Now showing items 35-54 of 78

  • Моделювання адаптивних механізмів і процесів в економіці 

   Коляда, Юрій Васильович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Розкривається сутність адаптивної нелінійної економіки, сформульовано поняття адаптивного економічного механізму. Означено ключові концепти адаптивного економіко-математичного моделювання динаміки, а саме: адаптивна ...
  • Моделювання та управління розвитком малого підприємництва 

   Вітлінський, Вальдемар Володимирович; Піскунова, Олена Валеріївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Представлено концепцію моделювання функціонування малих підприємств в умовах невизначеності ринкового середовища та розвитку малого підприємництва в регіонах України з метою підвищення ефективності управління розвитком ...
  • Мотиваційні чинники процесів злиття та поглинання 

   Фролова, Тетяна Олександрівна; Frolovа, T. O. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Досліджено мотиваційні чинники процесів злиття та поглинання, а також підходи до визначення причин, через які компанії вирішують об’єднати свою діяльність. Аналізуються основні мотиви злиття та поглинання компаній на ...
  • Міграційна політика держав світу та її ефективність 

   Ольшевська, Ірина Петрівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-25)
   Стаття присвячена дослідженню ефективності сучасних засобів регулювання міжнародних міграційних процесів на різних рівнях.
  • Наукові засади управління районоформуванням 

   Фащевський, Микола Іванович; Faschevsky, Mykola; Ольшанська, Олександра Володимирівна; Olshanska, Oksana; Ольшанская, Александра Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У статті проаналізовано методологічні основи формування економічних районів. Визначені основні проблеми створення ефективної регіональної моделі господарства в умовах ринково-глобалізаційного економічного простору. ...
  • Обернені функції в економічних дослідженнях 

   Мельник, Ольга Олександрівна; Блудова, Тетяна Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У статті розглянуто відомі в економіці функції оберненої залежності: функція Енгеля, закон грошового обігу, закон Оукена, крива Філіпса, крива освоєння. Розглянуто функцію комплексної змінної вигляду закону Парето. ...
  • Облік з метою стратегічного управління як інструмент інтеграції вітчизняних підприємств у світове господарство 

   Шайкан, Андрій Валерійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Дана стаття присвячена питанням бухгалтерського обліку, як складової сучасної системи управління підприємством. Автор звертає увагу на важливість правильної побудови взаємодії системи бухгалтерського обліку з принципами ...
  • Об’єктивні основи глобального економічного циклу та його механізм 

   Столярчук, Ярослава Михайлівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   В статті розкрито теоретико-методологічні засади формування глобального економічного циклу та доведено, що об’єктивною основою його механізму є модифікація циклічної форми руху капіталістичного відтворення в сучасних умовах. ...
  • Оптимальний розмір запасу підприємства за умови гамма-розподіленого попиту 

   Манжос, Тетяна Василівна; Тертична, Олена Миколаївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Вивчається питання про оптимальний розмір товарного або виробничого запасу підприємства та мінімальні витрати на його закупівлю, зберігання і можливу дефіцитність у випадку, коли диференціальна функція розподілу ймовірностей ...
  • Організаційно-економічний механізм забезпечення гідних умов праці 

   Герасименко, Оксана Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Систематизовано факти негативної ситуації у сфері умов та охорони праці в Україні. Узагальнено правові та організаційні аспекти інституціоналізації умов та охорони праці. Визначено суб’єкти, функції та методи управління ...
  • Основні стратегії розвитку повнофункціональних провайдерів на ринку України 

   Ревуцька, Т. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   В статті розглянуто основні стратегії розвитку широко представлених на ринку України логістичних операторів, що надають послуги аутсорсингу, та шляхи їх трансформації до повнофункціональних ЗРL- та 4РL-провайдерів. Приведено ...
  • Особливості бідності в сучасній Україні 

   Фляшнікова, Алла Борисівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У статті проаналізовано негативні тенденції, що склалися в економіці України з часів набуття нею незалежності. Висвітлено найзначиміші причини поширення бідності в Україні. На основі соціологічних і статистичних даних ...
  • Особливості державного інвестування у людський капітал на сучасному етапі 

   Потапенко, Сергій Дмитрович; Мироненко, Л. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-08)
   Розглядається державне інвестування, особливості фінансування «людського капіталу», зокрема освіти, на сучасному етапі з метою оптимізації видатків державного бюджету на освіту в Україні, а також забезпечення переходу ...
  • Особливості маркетингу послуг фінансових, логістичних, туристичних, будівельних, торговельних, освітніх, медичних та інфраструктурних компаній 

   Шафалюк, Олександр Казимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-16)
   Стаття присвячена актуальним проблемам теоретичних, методичних і практичних аспектів щодо розвитку системи маркетингу на ринку послуг. У роботі обґрунтовано роль і значення маркетингу послуг; систематизовано в межах окремих ...
  • Оцінювання інвестиційної привабливості неоднорідних суб’єктів господарювання 

   Великоіваненко, Галина Іванівна; Мамонова, Катерина Миколаївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Стаття присвячена проблемі оцінювання інвестиційної привабливості підприємства з урахуванням впливу зовнішнього середовища. Зокрема, авторами розроблено комплекс моделей оцінювання інвестиційної привабливості, що ґрунтується ...
  • Податок на прибуток страховиків: шляхи вдосконалення 

   Гаманкова, Ольга Олексіївна; Хлівний, Володимир Кирилович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У статті йдеться про розвиток та вдосконалення системи оподаткування страхових компаній податком на прибуток в Україні; проаналізовано проблеми чинного порядку оподаткування страховиків податком на прибуток і розглянуто ...
  • Предмет соціальної безпеки 

   Ніколаєв, Євген Борисович; Nikolajev, Evgen (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Соціальна безпека дістає все більшого визнання як особливий інструмент аналізу суспільних процесів й стану соціальної сфери. Дослідники по-різному бачать зміст і предмет цієї концепції. Спроби узагальнити ці погляди ...
  • Принципи стратегічного маркетингу 

   Куденко, Наталія Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У статті на основі узагальнення дискусійних моментів наукової літератури визначено й обґрунтовано принципи стратегічного маркетингу як науки і як різновиду практичної діяльності підприємства.
  • Продаж товарів у кредит: правовий і податковий аспекти 

   Алексеєнко, Максим Дмитрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У статті досліджено особливості процедури споживчого кредитування населення.
  • Ризики в управлінні фінансовою безпекою підприємства 

   Петренко, Людмила Миколаївна; Petrenko, Lyudmila; Бєгун, Анатолій Володимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У статті досліджено основні чинники та види фінансових ризиків, їхній вплив на фінансову безпеку підприємства. Встановлено, що своєчасність ідентифікації, правильна оцінка та використання заходів зниження рівня ризику ...