Now showing items 21-40 of 535

  • Методологія цивілізаційного підходу в дослідженні тіньової економіки 

   Опанасенко, Володимир Михайлович; Opanasenko, Volodymyr (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-03)
   У статті запропоновано нове методологічне бачення дослідження проблеми тінізації економіки, яке ґрунтується на використанні цивілізаційної парадигми суспільного дослідження. Висвітлено основні принципи цивілізаційного ...
  • М. В. Довнар-Запольський: життя та внесок у розвиток української історико-економічної науки (до 145-річчя від дня народження) 

   Антонюк, Станіслав Никифорович; Antoniuk, Stanislav; Антонюк, Станислав Никифорович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-12)
   У ювілейній статті розглянуто життєвий шлях М.В. Довнар-Запольського: ученого-енциклопедиста, засновника Київського комерційного інституту (тепер — КНЕУ) та розкрито його внесок у розвиток української історико-економічної науки.
  • Кооперація в економічній літературі 20-х років ХХ ст. 

   Тимченко, Юлія Вікторівна; Tymchenko, Julia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-03-13)
   Проаналізовано проблеми кооперації в економічній літературі 20-х років ХХ ст.; досліджено напрями розвитку кооперативних організацій та їх місце і роль у господарській системі періоду НЕПу.
  • «Косигінська реформа» (1965 р.) як спроба вдосконалення радянської господарської системи 

   Тимочко, Наталія Олександрівна; Tymochko, Natalya (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-03-04)
   Проаналізовано спробу трансформації радянської господарської системи в другій половині 60-х років ХХ ст.; з’ясовано основні напрямки її реалізації та причини «затухання».
  • Сутність та особливості господарської діяльності підприємств на вітчизняному ринку овочів захищеного грунту 

   Чайка, Вячеслав Олександрович; Chaika, V.; Чайка, Вячеслав Александрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   У статті висвітлено основні тенденції розвитку галузі овочівництва захищеного ґрунту протягом попередніх п’яти років і до сучасного сьогодення. Проведено змістовний аналіз динаміки виробництва овочів захищеного ґрунту за ...
  • Розвиток форсайту та його вплив на прогнозування продуктово-ринкової стратегії агробізнесу в України 

   Садовник, Олександр Володимирович; Sadovnyk, O.; Садовник, Александр Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   У статті наведено основні визначення поняття «форсайт», тенденції розвитку функції форсайту від «трикутника» до «ромбу» та надане власне бачення автора щодо виникнення «п’ятикутника форсайту». Описано перші спроби розробки ...
  • Дослідження кон’юнктури ринків як необхідна складова формування маркетингових стратегій підприємствами АПК України в умовах глобалізації 

   Єранкін, Олександр Олександрович; Erankin, Oleksandr (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
   Стаття присвячена методичним проблемам дослідження кон’юнктури ринків товарів АПК та врахування при цьому впливу глобалізації на агробізнес в Україні. Пропонується уточнити категорійний апарат, а також зробити пропозиції ...
  • Фінансово-економічні та податкові аспекти практичної підготовки майбутніх фахівців 

   Кругла, Надія Миколаївна; Kruhla, Nadiia; Круглая, Надежда Николаевна; Буркова, Людмила Анатоліївна; Burkova, Ludmyla; Буркова, Людмила Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   Розглянуто проблемні питання створення робочих місць для студентів вищих навчальних закладів та учнів професійно-технічних училищ під час проходження виробничої практики, оплати їх праці, оподаткування тощо. Наведено ...
  • Особливості визначення та оцінювання адаптації підприємства 

   Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Natalya; Шевчук, Наталия Валентиновна; Заіка, Катерина Валентинівна; Zaika, Katya; Заика, Катерина Валентиновна; Солтис, Діана Сергіївна; Soltys, Diana; Солтис, Диана Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   У статті представлено науково-практичні аспекти визначення та оцінювання адаптації за сучасних умов діяльності підприємства. Актуальність вибору даного тематичного напрямку зумовлена тим, що сучасне бізнес-середовище стає ...
  • Удосконалення організації обліку та контролю довгострокової дебіторської заборгованості 

   Семеняка, Тетяна Володимирівна; Semenyaka, Tatiana; Семеняка, Татьяна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   У статті проведено аналіз розміру та структури довгострокової дебіторської заборгованості провідних підприємств гірничозбагачувальної галузі Дніпропетровщини, за результатами якого встановлено, що даний вид заборгованості ...
  • Теоретичні засади економічної стійкості підприємства 

   Люшенко, Оксана Іванівна; Lyushenko, Oksana; Люшенко, Оксана Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   У науковій статті представлено результати узагальнення наукового доробку теорії економічної стійкості та уточнення змісту поняття «економічна стійкість підприємства». Міждисциплінарний статус категорії «стійкість» зумовлює ...
  • Трансформація системи калькулювання собівартості послуг під впивом цифровізації економічних процесів 

   Кизенко, Олена Олександрівна; Kyzenko, Olena; Кизенко, Елена Александровна; Допілко, Ольга Вікторівна; Dopilko, Olha; Допилко, Ольга Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   У статті розглянуто методичні аспекти трансформації системи калькулювання послуг під впливом цифровізації економічних процесів. Використовуючи методологію системного аналізу і системотехніки, система калькулювання собівартості ...
  • Якісні основи організації навчання і розвитку персоналу підприємства 

   Гавренкова, Вікторія Володимирівна; Havrenkova, Viktoriia; Гавренкова, Виктория Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   Стаття присвячена дослідженню якісних основ організації процесів навчання і розвитку персоналу підприємства. Обґрунтовано доцільність вживання термінів «навчання» і «розвиток» для позначення якісної трансформації людських ...
  • Вплив інновацій на розвиток автотранспортних підприємств України 

   Шатіло, Оксана Вадимівна; Shatilo, Oksana; Шатило, Оксана Вадимовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   У статті проаналізовано сучасний стан і проблеми розвитку автотранспортних підприємств. Досліджено державну підтримку підприємств, виявлено основні джерела фінансування автотранспортних підприємств. Обґрунтовано зв’язок ...
  • Порядок встановлення фінансових правил в сфері освіти: прикладний аспект 

   Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   Освіта виконує особливу роль для розвитку економіки та суспільства. Механізм фінансування сфери освіти є недосконалим і потребує модернізації. У статті наголошено на важливості усвідомлення змісту фінансових правил у сфері ...
  • Економічна основа екологічної безпеки в контексті діяльності підприємств та органів публічної влади 

   Іщенко, Микола Іванович; Ishchenko, Mykola; Ищенко, Николай Иванович; Міщук, Євгенія Володимирівна; Mishchuk, Yevhenia; Мищук, Евгения Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   У статті досліджено питання економічної основи екологічної безпеки як складової економічної безпеки підприємств. Показано, що витрати на її забезпечення несуть не тільки суб’єкти господарювання, але держава, фізичні особи ...
  • Особливості оподаткування закладів вищої освіти державної форми власності як бюджетних установ 

   Голобородько, Тетяна Василівна; Holoborodko, Tetiana; Голобородько, Татьяна Васильевна; Куракіна, Юлія Олександрівна; Kurakina, Yuliia; Куракина, Юлия Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   Метою статті є узагальнення особливостей оподаткування закладів вищої освіти державної форми власності як бюджетних установ. В роботі розглянуто основні положення нормативно-правових документів з питань регулювання діяльності ...
  • Дефініції поняття «інноваційний потенціал» 

   Чухраєва, Наталія Миколаївна; Chukhraeva, Natalya; Чухраева, Наталия Николаевна; Микoлaйчик, Ірина Іванівна; Mykolaichyk, Iryna; Микoлaйчик, Ирина Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   У статті досліджено сутність поняття «інноваційний потенціал» підприємства у розумінні різних науковців та визначено основні наукові підходи до його трактування, а саме: ресурсний, потенційний і результативний. Представлено ...
  • Гармонізація процесів адаптації та інноватизації на підприємстві 

   Турило, Анатолій Анатолійович; Turylo, Anatolii; Турило, Анатолий Анатольевич; Шура, Наталя Олександрівна; Shura, Nataliia; Шура, Наталья Александровна; Ртищев, Сергій Андрійович; Rtyshchev, Serhii; Ртищев, Сергей Андреевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   Ринкова система господарювання так функціонує, що в ній постійно відбуваються і такі економічні явища як банкрутство, ліквідація та збитковість певної кількості підприємств. Відбувається це не дивлячись на те, що підприємства ...
  • Аналіз найбільш інноваційних компаній світу за рейтингом Forbes 

   Петренко, Людмила Анатоліївна; Petrenko, Liudmyla; Петренко, Людмила Анатольевна; Приходько, Анна Олександрівна; Prykhodko, Anna; Приходько, Анна Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   Стаття присвячена аналізу динаміки Рейтингу «The World’s Most Innovative Companies», порівняльному та структурному аналізу вибірки з 100 компаній (201–2018 рр.). В ході аналізу Рейтинг було поділено на чотири квартилі (по ...