Now showing items 25-44 of 78

  • Маркетингове забезпечення інноваційної діяльності у об’єднаннях підприємств 

   Касьянов, Ярослав А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-19)
   Робота присвячена висвітленню аспектів організації маркетингової підтримки інноваційної діяльності у об’єднаннях підприємств. Ефективна та своєчасна реалізація інноваційної складової функціонування та розвитку підприємств ...
  • Маркетингові дослідження та аудит розвитку підприємств 

   Богатирьов, Олександр Ігорович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-21)
   У роботі комплексно опрацьовано актуальні аспекти підвищення ефективності маркетингових досліджень і аудиту розвитку підприємств.
  • Межі застосування інституційного підходу в економічній теорії 

   Росецька Ю. Б. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Розглянуто основні методологічні передумови інституційних теорій. Виділено межі застосування інституційного підходу в економічній теорії.
  • Методи формування системи фінансового контролінгу в страхових організаціях 

   Мурашко, Олена Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-27)
   У статті розглянуто методи формування системи фінансового контролінгу в страхових організаціях. Досліджено класифікацію витрат суб’єктів підприємництва, особливості формування витрат у страхуванні.
  • Методологічні аспекти оцінки ефективності маркетингових досліджень 

   Федорченко, Андрій Васильович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Розглянуто питання розробки практичних підходів та інструментів оцінки ефективності маркетингових досліджень. Запропоновано використання у даному процесі збалансованої системи показників у сфері маркетингу та збуту.
  • Методологічні проблеми визначення предмету нової політичної економії 

   Коваленко, Олена Миколаївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У статті обґрунтовується доцільність поєднання політичної економії та інституціоналізму для пошуку адекватних відповідей на виклики часу. Показано зміни у структурі неокласичної економікс та необхідність формування нової ...
  • Методологія бухгалтерського обліку як напрямок наукових досліджень в інноваційній економіці 

   Гоголь, Т. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-03)
   Досліджено методологію бухгалтерського обліку в системі методології наукового дослідження і пізнання з урахуванням структурних компонентів цілісної системи, взаємодії окремих елементів і визначенням загальнонаукових і ...
  • Методологія вимірювання загальнонаціонального інтелектуального потенціалу: світовий досвід та його адаптація в Україні 

   Никифоров, Анатолій Євгенович; Nykyforov, Anatoliy (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У статті проведено аналіз найпоширеніших методологічних підходів і практичних моделей вимірювання загальнонаціонального інтелектуального потенціалу; розкриваються переваги та недоліки систем індикаторів інтелектуального ...
  • Методологія дослідження системних трансформацій та їх впливу на розвиток аграрних відносин 

   Кирилюк, Євген Миколайович; Kyrylyuk, Yevgen (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Обґрунтовано методологічні аспекти дослідження системних трансформацій та їх впливу на розвиток аграрних відносин. Виявлено особливості та недоліки теоретико-методологічних підходів до аналізу трансформаційних процесів. ...
  • Модель та генетичний алгоритм визначення оптимальних транспортних маршрутів для портових операторів 

   Ситник, Ніна Василівна; Черненко, С. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У статті розглянуто сукупність методів, що можуть бути використані при розв’язанні оптимізаційних задач, зокрема, задачі визначення оптимальних транспортних маршрутів для портового оператора, встановлено неефективність ...
  • Моделювання адаптивних механізмів і процесів в економіці 

   Коляда, Юрій Васильович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Розкривається сутність адаптивної нелінійної економіки, сформульовано поняття адаптивного економічного механізму. Означено ключові концепти адаптивного економіко-математичного моделювання динаміки, а саме: адаптивна ...
  • Моделювання та управління розвитком малого підприємництва 

   Вітлінський, Вальдемар Володимирович; Піскунова, Олена Валеріївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Представлено концепцію моделювання функціонування малих підприємств в умовах невизначеності ринкового середовища та розвитку малого підприємництва в регіонах України з метою підвищення ефективності управління розвитком ...
  • Мотиваційні чинники процесів злиття та поглинання 

   Фролова, Тетяна Олександрівна; Frolovа, T. O. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Досліджено мотиваційні чинники процесів злиття та поглинання, а також підходи до визначення причин, через які компанії вирішують об’єднати свою діяльність. Аналізуються основні мотиви злиття та поглинання компаній на ...
  • Міграційна політика держав світу та її ефективність 

   Ольшевська, Ірина Петрівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-25)
   Стаття присвячена дослідженню ефективності сучасних засобів регулювання міжнародних міграційних процесів на різних рівнях.
  • Наукові засади управління районоформуванням 

   Фащевський, Микола Іванович; Faschevsky, Mykola; Ольшанська, Олександра Володимирівна; Olshanska, Oksana; Ольшанская, Александра Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У статті проаналізовано методологічні основи формування економічних районів. Визначені основні проблеми створення ефективної регіональної моделі господарства в умовах ринково-глобалізаційного економічного простору. ...
  • Обернені функції в економічних дослідженнях 

   Мельник, Ольга Олександрівна; Блудова, Тетяна Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У статті розглянуто відомі в економіці функції оберненої залежності: функція Енгеля, закон грошового обігу, закон Оукена, крива Філіпса, крива освоєння. Розглянуто функцію комплексної змінної вигляду закону Парето. ...
  • Облік з метою стратегічного управління як інструмент інтеграції вітчизняних підприємств у світове господарство 

   Шайкан, Андрій Валерійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Дана стаття присвячена питанням бухгалтерського обліку, як складової сучасної системи управління підприємством. Автор звертає увагу на важливість правильної побудови взаємодії системи бухгалтерського обліку з принципами ...
  • Об’єктивні основи глобального економічного циклу та його механізм 

   Столярчук, Ярослава Михайлівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   В статті розкрито теоретико-методологічні засади формування глобального економічного циклу та доведено, що об’єктивною основою його механізму є модифікація циклічної форми руху капіталістичного відтворення в сучасних умовах. ...
  • Оптимальний розмір запасу підприємства за умови гамма-розподіленого попиту 

   Манжос, Тетяна Василівна; Тертична, Олена Миколаївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Вивчається питання про оптимальний розмір товарного або виробничого запасу підприємства та мінімальні витрати на його закупівлю, зберігання і можливу дефіцитність у випадку, коли диференціальна функція розподілу ймовірностей ...
  • Організаційно-економічний механізм забезпечення гідних умов праці 

   Герасименко, Оксана Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Систематизовано факти негативної ситуації у сфері умов та охорони праці в Україні. Узагальнено правові та організаційні аспекти інституціоналізації умов та охорони праці. Визначено суб’єкти, функції та методи управління ...