Now showing items 1-20 of 60

  • Державне фінансування наукової діяльності в Україні 

   Речкіна, К. Д. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті розглянуто роль державного фінансування розвитку науки в Україні. Проведено аналіз джерел і шляхів здійснення державного фінансування наукової діяльності. Виявлено тенденції та ефективність здійснення державного ...
  • Формування та оцінка інноваційного потенціалу аграрних підприємств 

   Савицький, Едуард Едуардович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті розглядаються проблеми формування та оцінки інноваційного потенціалу підприємств АПК. Досліджено сутність інноваційного потенціалу та чинники його формування. Визначено складові та фактори інноваційного потенціалу ...
  • Моделювання системи ключових показників ефективності діяльності організації 

   Гордієнко, Ірина Василівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті розглянуто проблеми побудови системи ключових показників ефективності діяльності організації. Запропоновано модель математичної оптимізації ключових показників ефективності. з нечіткими обмеженнями.
  • Організація управлінського обліку витрат на підприємствах добування залізної руди 

   Дутчак, Р. Р. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   Дана стаття присвячена питанням удосконалення організації управлінського обліку витрат на підприємствах добування залізної руди. У статті розглянуто основні аспекти резервів ефективності управлінського обліку витрат. ...
  • Розвиток органічного виробництва в Україні та світі 

   Добровольська, І. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   З кожним роком у світі проблеми екологізації стають все актуальнішими. Розвиток органічного виробництва одна із основ цієї проблеми. Тому необхідно проводити дослідження, що охоплюють розвиток органічного виробництва як ...
  • Структурні зрушення в інвестиціях в основний капітал економіки України 

   Фукс, Є. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   Досліджено сучасний стан інвестиційної діяльності в Україні, виявлено структурні диспропорції щодо обсягів, джерел і структури інвестування, запропоновано шляхи щодо їх подолання.
  • Ефективне використання нового типу промислових активів — новий чинник конкурентоспроможностї енергоємних галузей промисловості 

   Силантьєв, Сергій Олексійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   Проведено аналіз ринку похідних фінансових інструментів (ПФІ) на новий тип промислових активів на Європейському ринку емісійних викидів. Проаналізовані недоліки І-ої фази функціонування Європейської системи торгівлі ...
  • Передумови структурних перетворень економіки України 

   Омельченко, Роман Володимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті розглядається сучасна ситуація в українській економіці і завдання відновлення економічного зростання та обґрунтовується необхідність активізації структурних перетворень національної економіки.
  • Класифікація здатностей підприємства 

   Малярчук, Ольга Георгіївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті запропоновано класифікацію здатностей підприємства за такими критеріями: способом адаптації, критерієм часу (виміру), джерелом та рівнем виникнення. Здійснено спробу визначення адаптаційних здатностей підприємства.
  • Процес підбору людських ресурсів у глобальних корпораціях 

   Суворова, Т. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті досліджено особливості підбору людських ресурсів у глобальних корпораціях в різних сферах міжнародного бізнесу.
  • Функціональна структура фінансового механізму розвитку інноваційної діяльності 

   Баранов, І. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   Розглянуто формування структури фінансового механізму розвитку інноваційної діяльності. Визначено основні складові функціональних підсистем такого механізму та базові принципи їх взаємодії.
  • Теоретичні аспекти диверсифікації міжнародної торгівлі 

   Семенюк, В. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті виокремлено ключові підходи до визначення поняття диверсифікації міжнародної торгівлі, систематизовано головні напрями диверсифікації товарних потоків і рівні здійснення диверсифікації.
  • Прямі іноземні інвестиції в країнах з перехідною економікою: інституційний підхід 

   Малько, Катерина Сергіївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   Розглянуто основні теорії іноземних інвестицій в контексті інституційного підходу. Досліджено їх використання в умовах проведення інституційно-ринкових перетворень економіки в східноєвропейських країнах.
  • Диференціація населення за рівнем заробітної плати в Україні 

   Луняк, Ірина Вікторівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті розглянуто питання диференціації працюючого населення України за рівнем заробітної плати. Розраховано коефіцієнти локалізації та концентрації заробітної плати, побудовано криву Лоренца. За допомогою ...
  • Ділова репутація компанії: чинники формування та їх аналітична характеристика 

   Гребешкова, Олена Миколаївна; Шиманська, Ольга Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   Розкрито сутність ділової репутації та особливості її трактування в контексті стратегічних активів підприємства. Дано загальну характеристику підходів щодо оцінки ділової репутації фірми, визначено основні чинники її ...
  • Еволюція економічної теорії інновацій 

   Зарва, О. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті розглядається історія економічних досліджень інновацій та їх сучасний стан. Наводяться альтернативні підходи до визначення й інтерпретації інновацій.
  • Економічна політика України в галузі зовнішньоторговельних операцій та шляхи її вдосконалення 

   Мудренок, Олена Валеріївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті розглядається економічна політика України в галузі зовнішньої торгівлі та шляхи її вдосконалення.
  • Регіональні аспекти інформаційного забезпечення управління природоохоронною діяльністю 

   Грабарєв, Андрій Володимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У роботі розглянуто специфіку системи екологічного управління, що функціонує як інформаційне середовище антропогенного характеру та поєднує сукупність природних, виробничих, соціальних та інших підсистем. Запропоновано ...
  • Вітчизняне підприємництво: історичний досвід та сучасність 

   Кудласевич, Ольга Миколаївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   Статтю присвячено питанням розвитку вітчизняного підприємництва. Висвітлено історичні умови та особливості формування інституту підприємництва в період першої хвилі ринкових перетворень (друга половина ХІХ — початок ХХ ...
  • Методичні підходи щодо характеристики чинників формування та використання людського капіталу підприємств 

   Лисак, В. Ю. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   Якщо в індустріальній економіці головною продуктивною силою був фізичний капітал, накопичений у засобах виробництва, то в постіндустріальній економіці головною продуктивною силою стають нагромаджені знання та інформація, ...