Now showing items 1-20 of 59

  • Інтеграція системи сприяння зайнятості випускників у соціальний капітал вищого навчального закладу 

   Кир’янова, Олена Вікторівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-07-01)
   У статті визначено систему сприяння зайнятості випускників як невід’ємний елемент соціального капіталу вищого навчального закладу, розглянуто основні переваги соціального капіталу освітньої установи як ресурсу допомоги ...
  • Сучасний стан ринку освітніх послуг 

   Лавриненко, Л. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-10)
   У статті проаналізовано специфіку проблем взаємодії ринку праці та ринку освітніх послуг, визначено напрями підвищення конкурентоспроможності випускників за рахунок забезпечення відповідності якості освіти вимогам роботодавців.
  • Фрілансери на ринку праці України: гнучкі моделі зайнятості 

   Гук, Л. П. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-31)
   Стаття присвячена дослідженню проблеми впливу інформаційних технологій на трансформацію зайнятості в Україні. Розглянуто розвиток нових гнучких форм зайнятості, створення нових робочих місць у сфері фріланса. Визначені ...
  • Гендерна мобільність на ринку праці 

   Галустян, Ю. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-23)
   Статтю присвячено аналізу гендерних особливостей трудової мобільності на ринку праці, визначаються чинники, які впливають на формування потоків трудової мобільності. Охарактеризовано причини економічної, територіальної та ...
  • Роль податку на доходи фізичних осіб у зниженні майнового розшарування населення 

   Близнюк, В. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-09)
   У статті розглянуто фіскальну ефективність та соціальну справедливість податку на доходи фізичних осіб; обґрунтовано повернення до прогресивного оподаткування. Наведено розрахунки очікуваного майнового розшарування населення
  • Психологічні аспекти ділового спілкування в контексті забезпечення ефективної діяльності персоналу 

   Шушпанов, П. Г. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-28)
   У статті здійснено узагальнення психологічних складових ділового управлінського спілкування, розглядаються психологічні особливості ділових взаємовідносин управлінського персоналу з працівниками, проаналізовано комунікаційні ...
  • Статистичне вимірювання гідної праці як передумови стабільного соціально-економічного розвитку країни 

   Нестеренко, В. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-23)
   Стаття присвячена вимірюванню гідної праці в Україні, як головної характеристики відповідності умов праці міжнародним нормам і стандартам та передумови гарантії стабільності на ринку праці в країні та її стабільного ...
  • Оптимізація структури органів державної служби зайнятості у м. Києві 

   Мельник, О. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-09)
   У статті обґрунтовано доцільність та розроблені концептуальні засади оптимізації організаційної структури міської служби зайнятості.
  • Концепція ефективної зайнятості в економіці інноваційного типу 

   Штундер, І. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-12)
   У статті представлена позиція автора щодо умов, можливостей, способів формування ефективної зайнятості в економіці інноваційного типу. Робиться особливий акцент на взаємозв’язок освіти, науки та підприємницького сектора в ...
  • Національний фактор у розвитку персоналу міжнародних організацій 

   Шилець, О. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-15)
   У статті розглядаються проблеми розвитку персоналу інтернаціональних організацій, аспекти оцінки діяльності працівників і вибір оцінних критеріїв з урахуванням національного фактору. Запропоновано заходи щодо розвитку ...
  • Обгрунтування мотиваційного механізму формування інтелектуального капіталу 

   Чумаченко, А. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-24)
   У статті визначено особливості мотиваційного механізму формування людського, структурного та ринкового капіталів, як складових інтелектуального капіталу. Визначено основні мотиви та стимули, які відіграють вирішальну роль ...
  • Урахування конфліктів при управлінні персоналом організацій 

   Червінська, Тетяна Михайлівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-18)
   У статті визначено основні причини, наслідки та недоліки конфліктних ситуацій в організаціях. На практичних прикладах проаналізовано ставлення персоналу до конфліктів. Запропоновано методологічні підходи до обґрунтування ...
  • Колективно-договірне регулювання розвитку персоналу 

   Харабуга, С. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-07-01)
   У статті проведено порівняльний аналіз змісту колективних договорів промислових підприємств Донецької області. Здійснено групування основних положень, пов’язаних із покращанням якісних рис трудового потенціалу за основними ...
  • Інституціональна пастка: моделювання ринку праці в Україні 

   Филиппова, І. Г.; Балахнін, Г. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-07-01)
   Різниця між фактичною ставкою заробітної платні в Україні і таким її значенням, при якому забезпечується позитивний приріст населення працездатного віку є інституційною пасткою, що приводить у дію механізм демографічної пастки.
  • Качество трудовой жизни как условие инновационного развития 

   Федченко, А. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-09)
   Инновационные процессы в социально-трудовой сфере влияют на качество трудовой жизни. Этому способствуют кластеры базисных инноваций, имеющие межотраслевой характер. Исследование внутренних и внешних факторов качества ...
  • Інвестування і ринок праці в Україні в умовах кризи 

   Федоренко, В. Г. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-29)
   У статті викладено основні напрями розвитку економіки, удосконалення ринку праці в Україні на базі євроінтеграції. Головна увага приділена інвестиційним процесам як головного напряму підвищення ефективності економіки.
  • Пропозиції щодо вибору раціонального варіанту системи вдосконалення трудових процесів 

   Твердушка, Т. Б. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-10)
   У статті пропонується для вибору системи вдосконалення трудових процесів використання методу аналізу ієрархій. Обґрунтовано кількість рівнів ієрархій. Наведено порядок оброблення матриць парних порівнянь на кожному рівні.
  • Україна: моделі економічного зростання 

   Сумцов, В. Г.; Филиппова, І. Г. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-04)
   Збалансоване економічне зростання в Україні представляє серйозну проблему зважаючи на негативну динаміку чисельності трудових ресурсів і високого ступеня зносу основних засобів в базових галузях промисловості. У статті ...
  • Сучасний стан та проблеми розвитку трудового потенціалу України в умовах фінансово-економічної кризи 

   Соколов, Д. Є. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-22)
   У статті визначено сучасний стан проблем розвитку трудового потенціалу регіонів України в умовах фінансово-економічної кризи та запропоновані рекомендацій щодо їх вирішення.
  • Роль соціального партнерства у вирішенні проблем оплати праці 

   Слівінська, Н. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-18)
   У статті досліджено та визначено роль профспілкових організацій як суб’єктів соціального партнерства у захисті інтересів найманих працівників та у вирішенні проблем оплати праці. Розроблено заходи щодо активізації діяльності ...