Now showing items 55-74 of 78

  • Ринок цінних паперів: сутність і стан 

   Диба, Олександр Михайлович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-07)
   Розглянуто сутність і особливості становлення вітчизняного ринку цінних паперів.
  • Розвиток технологій бюджетного менеджменту 

   Жибер, Тетяна Василівна; Zhyber, Tetiana; Сущенко, Олександр Миколайович; Suschemko, Olexandr (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Окреслено теоретичні засади технологій сучасного бюджетного менеджменту з огляду на його значення у вирішенні фінансових проблем країн з ринковою економікою.
  • Роль фондового ринку в системі інвестиційної безпеки 

   Кириленко, Володимир Іванович; Чернобаєв, В. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Розкрито особливості національного фондового ринку і виявлені фактори, які негативно впливають на формування інвестиційної безпеки і створюють загрози економічній безпеці країни.
  • Систематизація видів аналітичного забезпечення управління суб’єктами підприємницької діяльності 

   Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhova, Svitlana Viktorivna; Калабухова, Светлана Викторовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У статті узагальнено підходи до класифікації видів економічного аналізу, що наводяться сучасними науковцями. Запропоновано новий підхід до класифікації аналітичного забезпечення управління суб’єктами підприємницької ...
  • Системні підходи у забезпеченні економічної безпеки підприємств 

   Федонін, Олексій Сергійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-11)
   Статтю присвячено розв’язанню теоретичних і методичних проблем забезпечення економічної безпеки підприємств. Опрацьовано можливості застосування базису системної методології.
  • Системні підходи у технологіях моніторингу в маркетингових системах управління запасами 

   Сметанюк, Т. Б. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-09)
   У статті розглянуто можливості вдосконалення методології маркетингового моніторингу на базі принципів системності. На прикладі сфери управління запасами проаналізовано проблеми та варіанти запровадження кращих приктик у ...
  • Становлення та розвиток бухгалтерського обліку суб’єктів малого підприємництва 

   Олійник, Яна Вікторівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-18)
   У статті досліджено етапи формування регламенту національної системи бухгалтерського обліку сектору малого бізнесу в Україні та здійснена спроба визначити головні чинники, які впливають на розвиток системи бухгалтерського ...
  • Стратегічний процес на підприємстві в контексті теорії стратегії 

   Востряков, Олександр Володимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-28)
   На основі узагальнення концептуальних засад теорії стратегії та сучасного стратегічного менеджменту у статті розкрито суть, місце і роль стратегічного процесу на підприємстві як системної концепції, що визначає спрямований ...
  • Стратегії розвитку та управління активами посередницьких підприємств 

   Олексюк, Олексій Іванович; Дима, Олександр Олексійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-14)
   У статті досліджено особливості формування і реалізації стратегій розвитку та системного управління активами посередницьких підприємств.
  • Сучасна етимологія теоретичної основи розвитку підприємства 

   Клименко, Світлана Михайлівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-15)
   У роботі досліджено трактування категорії «розвиток підприємства». Розглянуто співвідношення понять «розвиток», «зростання», «функціонування», «удосконалення». Надано опис базових концепцій розвитку підприємства. Наведено ...
  • Сучасна концепція міжнародних торговельних суперечок 

   Гордєєва, Тамара Федорівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-19)
   На тлі паритетного співіснування множини термінів для ідентифікації протиріч у міжнародній торгівлі проведено їх розмежування за критерієм ступеня інтенсивності. Сформовано концептуальні засади дослідження міжнародних ...
  • Сучасні підходи у методології пізнання сутності закономірностей і тенденцій розвитку економічних систем 

   Зайцев, Юрій Кузьмич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-18)
   У статті досліджено причини виникнення, принципи формування та основні ознаки сучасної методологічної парадигми аналізу економічних систем, розкриваються сутність, зміст і функції поняття «підхід» у методології досліджень, ...
  • Сучасні підходи управління знаннями 

   Антошкіна, Л. І. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   В статті відображаються сучасні підходи в області управління знаннями на основі онтологічного підходу. Подано обгрунтування необхідності застосування онтологічного підходу при розробці архітектури бази знань підприємства.
  • Теорія економічних циклів і криз: історія і сучасність 

   Кириллова, Галина Юліївна; Kyryllova, Galyna; Ткаченко, Олена Вадимівна; Tkachenko, Olena (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   З переходом ринкової економічної системи до індустріального виробництва економічний розвиток набув циклічного характеру. І хоча економічні цикли початкового періоду і сучасні суттєво різняться між собою, проблема циклічних ...
  • Трансформація структури власності європейських компаній під впливом поширення програм участі персоналу у прибутках корпорацій 

   Черпак, Антоніна Євгенівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-08)
   У статті викладено результати дослідження впливу на європейську модель корпоративного управління практики реалізації програм участі персоналу у прибутках, визначено переваги для корпорацій і працівників щодо реалізації ...
  • Трансформація фінансових ресурсів у капітал 

   Потій, Ванда Зіновіївна; Куліш, Ганна Петрівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-11)
   У статті досліджено сутність фінансових ресурсів і капіталу підприємства. Сформульовано теоретичні підходи трансформації фінансових ресурсів у капітал.
  • Удосконалення кадрового потенціалу інноваційних підприємств на основі компетентнісного підходу 

   Герасименко, Оксана Олександрівна; Курко, О. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-22)
   Наведено модель компетенцій працівників інноваційного підприємства; виокремлено методи та інструменти удосконалення кадрового потенціалу інноваційних підприємств.
  • Управління портфелем брендів підприємств 

   Шпір, М. Ф. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-24)
   У статті критично опрацьовано підходи до забезпечення ефективності маркетингового управління портфелями брендів.
  • Формування системи контролінгу витрат як фактор конкурентоспроможності та стійкого розвитку підприємства 

   Одінцова, Т. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-11)
   У статті визначено роль контролінгу витрат для забезпечення конкурентоспроможності підприємства і його збалансованого стійкого розвитку, обґрунтовано доцільність і розглянуто основні етапи формування системи контролінгу витрат.
  • Формування та функціонування системи продажу на ринку автозапчастин 

   Савич, Олександр Петрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Розглянуто питання управління системами продажу на вітчизняному ринку автозапчастин. Сформульовані методи уникнення конфліктів у каналах розподілу. Визначено фактори формування попиту на ринку автозапчастин. Запропоновано ...