Now showing items 32-51 of 60

  • Передумови розвитку маркетингу в банках України 

   Кириченко, А. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   Успіхи в розвитку ринку банківських послуг для вітчизняних банків неможливі без розв’язання проблем організації маркетингової роботи банку, зміст і цілі якої істотно змінюються під впливом швидкого посилення конкуренції, ...
  • Передумови структурних перетворень економіки України 

   Омельченко, Роман Володимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті розглядається сучасна ситуація в українській економіці і завдання відновлення економічного зростання та обґрунтовується необхідність активізації структурних перетворень національної економіки.
  • Перспективи інноваційного розвитку підприємств спиртової промисловості 

   Коткова, Н. С. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-11-01)
   Істотним «гальмом» на шляху інноваційного розвитку галузі є великий дефіцит бюджетного фінансування науково-дослідних і дослідно-конструкторських установ, що повинні забезпечувати науково-технологічний супровід глибоких ...
  • Проблематика вдосконалення державного контролю в системі управління довгостроковим розвитком національної економіки 

   Желюк, Тетяна Леонтіївна; Zheliuk, T. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   Розглянуто сутнісні, організаційно-методичні, інституційні аспекти реалізації інструментарію контролю в управлінні довгостроковим розвитком національної економіки. Обґрунтовано методологічне забезпечення контролю реалізації ...
  • Проблематика та способи вдосконалення фінансування комунальної сфери 

   Буряченко, Андрій Євгенович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті доводиться необхідність провадження широкомасштабних реформ у комунальній галузі. Аналізується наявний рівень надання комунальних послуг населенню. Пропонуються можливі способи вдосконалення фінансування комунальної ...
  • Процес підбору людських ресурсів у глобальних корпораціях 

   Суворова, Т. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті досліджено особливості підбору людських ресурсів у глобальних корпораціях в різних сферах міжнародного бізнесу.
  • Прямі іноземні інвестиції в країнах з перехідною економікою: інституційний підхід 

   Малько, Катерина Сергіївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   Розглянуто основні теорії іноземних інвестицій в контексті інституційного підходу. Досліджено їх використання в умовах проведення інституційно-ринкових перетворень економіки в східноєвропейських країнах.
  • Післякризове врегулювання ринку похідних фінансових інструментів 

   Силантьєв, Сергій Олексійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті зроблено аналіз причин розвитку економічної і фінансової кризи 2007—2008 років. Висвітлена роль позабіржового ринку похідних фінансових інструментів (ПР ПФІ). Проаналізована динаміка зростання обігу ПР ПФІ за ...
  • Реалії фінансового забезпечення комунального господарства в Україні 

   Диба, Олександр Михайлович; Нагорна, Ольга Валеріївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-10-13)
   У статті досліджується особливості фінансування комунального господарства за рахунок недержавних джерел фінансування, проаналізовано сучасний стан потенційних джерел формування фінансових ресурсів для належного забезпечення ...
  • Регіональні аспекти інформаційного забезпечення управління природоохоронною діяльністю 

   Грабарєв, Андрій Володимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У роботі розглянуто специфіку системи екологічного управління, що функціонує як інформаційне середовище антропогенного характеру та поєднує сукупність природних, виробничих, соціальних та інших підсистем. Запропоновано ...
  • Реорганізація комерційних банків на сучасному етапі 

   Кашка, І. С. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті досліджується сучасний стан та проблеми, які виникають при реорганізації комерційних банків в Україні та зарубіжних країнах.
  • Ризики використання банків з метою легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в системі банківських ризиків 

   Бугаєнко, Анастасія Веніамінівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті досліджуються сучасні методи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та описується ризик банківської діяльності при залученні банку до процесу відмивання грошей.
  • Розвиток органічного виробництва в Україні та світі 

   Добровольська, І. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   З кожним роком у світі проблеми екологізації стають все актуальнішими. Розвиток органічного виробництва одна із основ цієї проблеми. Тому необхідно проводити дослідження, що охоплюють розвиток органічного виробництва як ...
  • Статистичний аналіз динаміки розвитку страхового ринку України 

   Нестерова, С. Л. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У даній статті проводиться аналіз динаміки розвитку страхового ринку України. Наведено основні показники діяльності страховиків за 1994—2008 рр. Обґрунтовано динаміку чисельності страхових компаній, розкрито тенденції ...
  • Структурні зрушення в інвестиціях в основний капітал економіки України 

   Фукс, Є. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   Досліджено сучасний стан інвестиційної діяльності в Україні, виявлено структурні диспропорції щодо обсягів, джерел і структури інвестування, запропоновано шляхи щодо їх подолання.
  • Суть міжнародної конкурентоспроможності підприємств 

   Мельник, Я. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті висвітлено ключові моменти конкурентоспроможності підприємств як іноземних, так і вітчизняних, основні проблеми та перспективи розвитку.
  • Сучасна фінансово-економічна криза та роль процесів віртуалізації економіки 

   Безручко, Д. С. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-18)
   У статті ретроспективно узагальнюються концептуальні підходи щодо аналізу передумов і причин сучасної фінансово-економічної кризи на прикладі розвинених економік країн ЄС та США. Обґрунтовано негативну роль основних форм ...
  • Сучасний стан підприємств харчової промисловості Житомирської області та його зв’язок із організаційною культурою 

   Харчишина, О. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   Подано результати дослідження сучасного стану та перспектив розвитку підприємств харчової промисловості Житомирської області. Описано вплив організаційної культури на стан підприємств харчової промисловості.
  • Теоретичні аспекти диверсифікації міжнародної торгівлі 

   Семенюк, В. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті виокремлено ключові підходи до визначення поняття диверсифікації міжнародної торгівлі, систематизовано головні напрями диверсифікації товарних потоків і рівні здійснення диверсифікації.
  • Транснаціоналізація у міжнародному туризмі 

   Толочко, А. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті досліджуються особливості процесу транснаціоналізації в міжнародному туризмі. Розкрито головні аспекти формування та розвитку ТНК у світі. Проаналізовано головні мотиви транснаціоналізації туристичного бізнесу. ...