Now showing items 1-20 of 71

  • Ознаки екологічної та соціальної відповідальності бізнесу 

   Костенко, Микола Анатолійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Розглянуто поняття соціальної відповідальності бізнесу та наведено приклади соціально та екологічно безвідповідальної господарської діяльності. Сформульовано ознаки екологічної та соціальної відповідальності бізнесу.
  • Наукові засади формування концептуальної моделі творчого управління в сфері праці 

   Комар, Ю. М.; Комар, В. Ю. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-10)
   Проведено обґрунтування наукових засад формування концептуальної моделі творчого управління у сфері праці.
  • Соціальна відповідальність: еволюція системної парадигми 

   Звонар, В. П. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-05)
   У статті проаналізовано особливості формування соціальної відповідальності як системної наукової категорії з урахуванням соцієтальних рис головних історичних і з акцентом на важливості соціальних норм.
  • Гідна праця в забезпеченні стійкої соціальної динаміки 

   Герасименко, Оксана Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-06)
   Розглянуто генезис концепції гідної праці. Здійснено критичний аналіз базових індикаторів гідної праці. Визначено перспективи реалізації принципів гідної праці в контексті забезпечення стійкої соціальної динаміки в Україні.
  • Роль человеческого капитала в устойчивом развитии туризма 

   Дорохова, Н. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-10)
   В статье приведен анализ места и роли человеческого капитала в обеспечении устойчивого развития туристического бизнеса.
  • Тенденції зміни зайнятості в країнах Європейського Союзу в кризових умовах 

   Калініна, С. П. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-11)
   У статті досліджено тенденції зайнятості в країнах ЄС. Проведено аналіз структурних змін у зайнятості населення Євросоюзу.
  • Трансформація структури зайнятості населення України: перспективи розвитку гнучких форм організації праці 

   Азьмук, Н. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-11)
   У статті досліджено динаміку трансформації структури зайнятості населення України. Розглянуто особливості неформальної зайнятості та самостійної зайнятості. Визначено характерні ознаки та обґрунтовано позитивні і негативні ...
  • До питання оцінки стану соціально-трудової сфери на регіональному рівні 

   Бібікова, В. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-11)
   У статті розглядається проблема формування системи індикаторів для оцінки стану соціально-трудової сфери на регіональному рівні. Проаналізовано методичні підходи до проведення моніторингу соціально-трудової сфери. Запропоновано ...
  • Инновационные подходы к управлению мотивацией персонала в системе здравоохранения 

   Дашкова, Е. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-11)
   В статье раскрыты проблемы мотивации работников здравоохранения, проведена диагностика действующих систем мотивации этой сферы и представлены инновационные подходы к их решению.
  • Професійно значущі якості фахівця з управління персоналом 

   Компанієць, Володимир Миколайович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-11)
   Статтю присвячено визначенню поняття «професійно значущі якості» та формулюванню переліку професійно значущих якостей фахівця з управління персоналом.
  • Соціальний капітал підприємств сфери послуг як основа їх конкурентних переваг 

   Бойко, М. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-12)
   У статті досліджено проблеми впливу соціального капіталу на формування конкурентних переваг підприємств, які працюють у сфері послуг. Визначено структуру та механізм впливу системи соціальних взаємозвязків, результатом ...
  • Стан виплати заробітної плати в контексті формування організаційно-правового механізму її регулювання 

   Кравченко, О. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-12)
   Статтю присвячено дослідженню стану виплати заробітної плати за трьома типами підприємств: економічно активних, економічно неактивних і підприємств-банкрутів у контексті формування організаційно-правового механізму її ...
  • Детінізація оплати праці в контексті розвитку соціальної відповідальності в Україні 

   Грішнова, Олена Антонівна; Дрига, Є. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-13)
   Досліджено причини високого рівня тінізації оплати праці в Україні. Запропоновано шляхи та стимули виведення заробітних плат з «тіні» як для працівників, так і для роботодавців. Наголошено на значенні соціальної відповідальності ...
  • Роль корпоративної соціальної відповідальності у процесі сталого розвитку суспільства 

   Кицак, Тарас Григорович; Коваленко, Іван Федорович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-14)
   У статті розглянуто сутність концепції корпоративної соціальної відповідальності та її роль у процесі сталого розвитку суспільства. Досліджено особливості розвитку корпоративної соціальної відповідальності в Україні. ...
  • Новые направления деятельности служб персонала в условиях конкурентной экономики 

   Бунтовская, Л. Л. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-14)
   Рассмотрена проблема изменения роли и направлений деятельности HR-менеджмента в условиях развития рыночных отношений, обоснованы новые подходы к работе служб персонала.
  • Гідна праця та соціальна відповідальність 

   Дейч, М. Є. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-14)
   Проаналізовано роль соціальної відповідальності як необхідної передумови реалізації концепції гідної праці в сучасних умовах соціально-економічного розвитку, основи стандартизації соціальної відповідальності та базові ...
  • Как повысить производительность и оплату труда в России на основе инноваций и социального партнёрства 

   Генкин, Б. М.; Десятко, Д. Н.; Зарукина, Е. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-15)
   Показано, что в реальных условиях современной России рыночная конкуренция не может обеспечить существенный рост производительности труда и заработной платы рабочих и специалистов. Предложена система мер, направленных на ...
  • Наука про працю і соціально-трудові відносини: становлення, начала теоретико-методологічного оновлення 

   Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-17)
   У статті розглянуто здобутки науки про працю і соціально-трудові відносини, проблеми дальшого розвитку наукового забезпечення стійкої економічної й соціальної динаміки. Акцентується увага на необхідності оновлення ...
  • Еволюція концепцій людського капіталу в процесі генезису економічного мислення 

   Гаман, Галина Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-17)
   У статті досліджено концепції людського капіталу, визначено їх відмінність від концепцій людського розвитку, обумовленого еволюційними поглядами на людину та особливістю їх економічного мислення, а також сформульовано ...
  • Завдання (підходи) управління персоналом у процесі змін в українських організаціях 

   Даниленко, Олена Авксентіївна; Даниленко, Елена Авксентьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-17)
   У статті наводяться результати і висновки проведеного автором дослідження, у якому виявлені основні тенденції, завдання, підходи (практики) та ефективність їх використання у сфері управління персоналом у процесі організаційних ...