• Умови результативної інтеграції будівельного комплексу України в глобальний економічний простір 

   Димeд, В. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   Стаття присвячена проблематиці визначення засад ефективного функціонування національного будівельного комплексу в умовах глобального розвитку світогосподарської системи. З погляду нагальних економічних інтеграційних ...
  • Концептуальні підходи до розуміння сутності торговельно-економічної глобалізації 

   Лахно, С. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті запропоновано авторське визначення торговельно-економічної глобалізації. Представлено характеристику принципових положень та особливостей цього процесу. Описано процеси, в яких виражається торговельно-економічна ...
  • Інформаційні засади конкурентних переваг підприємств у «новій економіці» 

   Гребешкова, Олена Миколаївна; Стельмах, О. Ю. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті узагальнено теоретичні засади визначення інформації як джерела конкурентних переваг підприємства, що діє в умовах «нової економіки». Систематизовано передумови інформатизації конкурентних переваг та визначено ...
  • Діяльність банків та фінансова криза у Франції 

   Звіргзде, К. І. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У даній статті проаналізовано фактори, завдяки яким французький банківський сектор зміг краще та ефективніше протистояти світовій фінансовій кризі у порівнянні з іншими країнами ЄС та США. На прикладах конкретних банків ...
  • Передумови розвитку маркетингу в банках України 

   Кириченко, А. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   Успіхи в розвитку ринку банківських послуг для вітчизняних банків неможливі без розв’язання проблем організації маркетингової роботи банку, зміст і цілі якої істотно змінюються під впливом швидкого посилення конкуренції, ...
  • Удосконалення механізмів співпраці України із Світовим банком 

   Рибальченко, К. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У даній статі запропоновано шляхи вдосконалення алгоритмів, форм та механізмів співробітництва України зі Світовим банком з метою підвищення його ефективності, результативності та впливу на подальший соціально-економічний ...
  • Транснаціоналізація у міжнародному туризмі 

   Толочко, А. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті досліджуються особливості процесу транснаціоналізації в міжнародному туризмі. Розкрито головні аспекти формування та розвитку ТНК у світі. Проаналізовано головні мотиви транснаціоналізації туристичного бізнесу. ...
  • Суть міжнародної конкурентоспроможності підприємств 

   Мельник, Я. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті висвітлено ключові моменти конкурентоспроможності підприємств як іноземних, так і вітчизняних, основні проблеми та перспективи розвитку.
  • Методика дослідження міжнародної економічної інтеграції 

   Процюк, Т. Б. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У даній статті відображено основні показники, розроблені для визначення міжнародної економічної інтеграції. Показники базуються на методах аналізу мережі та обміні потоками серед світовими економічними системами. Аналізується ...
  • Метод стратегічної карти зовнішнього середовища як аналітичний інструмент 

   Паздрій, Віталій Ярославович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті розглянуто новий авторський інструмент стратегічного аналізу — метод стратегічної карти зовнішнього середовища. Описано алгоритм, особливості та умови використання даного методу.
  • Інноваційно-відтворювальний підхід до управління економічним розвитком на регіональному рівні 

   Курмаєв, П. Ю. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті визначено сутність інноваційно-відтворювального підходу до управління регіональним економічним розвитком. Обґрунтовано основні елементи механізму підвищення ефективності функціонування регіонального інноваційного ...
  • Державне фінансування наукової діяльності в Україні 

   Речкіна, К. Д. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті розглянуто роль державного фінансування розвитку науки в Україні. Проведено аналіз джерел і шляхів здійснення державного фінансування наукової діяльності. Виявлено тенденції та ефективність здійснення державного ...
  • Формування та оцінка інноваційного потенціалу аграрних підприємств 

   Савицький, Едуард Едуардович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті розглядаються проблеми формування та оцінки інноваційного потенціалу підприємств АПК. Досліджено сутність інноваційного потенціалу та чинники його формування. Визначено складові та фактори інноваційного потенціалу ...
  • Моделювання системи ключових показників ефективності діяльності організації 

   Гордієнко, Ірина Василівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті розглянуто проблеми побудови системи ключових показників ефективності діяльності організації. Запропоновано модель математичної оптимізації ключових показників ефективності. з нечіткими обмеженнями.
  • Організація управлінського обліку витрат на підприємствах добування залізної руди 

   Дутчак, Р. Р. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   Дана стаття присвячена питанням удосконалення організації управлінського обліку витрат на підприємствах добування залізної руди. У статті розглянуто основні аспекти резервів ефективності управлінського обліку витрат. ...
  • Розвиток органічного виробництва в Україні та світі 

   Добровольська, І. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   З кожним роком у світі проблеми екологізації стають все актуальнішими. Розвиток органічного виробництва одна із основ цієї проблеми. Тому необхідно проводити дослідження, що охоплюють розвиток органічного виробництва як ...
  • Структурні зрушення в інвестиціях в основний капітал економіки України 

   Фукс, Є. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   Досліджено сучасний стан інвестиційної діяльності в Україні, виявлено структурні диспропорції щодо обсягів, джерел і структури інвестування, запропоновано шляхи щодо їх подолання.
  • Ефективне використання нового типу промислових активів — новий чинник конкурентоспроможностї енергоємних галузей промисловості 

   Силантьєв, Сергій Олексійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   Проведено аналіз ринку похідних фінансових інструментів (ПФІ) на новий тип промислових активів на Європейському ринку емісійних викидів. Проаналізовані недоліки І-ої фази функціонування Європейської системи торгівлі ...
  • Передумови структурних перетворень економіки України 

   Омельченко, Роман Володимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті розглядається сучасна ситуація в українській економіці і завдання відновлення економічного зростання та обґрунтовується необхідність активізації структурних перетворень національної економіки.
  • Класифікація здатностей підприємства 

   Малярчук, Ольга Георгіївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті запропоновано класифікацію здатностей підприємства за такими критеріями: способом адаптації, критерієм часу (виміру), джерелом та рівнем виникнення. Здійснено спробу визначення адаптаційних здатностей підприємства.