Now showing items 1-20 of 78

  • Облік з метою стратегічного управління як інструмент інтеграції вітчизняних підприємств у світове господарство 

   Шайкан, Андрій Валерійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Дана стаття присвячена питанням бухгалтерського обліку, як складової сучасної системи управління підприємством. Автор звертає увагу на важливість правильної побудови взаємодії системи бухгалтерського обліку з принципами ...
  • Моделювання адаптивних механізмів і процесів в економіці 

   Коляда, Юрій Васильович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Розкривається сутність адаптивної нелінійної економіки, сформульовано поняття адаптивного економічного механізму. Означено ключові концепти адаптивного економіко-математичного моделювання динаміки, а саме: адаптивна ...
  • Модель та генетичний алгоритм визначення оптимальних транспортних маршрутів для портових операторів 

   Ситник, Ніна Василівна; Черненко, С. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У статті розглянуто сукупність методів, що можуть бути використані при розв’язанні оптимізаційних задач, зокрема, задачі визначення оптимальних транспортних маршрутів для портового оператора, встановлено неефективність ...
  • Знаходження розміру резерву сировини від встановленого коефіцієнта ризику для меблевого підприємства 

   Блудова, Тетяна Володимирівна; Пастернак, Євген Любомирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У статті представлена класифікація методів, що використовуються для визначення потреб в сировині на перспективу для ефективного управління матеріальними потоками на меблевому підприємстві. Проаналізовано підприємство ...
  • Концептуальні основи управління розвитком персоналу як чинником примноження інтелектуального капіталу 

   Жарінова, А. Г. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У статті викладено результати досліджень щодо визначення та обґрунтування процесу управління розвитком персоналу, доведено, що на сьогоднішньому етапі розвитку інтелектуальний капітал перетворюється на головний виробничий ...
  • Оптимальний розмір запасу підприємства за умови гамма-розподіленого попиту 

   Манжос, Тетяна Василівна; Тертична, Олена Миколаївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Вивчається питання про оптимальний розмір товарного або виробничого запасу підприємства та мінімальні витрати на його закупівлю, зберігання і можливу дефіцитність у випадку, коли диференціальна функція розподілу ймовірностей ...
  • Предмет соціальної безпеки 

   Ніколаєв, Євген Борисович; Nikolajev, Evgen (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Соціальна безпека дістає все більшого визнання як особливий інструмент аналізу суспільних процесів й стану соціальної сфери. Дослідники по-різному бачать зміст і предмет цієї концепції. Спроби узагальнити ці погляди ...
  • Наукові засади управління районоформуванням 

   Фащевський, Микола Іванович; Faschevsky, Mykola; Ольшанська, Олександра Володимирівна; Olshanska, Oksana; Ольшанская, Александра Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У статті проаналізовано методологічні основи формування економічних районів. Визначені основні проблеми створення ефективної регіональної моделі господарства в умовах ринково-глобалізаційного економічного простору. ...
  • Детермінантність прийняття бюджетних рішень у контексті розвитку економічних систем 

   Савчук, Наталія Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У статті розглянуто питання детермінантності прийняття бюджетних рішень у контексті розвитку економічних систем, аналізуються наукові погляди представників класичної, неокласичної, неоліберальної шкіл і сучасні погляди на ...
  • Сучасні підходи управління знаннями 

   Антошкіна, Л. І. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   В статті відображаються сучасні підходи в області управління знаннями на основі онтологічного підходу. Подано обгрунтування необхідності застосування онтологічного підходу при розробці архітектури бази знань підприємства.
  • Особливості бідності в сучасній Україні 

   Фляшнікова, Алла Борисівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У статті проаналізовано негативні тенденції, що склалися в економіці України з часів набуття нею незалежності. Висвітлено найзначиміші причини поширення бідності в Україні. На основі соціологічних і статистичних даних ...
  • Методологічні проблеми визначення предмету нової політичної економії 

   Коваленко, Олена Миколаївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У статті обґрунтовується доцільність поєднання політичної економії та інституціоналізму для пошуку адекватних відповідей на виклики часу. Показано зміни у структурі неокласичної економікс та необхідність формування нової ...
  • Роль фондового ринку в системі інвестиційної безпеки 

   Кириленко, Володимир Іванович; Чернобаєв, В. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Розкрито особливості національного фондового ринку і виявлені фактори, які негативно впливають на формування інвестиційної безпеки і створюють загрози економічній безпеці країни.
  • Об’єктивні основи глобального економічного циклу та його механізм 

   Столярчук, Ярослава Михайлівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   В статті розкрито теоретико-методологічні засади формування глобального економічного циклу та доведено, що об’єктивною основою його механізму є модифікація циклічної форми руху капіталістичного відтворення в сучасних умовах. ...
  • Продаж товарів у кредит: правовий і податковий аспекти 

   Алексеєнко, Максим Дмитрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У статті досліджено особливості процедури споживчого кредитування населення.
  • Використання іноземного досвіду фінансування місцевої інфраструктури 

   Буряченко, Андрій Євгенович (ДДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У статті обґрунтовано необхідність реформування фінансового забезпечення комунальної інфраструктури в Україні. Розглянуто наявні моделі побудови комунальної інфраструктури у світі. Аналізується іноземний досвід фінансування ...
  • Експортний потенціал України на світовому ринку освітніх послуг 

   Оболенська, Тетяна Євгенівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У статті обґрунтовано концептуальні засади розвитку державної політики підвищення конкурентоспроможності вищих навчальних закладів України на світовому ринку освітніх послуг. Сформульовано заходи щодо формування інфраструктури ...
  • Обернені функції в економічних дослідженнях 

   Мельник, Ольга Олександрівна; Блудова, Тетяна Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У статті розглянуто відомі в економіці функції оберненої залежності: функція Енгеля, закон грошового обігу, закон Оукена, крива Філіпса, крива освоєння. Розглянуто функцію комплексної змінної вигляду закону Парето. ...
  • Дослідження глобальної стійкості нерухомої точки моделі адаптації ринкової ціни 

   Неня, Олександр Іванович; Nenya, Oleksandr Ivanovich; Неня, Александр Иванович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Розглянуто нелінійну модель адаптації ринкової ціни, яка описуються різницевим рівнянням Ріккера з запізненням. Досліджено проблему побудови області глобальної стійкості рівняння Ріккера.
  • Ризики в управлінні фінансовою безпекою підприємства 

   Петренко, Людмила Миколаївна; Petrenko, Lyudmila; Бєгун, Анатолій Володимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У статті досліджено основні чинники та види фінансових ризиків, їхній вплив на фінансову безпеку підприємства. Встановлено, що своєчасність ідентифікації, правильна оцінка та використання заходів зниження рівня ризику ...