Now showing items 1-20 of 48

  • Визначення оптимальної суми підкріплення готівкою точки обслуговування комерційного банку 

   Іващенко, Л. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-01)
   У статті розглядається можливість і переваги управління готівковими грошовими потоками банку на прикладі розрахунку оптимальної суми підкріплення каси банкомата готівкою з використанням моделі керування запасами Уілсона.
  • Влада в організації господарської системи 

   Волкова, Олена Михайлівна; Volkova, Olena (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-01)
   У статті здійснено спробу відображення влади з позицій цивілізаційної парадигми. Розглянуто роль влади в організації господарської системи шляхом формування цілісної системи економічних інститутів.
  • Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку суб’єкта реального сектору економіки у процедурі банкрутства — мирової угоди 

   Іванова, Людмила Борисівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-06)
   Досліджено нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку суб’єктів реального сектора економіки в антикризовому управлінні на одному з етапів відновлювання платоспроможності — мирової угоди. Детально розглянуто ...
  • Система фінансового забезпечення вищої освіти 

   Куклін, О. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-06)
   У статті проаналізовано структуру витрат Державного бюджету та динаміку фінансування освітньої галузі в Україні та за кордоном. Зроблено наголос на необхідності послідовного збільшення видатків на освіту. Автором визначено ...
  • Інституційне регулювання транснаціонального суперництва в глобальному нафтогазовому бізнесі: уроки минулого та сучасний стан 

   Кончин, В. І.; Савчук, К. Д. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-06)
   У статті розглянуто концептуальні основи транснаціонального суперництва в глобальній економіці, зокрема на світовому ринку нафти. Представлено генезис інституційного регуляторного середовища транснаціонального суперництва ...
  • Проблеми реформування системи регіонального управління та основні напрями їх вирішення 

   Білоконь, Іван Васильович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-09)
   У статті обґрунтовується необхідність реформування системи державного управління та місцевого самоврядування, створення децентралізованої моделі влади та перерозподілу владних повноважень державних органів виконавчої влади ...
  • Ефективність використання робочого часу в аграрних організаціях різних форм господарювання 

   Махсма, Марія Борисівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-10)
   Стаття присвячена проблемам інтенсивності використання фонду робочого часу працівників сільськогосподарських підприємств південно-східного регіону. Проаналізовано основні причини неповного використання робочого часу ...
  • Суть і значення дистанційного банківського обслуговування в міжнародному електронному бізнесі: в контексті розвитку новітніх інструментів банківської системи України 

   Чумак, Н. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-11)
   Використання новітніх технологій дистанційного банківського обслуговування розвантажить банківські офіси, забезпечить банки висококваліфікованими кадрами, знизить вартість і розширить часові та географічні кордони проведення ...
  • Розвиток нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі України в умовах членства в СОТ 

   Олефір, Анна Олександрівна; Олефіренко, Вікторія Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-13)
   Стаття присвячена висвітленню розвитку нетарифного регулювання зовнішньоекономічних відносин України після набуття членства в СОТ. У статті проаналізовано нетарифні обмеження зовнішньої торгівлі України та висвітлено ...
  • Зарубіжна практика оподаткування в аграрному секторі 

   Іваськo, Інна Михайлівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-13)
   У статті проведений порівняльний аналіз спеціальних режимів оподаткування сільськогосподарських товаровиробників, які запроваджені в Україні, Росії та Білорусі. Виявлено недоліки цих режимів та наведено пропозиції щодо ...
  • Інноваційний розвиток підприємств спиртової промисловості 

   Бевз, В. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-15)
   Головним завданням розробки та впровадження інноваційних енергозберігаючих технологій є більш глибока первинна переробка сировини, скорочення за рахунок цього її витрат з побічними продуктами та відходами виробництва. ...
  • Стратегічний маркетинг як концепція післякризового управління підприємствами 

   Зайчук, Тетяна Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-16)
   Стаття присвячена висвітленню особливостей стратегічної маркетингової діяльності вітчизняних підприємств в умовах виходу економічної системи країни з кризи. У статті систематизовано передумови розвитку стратегічного ...
  • Формування облікової політики підприємств з урахуванням вимог податкового законодавства 

   Олійник, Яна Вікторівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-20)
   У статті здійсненна постановка проблеми формалізації та порядку розкриття в обліковій політиці підприємств — платників податків методики і організації обліку розрахунків з бюджетом при оподаткуванні діяльності та запропоновано ...
  • Соціально-економічна ефективність і результативність удосконалення управління персоналом 

   Лисак, В. Ю. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-21)
   У сучасних постіндустріальних умовах розвитку економіки України перед багатьма підприємствами гостро постала проблема обмеженості виробничих ресурсів, — отже, вони у своїй виробничій діяльності змушені їх ощадливо ...
  • Резерви підвищення конкурентоспроможності підприємства 

   Ямненко, Галина Євгенівна; Yamnenko, Galyna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-24)
   У статті розглянуто і проаналізовано фактори, які сприяють підвищенню конкурентоспроможності підприємства. Запропоновано класифікацію резервів потенціалу підприємства, що дозволяє на основі системного підходу розробити ...
  • Витоки та формування теорії «маркетингу послуг» 

   Дима, Олександр Олексійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-24)
   У статті досліджено основні етапи розвитку теорії маркетингу послуг. Аналіз включає дослідження поглядів представників класичної школи політичної економії послуг на категорію «послуга». Вивчено вклад сучасних теорій ...
  • Вплив конкурентного середовища на інноваційну поведінку суб’єктів ринку 

   Терещенко, Наталія Володимирівна; Tereshchenko, N. V.; Терещенко, Наталия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-27)
   Аналізується: конкуренція як чинник стимулювання інноваційних процесів, її форми; конкурентне середовище; інноваційні засади розвитку конкуренції; промислове шпигунство; критерії конкурентоспроможності національних галузей ...
  • Чи можливий успіх в епоху кризи і про тенденції розвитку банківської системи країни 

   Гриджук, Дмитро Миколайович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-28)
   У статті розглядається проблема виходу із сучасної кризи через призму розвитку банківської системи країни та іпотечного кредитування.
  • Причини виникнення валютних війн 

   Кущ, Анна Олексіївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-29)
   У даній статті розглядаються основні причини виникнення та наслідки «валютних війн», що в свою чергу відіграють головну роль у міжнародних валютних відносинах.
  • Еволюція законодавчого забезпечення відносин власності в Україні 

   Марущак, В. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-29)
   У статті ґрунтовно проаналізовано становлення та еволюцію законодавчого забезпечення відносин власності в Україні, а також дано рекомендації щодо вдосконалення правової бази у сфері відновлення майнових прав держави як ...