Now showing items 21-40 of 60

  • Расчет активов человеческого капитала как один из элементов определения потребности в обучении персонала промышленных предприятий 

   Дьяченко, Ю. Ю. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-28)
   Рассмотрен расчет активов человеческого капитала с целью определения потребности в обучении персонала промышленных предприятий.
  • Проблеми формування економіки знань в Україні 

   Дорофєєва, Ю. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-23)
   У статі представлено результати оцінки економіки знань розрахованого Всесвітнім банком. Проаналізовано рівень економіки знань та її складових за окремими країнами. Розглянуто основні проблеми забезпечення економіки знань ...
  • Перешкоди реалізації принципів гідної праці в Україні 

   Дороніна, О. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-23)
   У статті узагальнено основні принципи та ознаки гідної праці. На основі оцінки стану соціально-трудових відносин зроблено висновок про відсутність в Україні передумов розвитку гідної праці та визначено основні шляхи подолання ...
  • Вплив системи оцінки діяльності на використання людського капіталу підприємства 

   Дмитрук, Сергій Миколайович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-18)
   У дослідженні розглянуто функціонування системи оцінки діяльності персоналу та її вплив на використання людського капіталу підприємства.
  • Компенсаційний пакет підприємства: підходи до формування 

   Дитко, Л. П. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-07-05)
   Інтереси підприємства як господарчої системи реалізуються не тільки на ринку праці при купівлі послуг праці, але й у процесі їх використання в межах самого підприємства. Тому ефективно побудована компенсаційна політика ...
  • Сучасне розуміння корпоративної культури 

   Данюк, Василь Макарович; Чернушкіна, О. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-22)
   У статті проаналізовано процес формування корпоративної культури організації, обґрунтовано її складові. Встановлено роль корпоративної культури у визначенні стратегічних пріоритетів діяльності організації та забезпеченні ...
  • Критерії ефективності управління персоналом на стадіях «життєвого циклу» розвитку організації 

   Даниленко, Олена Авксентіївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-16)
   У статті наведено критерії ефективності управління персоналом на стадіях «життєвого циклу» розвитку організації, які одночасно можуть використовуватись для оцінки результатів діяльності кожного напряму роботи з персоналом ...
  • Формування сервісної моделі зайнятості населення 

   Гулевич, О. Ю. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-28)
   У статті розглянуто передумови і фактори структурної трансформації зайнятості населення у постіндустріальному суспільстві та особливості формування сервісної моделі зайнятості населення; визначено характерні риси двох ...
  • Взаємозв’язок цінностей людини й цінностей організації в корпоративній системі 

   Грішнова, Олена Антонівна; Ольшанська, Я. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-24)
   У статті висвітлено роль та місце цінностей у сучасному бізнесі та визначено напрями взаємовпливу цінностей людини і організації в корпоративній системі. Запропоновано схему впровадження цінностей у корпоративну систему ...
  • Соціальна політика при активізації процесів саморозвитку регіонів 

   Гріневська, С. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-22)
   Розглянуто теоретичні та науково-методичні питання саморозвитку регіонів у соціальному аспекті. Висвітлено проблеми економічного регулювання збалансованого розвитку економічних та соціальних потреб в умовах обмежених ...
  • Реорганизация отделов кадров в отделы человеческих ресурсов 

   Граждан, Александр Брониславович; Граждан, Олександр Броніславович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-23)
   В статті розглянуто підходи до назви підрозділів по роботі з персоналом, виявлено основні проблеми в роботі відділів кадрів промислових підприємств, уточнено призначення і місце підрозділів з управління персоналом в системі ...
  • Элементы теории социально-трудовых отношений 

   Генкин, Б. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-23)
   Теоретические основы социально-трудовых отношений формировались преимущественно в результате анализа опыта предприятий, т. е. на основе индуктивных рассуждений. В докладе рассмотрены некоторые проблемы теории труда на ...
  • Забезпечення взаємозв’язку інвестицій у людський капітал з економічними та соціальними результатами роботи підприємства 

   Гвоздик, Н. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-17)
   У статті розглядається доцільність інвестицій у людський капітал підприємства для підвищення економічних та соціальних результатів роботи підприємства; розроблена програма формування та використання людського капіталу на ...
  • Методичні підходи щодо удосконалення системи управління трудовим потенціалом 

   Ганіч, Л. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-07-13)
   У статті розглянуто сучасні проблеми формування та використання трудового потенціалу в Україні, зокрема демографічні показники і стан ринку праці. Визначено зміст підсистем системи управління трудовим потенціалом. Запропоновано ...
  • Розвиток молодіжного ринку праці як пріоритет формування потужної нації 

   Гаман, Галина Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-07-13)
   У статті розглянуто ключові проблеми розвитку національного молодіжного ринку праці, розкрито заходи їх вирішення та визначені основні елементи формування ефективного механізму залучення молоді до праці.
  • Складові компоненти системи професійної реабілітації інвалідів в Україні 

   Гаврюшенко, Г. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-07-17)
   У статті визначено та розглянуто основні компоненти, які повинні входити до складу системи професійної реабілітації інвалідів з метою забезпечення її більш ефективного функціонування.
  • Теоретичні засади формування державної гендерної політики в Україні 

   Ворона, М. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-25)
   У статті визначено теоретичні основи категорії «гендер» та суміжних категорій, їх еволюція та зміст. Запропоновано нове розуміння гендеру як кластеру та принципу екзистенціальної гендеризації як напрямок розвитку гендерної ...
  • Теоретико-прикладні аспекти управління персоналом на підприємствах споживчої кооперації України 

   Войнаш, Л. Г. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-10)
   У статті досліджено історичну ретроспективу концепцій управління персоналом в світовій науці менеджменту; сформовано аспекти управління персоналом на підприємствах споживчої кооперації України.
  • Сучасні підходи до мотивації інтелектуальної активності персоналу підприємства 

   Василик, Алла Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-25)
   Розглянуто поняття інтелектуальної активності персоналу та систематизовано чинники, що на неї впливають. Досліджено можливості самомотивації працівника до інтелектуальної трудової діяльності. Запропоновано сукупність заходів ...
  • Оцінка ефективності управління персоналом підприємств для реалізації консалтингових проектів 

   Брінцева, Олена Григорівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-14)
   В статті визначено особливості оцінки ефективності управління персоналом підприємств-замовників консалтингових проектів. Відображено результати проведеної оцінки ефективності управління персоналом підприємств з виробництва ...