Now showing items 1-20 of 47

  • Влада в організації господарської системи 

   Волкова, Олена Михайлівна; Volkova, Olena (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-01)
   У статті здійснено спробу відображення влади з позицій цивілізаційної парадигми. Розглянуто роль влади в організації господарської системи шляхом формування цілісної системи економічних інститутів.
  • Модель взаємоузгодження складових сукупного попиту як інструмент державного коригування шоків 

   Ремізова, І. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-26)
   У статті досліджено варіанти коригування шоків сукупного попиту з метою досягнення макроекономічної збалансованості. Побудовано модель взаємоузгодження складових сукупного попиту та на її основі складений баланс заощаджень ...
  • Застосування методів математичної статистики до аналізу економічних даних 

   Зінькевич, Тетяна Олексіївна; Лісовська, Валентина Петрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-16)
   У статті розглянуто і проаналізовано важливість застосування математичних і статистичних методів в економіці. Показано, що в умовах сучасної української економіки є потреба у підготовці висококваліфікованого економіста, ...
  • Дослідження глобальної стійкості нерухомої точки моделі ділового циклу 

   Неня, Олександр Іванович; Nenya, Oleksandr Ivanovich; Неня, Александр Иванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-30)
   У публікації розглядається нелінійна модель ділового циклу, яка описується різницевим рівнянням Ріккера з запізненням. Досліджується проблема побудови області глобальної стійкості рівняння Ріккера та даної моделі.
  • Вплив якості продукції що виробляється на розвиток малого підприємства 

   Піскунова, Олена Валеріївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-21)
   Розроблено модель динаміки малого підприємства у дискретному часі. Модель дозволяє досліджувати вплив на розвиток підприємства якості продукції, що виробляється, від якої залежить рівень цін на продукцію підприємства. ...
  • Дослідження виробничих функцій комплексної змінної 

   Блудова, Тетяна Володимирівна; Мельник, Ольга Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-06)
   У статті розглядається історичний розвиток комплексних чисел і пропонується дослідження виробничих функцій за допомогою представлення у вигляді функцій комплексних змінних. Для демонстрації деяких прикладів використано ...
  • Збалансована система показників в інформаційно-аналітичному управлінні діяльністю підприємства 

   Самборський, Олександр Володимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-30)
   Система збалансованих показників є одним із компонентів інформаційно-аналітичних систем бізнес-аналізу, що забезпечує результативність, повноту та контроль за діючою стратегією, а в поєднанні з інформаційними моделями може ...
  • Міжнародна практика відображення суб’єктами державного сектору в бухгалтерському обліку курсових різниць 

   Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-02)
   У статті представлено практику відображення суб’єктами державного сектору в бухгалтерському обліку курсових різниць відповідно до МСБОДС 4 «Вплив змін курсових різниць».
  • Вплив професійних ризиків бухгалтера на стан економічної безпеки підприємства 

   Гнилицька, Лариса Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-23)
   Стаття присвячена дослідженню організаційних аспектів бухгалтерського обліку (в частині роботи облікового персоналу) та обґрунтуванню доцільності інтеграції в облікову систему спеціальних методів перевірки, властивих ...
  • Калькуляційні системи як елемент оперативного і стратегічного контролю 

   Одінцова, Т. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-20)
   Розглянуто сутність, види та принципи побудови калькуляційних систем, що забезпечують співвіднесення витрат з їх носіями з метою інформаційного забезпечення процесу управління та здійснення функцій їх планування, обліку, ...
  • Методичні та організаційні аспекти оцінки суттєвості при аудиті фінансової звітності 

   Кудрицький, Богдан Валерійович; Kudritskyj, Bogdan (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-12)
   У статті розглядається міжнародний досвід оцінки суттєвості та даються пропозиції щодо методичних та організаційних аспектів у сфері кількісної та якісної оцінки суттєвості викривлень, як на рівні фінансової звітності в ...
  • Формування облікової політики підприємств з урахуванням вимог податкового законодавства 

   Олійник, Яна Вікторівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-20)
   У статті здійсненна постановка проблеми формалізації та порядку розкриття в обліковій політиці підприємств — платників податків методики і організації обліку розрахунків з бюджетом при оподаткуванні діяльності та запропоновано ...
  • Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку суб’єкта реального сектору економіки у процедурі банкрутства — мирової угоди 

   Іванова, Людмила Борисівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-06)
   Досліджено нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку суб’єктів реального сектора економіки в антикризовому управлінні на одному з етапів відновлювання платоспроможності — мирової угоди. Детально розглянуто ...
  • Стабілізуючі та дестабілізуючі фактори зміцнення фіскальної ролі особистого прибуткового податку в Україні 

   Славкова, Алла Аркадіївна; Slavkova, Alla; Котіна, Ганна Михайлівна; Kotina, Anna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-12)
   У статті зазначено визначальні чинники, що впливають на податкові надходження від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) до бюджету; обґрунтовано доцільність аналізу факторів зміцнення фіскальної ролі особистого прибуткового ...
  • Зарубіжна практика оподаткування в аграрному секторі 

   Іваськo, Інна Михайлівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-13)
   У статті проведений порівняльний аналіз спеціальних режимів оподаткування сільськогосподарських товаровиробників, які запроваджені в Україні, Росії та Білорусі. Виявлено недоліки цих режимів та наведено пропозиції щодо ...
  • Визначення оптимальної суми підкріплення готівкою точки обслуговування комерційного банку 

   Іващенко, Л. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-01)
   У статті розглядається можливість і переваги управління готівковими грошовими потоками банку на прикладі розрахунку оптимальної суми підкріплення каси банкомата готівкою з використанням моделі керування запасами Уілсона.
  • Аналіз динаміки податкових надходжень до бюджету Тернопільської області 

   Бойко, Ю. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-17)
   У статті проведено статистичний аналіз динаміки податкових надходжень до бюджетів Тернопільської області. Розраховано коефіцієнт еластичності платежів відносно ВРП і надходжень до Державного та місцевого бюджету відносно ...
  • Суть і значення дистанційного банківського обслуговування в міжнародному електронному бізнесі: в контексті розвитку новітніх інструментів банківської системи України 

   Чумак, Н. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-11)
   Використання новітніх технологій дистанційного банківського обслуговування розвантажить банківські офіси, забезпечить банки висококваліфікованими кадрами, знизить вартість і розширить часові та географічні кордони проведення ...
  • Експериментальний метод визначення динаміки відсоткової ставки 

   Силантьєв, Сергій Олексійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-15)
   Проведена класифікація моделей визначення ціни похідних фінансових інструментів (ПФІ) з використанням відсоткової ставки. На основі запропонованого експериментального методу побудована середньострокова динаміка відсоткової ...
  • Реалізація фіскальної функції податку на прибуток підприємств в Україні 

   Жибер, Тетяна Василівна; Zhyber, Tetiana; Марченко, О. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-05)
   У статті розглянуто основні проблеми реалізації фіскальної функції податку на прибуток підприємств, визначено його роль у податковому стимулюванні економіки, запропоновано окремі стратегічні напрямки вдосконалення податкової ...