Now showing items 1-20 of 48

  • Аналіз динаміки податкових надходжень до бюджету Тернопільської області 

   Бойко, Ю. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-17)
   У статті проведено статистичний аналіз динаміки податкових надходжень до бюджетів Тернопільської області. Розраховано коефіцієнт еластичності платежів відносно ВРП і надходжень до Державного та місцевого бюджету відносно ...
  • Визначення оптимальної суми підкріплення готівкою точки обслуговування комерційного банку 

   Іващенко, Л. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-01)
   У статті розглядається можливість і переваги управління готівковими грошовими потоками банку на прикладі розрахунку оптимальної суми підкріплення каси банкомата готівкою з використанням моделі керування запасами Уілсона.
  • Витоки та формування теорії «маркетингу послуг» 

   Дима, Олександр Олексійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-24)
   У статті досліджено основні етапи розвитку теорії маркетингу послуг. Аналіз включає дослідження поглядів представників класичної школи політичної економії послуг на категорію «послуга». Вивчено вклад сучасних теорій ...
  • Влада в організації господарської системи 

   Волкова, Олена Михайлівна; Volkova, Olena (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-01)
   У статті здійснено спробу відображення влади з позицій цивілізаційної парадигми. Розглянуто роль влади в організації господарської системи шляхом формування цілісної системи економічних інститутів.
  • Вплив конкурентного середовища на інноваційну поведінку суб’єктів ринку 

   Терещенко, Наталія Володимирівна; Tereshchenko, N. V.; Терещенко, Наталия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-27)
   Аналізується: конкуренція як чинник стимулювання інноваційних процесів, її форми; конкурентне середовище; інноваційні засади розвитку конкуренції; промислове шпигунство; критерії конкурентоспроможності національних галузей ...
  • Вплив професійних ризиків бухгалтера на стан економічної безпеки підприємства 

   Гнилицька, Лариса Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-23)
   Стаття присвячена дослідженню організаційних аспектів бухгалтерського обліку (в частині роботи облікового персоналу) та обґрунтуванню доцільності інтеграції в облікову систему спеціальних методів перевірки, властивих ...
  • Вплив якості продукції що виробляється на розвиток малого підприємства 

   Піскунова, Олена Валеріївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-21)
   Розроблено модель динаміки малого підприємства у дискретному часі. Модель дозволяє досліджувати вплив на розвиток підприємства якості продукції, що виробляється, від якої залежить рівень цін на продукцію підприємства. ...
  • Дослідження виробничих функцій комплексної змінної 

   Блудова, Тетяна Володимирівна; Мельник, Ольга Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-06)
   У статті розглядається історичний розвиток комплексних чисел і пропонується дослідження виробничих функцій за допомогою представлення у вигляді функцій комплексних змінних. Для демонстрації деяких прикладів використано ...
  • Дослідження глобальної стійкості нерухомої точки моделі ділового циклу 

   Неня, Олександр Іванович; Nenya, Oleksandr Ivanovich; Неня, Александр Иванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-30)
   У публікації розглядається нелінійна модель ділового циклу, яка описується різницевим рівнянням Ріккера з запізненням. Досліджується проблема побудови області глобальної стійкості рівняння Ріккера та даної моделі.
  • Еволюція законодавчого забезпечення відносин власності в Україні 

   Марущак, В. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-29)
   У статті ґрунтовно проаналізовано становлення та еволюцію законодавчого забезпечення відносин власності в Україні, а також дано рекомендації щодо вдосконалення правової бази у сфері відновлення майнових прав держави як ...
  • Експериментальний метод визначення динаміки відсоткової ставки 

   Силантьєв, Сергій Олексійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-15)
   Проведена класифікація моделей визначення ціни похідних фінансових інструментів (ПФІ) з використанням відсоткової ставки. На основі запропонованого експериментального методу побудована середньострокова динаміка відсоткової ...
  • Етапи, заходи та механізм санації фінансового оздоровлення корпорацій 

   Панчук, Лариса Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-22)
   У статті розкрито етапи, заходи та механізм фінансового оздоровлення корпорацій.
  • Ефективність використання робочого часу в аграрних організаціях різних форм господарювання 

   Махсма, Марія Борисівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-10)
   Стаття присвячена проблемам інтенсивності використання фонду робочого часу працівників сільськогосподарських підприємств південно-східного регіону. Проаналізовано основні причини неповного використання робочого часу ...
  • Зарубіжна практика оподаткування в аграрному секторі 

   Іваськo, Інна Михайлівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-13)
   У статті проведений порівняльний аналіз спеціальних режимів оподаткування сільськогосподарських товаровиробників, які запроваджені в Україні, Росії та Білорусі. Виявлено недоліки цих режимів та наведено пропозиції щодо ...
  • Застосування методів математичної статистики до аналізу економічних даних 

   Зінькевич, Тетяна Олексіївна; Лісовська, Валентина Петрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-16)
   У статті розглянуто і проаналізовано важливість застосування математичних і статистичних методів в економіці. Показано, що в умовах сучасної української економіки є потреба у підготовці висококваліфікованого економіста, ...
  • Збалансована система показників в інформаційно-аналітичному управлінні діяльністю підприємства 

   Самборський, Олександр Володимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-30)
   Система збалансованих показників є одним із компонентів інформаційно-аналітичних систем бізнес-аналізу, що забезпечує результативність, повноту та контроль за діючою стратегією, а в поєднанні з інформаційними моделями може ...
  • Калькуляційні системи як елемент оперативного і стратегічного контролю 

   Одінцова, Т. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-20)
   Розглянуто сутність, види та принципи побудови калькуляційних систем, що забезпечують співвіднесення витрат з їх носіями з метою інформаційного забезпечення процесу управління та здійснення функцій їх планування, обліку, ...
  • Методичні та організаційні аспекти оцінки суттєвості при аудиті фінансової звітності 

   Кудрицький, Богдан Валерійович; Kudritskyj, Bogdan (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-12)
   У статті розглядається міжнародний досвід оцінки суттєвості та даються пропозиції щодо методичних та організаційних аспектів у сфері кількісної та якісної оцінки суттєвості викривлень, як на рівні фінансової звітності в ...
  • Механізми ефективної диверсифікації виробничої діяльності підприємства 

   Петренко, Людмила Анатоліївна; Petrenko, Lyudmyla; Радука, Н. В.; Raduka, N. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-12)
   Розкрито сутність процедури прийняття рішення про диверсифікацію діяльності підприємства; визначено конкретні етапи даного процесу; детально описано кожний етап механізму проведення ефективної диверсифікації.
  • Модель взаємоузгодження складових сукупного попиту як інструмент державного коригування шоків 

   Ремізова, І. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-26)
   У статті досліджено варіанти коригування шоків сукупного попиту з метою досягнення макроекономічної збалансованості. Побудовано модель взаємоузгодження складових сукупного попиту та на її основі складений баланс заощаджень ...