства та мінімальні витрати на його закупівлю, зберігання і можливу дефіцитність у випадку, коли диференціальна функція розподілу ймовірностей ...