Now showing items 21-40 of 60

  • Метод стратегічної карти зовнішнього середовища як аналітичний інструмент 

   Паздрій, Віталій Ярославович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті розглянуто новий авторський інструмент стратегічного аналізу — метод стратегічної карти зовнішнього середовища. Описано алгоритм, особливості та умови використання даного методу.
  • Методи моніторингу ринку банківських продуктів 

   Бортніков, П. Г. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-21)
   Розкриваються підходи до моніторингу цінових пропозицій банків, наводиться порівняння процентної політики українських банків у розрізі кредитних та депозитних продуктів, характеризуються розбіжності між ставками за продуктами ...
  • Методика дослідження міжнародної економічної інтеграції 

   Процюк, Т. Б. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У даній статті відображено основні показники, розроблені для визначення міжнародної економічної інтеграції. Показники базуються на методах аналізу мережі та обміні потоками серед світовими економічними системами. Аналізується ...
  • Методичні підходи до визначення економічної ефективності державних інвестицій 

   Шиян, Н. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті схарактеризовано методику оцінки ефективності інвестиційних проектів на основі розрахунку приведених витрат, намагається обґрунтувати можливості застосування в ринкових умовах зазначеної методики.
  • Методичні підходи щодо характеристики чинників формування та використання людського капіталу підприємств 

   Лисак, В. Ю. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   Якщо в індустріальній економіці головною продуктивною силою був фізичний капітал, накопичений у засобах виробництва, то в постіндустріальній економіці головною продуктивною силою стають нагромаджені знання та інформація, ...
  • Моделювання системи ключових показників ефективності діяльності організації 

   Гордієнко, Ірина Василівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті розглянуто проблеми побудови системи ключових показників ефективності діяльності організації. Запропоновано модель математичної оптимізації ключових показників ефективності. з нечіткими обмеженнями.
  • Оптимізація банківської системи України в контексті посткризової мобілізаційно-інноваційної моделі 

   Токар, Володимир Володимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті досліджено посткризову мобілізаційно-інноваційну модель економіки України. Основну увага у присвячено інституційній оптимізації національної банківської системи.
  • Організаційно-економічний механізм державної підтримки підприємств малого бізнесу в умовах світової економічної кризи 

   Рибчак, В. І. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті досліджено умови функціонування підприємств малого бізнесу в умовах світової економічної кризи. Основну увагу приділено сучасним тенденціям розвитку малого підприємництва. У статті розглянуто основні етапи побудови ...
  • Організація контролю на підприємствах 

   Ісай, Оксана Василівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті досліджено теоретичні та практичні проблеми організації контролю на підприємствах. Запропоновано пакет документів, який є необхідною умовою ефективної діяльності служби внутрішньо-господарського контролю та ...
  • Організація управлінського обліку витрат на підприємствах добування залізної руди 

   Дутчак, Р. Р. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   Дана стаття присвячена питанням удосконалення організації управлінського обліку витрат на підприємствах добування залізної руди. У статті розглянуто основні аспекти резервів ефективності управлінського обліку витрат. ...
  • Особливості формування системи глобального менеджменту в умовах глобалізації світової економіки 

   Бобокал (Сергієнко), Марія Анатоліївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-10-19)
   У статті висвітлено характерні особливості сучасного етапу глобалізації світової економіки з урахуванням зростаючого впливу ранснаціоналізації виробництва, а також розглянуто систему глобального менеджменту як невід’ємну ...
  • Передумови розвитку маркетингу в банках України 

   Кириченко, А. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   Успіхи в розвитку ринку банківських послуг для вітчизняних банків неможливі без розв’язання проблем організації маркетингової роботи банку, зміст і цілі якої істотно змінюються під впливом швидкого посилення конкуренції, ...
  • Передумови структурних перетворень економіки України 

   Омельченко, Роман Володимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті розглядається сучасна ситуація в українській економіці і завдання відновлення економічного зростання та обґрунтовується необхідність активізації структурних перетворень національної економіки.
  • Перспективи інноваційного розвитку підприємств спиртової промисловості 

   Коткова, Н. С. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-11-01)
   Істотним «гальмом» на шляху інноваційного розвитку галузі є великий дефіцит бюджетного фінансування науково-дослідних і дослідно-конструкторських установ, що повинні забезпечувати науково-технологічний супровід глибоких ...
  • Проблематика вдосконалення державного контролю в системі управління довгостроковим розвитком національної економіки 

   Желюк, Тетяна Леонтіївна; Zheliuk, T. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   Розглянуто сутнісні, організаційно-методичні, інституційні аспекти реалізації інструментарію контролю в управлінні довгостроковим розвитком національної економіки. Обґрунтовано методологічне забезпечення контролю реалізації ...
  • Проблематика та способи вдосконалення фінансування комунальної сфери 

   Буряченко, Андрій Євгенович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті доводиться необхідність провадження широкомасштабних реформ у комунальній галузі. Аналізується наявний рівень надання комунальних послуг населенню. Пропонуються можливі способи вдосконалення фінансування комунальної ...
  • Процес підбору людських ресурсів у глобальних корпораціях 

   Суворова, Т. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті досліджено особливості підбору людських ресурсів у глобальних корпораціях в різних сферах міжнародного бізнесу.
  • Прямі іноземні інвестиції в країнах з перехідною економікою: інституційний підхід 

   Малько, Катерина Сергіївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   Розглянуто основні теорії іноземних інвестицій в контексті інституційного підходу. Досліджено їх використання в умовах проведення інституційно-ринкових перетворень економіки в східноєвропейських країнах.
  • Післякризове врегулювання ринку похідних фінансових інструментів 

   Силантьєв, Сергій Олексійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті зроблено аналіз причин розвитку економічної і фінансової кризи 2007—2008 років. Висвітлена роль позабіржового ринку похідних фінансових інструментів (ПР ПФІ). Проаналізована динаміка зростання обігу ПР ПФІ за ...
  • Реалії фінансового забезпечення комунального господарства в Україні 

   Диба, Олександр Михайлович; Нагорна, Ольга Валеріївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-10-13)
   У статті досліджується особливості фінансування комунального господарства за рахунок недержавних джерел фінансування, проаналізовано сучасний стан потенційних джерел формування фінансових ресурсів для належного забезпечення ...