Show simple item record

dc.contributor.advisorГризоглазов, Денис Валерійович
dc.contributor.authorБершадська, Тетяна Олександрівна
dc.contributor.authorBershadska, Tetyana
dc.date.accessioned2019-06-03T07:01:19Z
dc.date.available2019-06-03T07:01:19Z
dc.date.issued2019-04-12
dc.identifier.citationБершадська Т. О. Бюджетні видатки в системі державного регулювання : магістер. дипломна робота : 072, Фінанси і кредит / Бершадська Тетяна Олександрівна ; наук. керівник Гризоглазов Д. В. ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т. ім. Вадима Гетьмана», Ф-т фінансів, Каф. фінансів. – Київ, 2019. – 93 с.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/30472
dc.description.abstractОб'єктом дослідження є видатки державного бюджету України. Предметом дослідження є фінансові відносини, що виникають при використанні фонду грошових ресурсів країни на загальнодержавні потреби. Метою роботи є вивчення сучасних проблем реалізації бюджетних видатків у системі бюджетного регулювання та обґрунтування шляхів їх вирішення. Завданнями роботи є: розглянути економічну сутність, зміст та призначення видатків бюджету; охарактеризувати інформаційне та нормативно-правове забезпечення вивчення формування бюджетних видатків; провести критичний аналіз наукових публікацій стосовно здійснення бюджетних видатків в системі державного регулювання та напрямів їх оптимізації; здійснити дослідження процесу складання, затвердження та виконання видатків державного бюджету; провести оцінку сучасного становища витратної частини бюджету України; виконати аналіз динаміки видатків бюджету на реалізацію державою своїх функцій; дослідити зарубіжний досвід стосовно процесу здійснення бюджетних видатків; розглянути проблеми реалізації бюджетних видатків у системі бюджетного регулювання; запропонувати шляхи вдосконалення видаткової частини бюджету держави. За результатами дослідження встановлено, що під видатками бюджету розуміють економічні відносини між державою, юридичними і фізичними особами, які виникають у процесі розподілу та використання бюджетних ресурсів. Бюджетні видатки виступають важливим інструментом макроекономічної політики, за допомогою яких держава здійснює вплив на розміщення фінансових ресурсів, зайнятість, рівень цін, структуру суспільного виробництва, соціальне забезпечення. Одержані результати можуть бути використані як нормативно-правовове забезпечення формування бюджетних видатків в Україні які регулюються законодавчими актами та нормативно-правовими документами, зокрема: Конституцією України; Бюджетним кодексом України; Податковим кодексом України; щорічними законами про Державний бюджет України; іншими законами, які регулюють бюджетні правовідносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів та розгляду звітів про їх виконання, а також контролю за виконанням бюджетів; рішеннями місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування.uk
dc.description.abstractThe object of research is the expenditures of the state budget of Ukraine. The subject of the study is the financial relations that arise when using the fund of the country's monetary resources for national needs. The purpose of the work is to study the current problems of budget expenditures implementation in the system of budgetary regulation and to substantiate ways of their solution. The tasks of the work are: to consider the economic essence, content and purpose of budget expenditures; to describe the information and normative-legal framework for studying the formation of budget expenditures; to carry out a critical analysis of scientific publications regarding the implementation of budget expenditures in the system of state regulation and directions of their optimization; to carry out research on the process of drawing up, approval and execution of expenditures of the state budget; To assess the current state of the expenditure part of the budget of Ukraine; carry out an analysis of the dynamics of budget expenditures for the state to fulfill its functions; to study foreign experience in relation to the process of budget expenditures; to consider the problems of implementation of budget expenditures in the system of budgetary regulation; To propose ways to improve the expenditure part of the state budget. According to the results of the study, it was established that budget expenditures are understood as economic relations between the state, legal entities and individuals that arise in the process of allocation and use of budgetary resources. Budget expenditures are an important instrument of macroeconomic policy, with which the state exercises influence on the allocation of financial resources, employment, price levels, the structure of social production, social security. The results obtained can be used as a normative and legal provision for the formation of budgetary expenditures in Ukraine regulated by legislative acts and regulatory documents, in particular: by the Constitution of Ukraine; The Budget Code of Ukraine; The Tax Code of Ukraine; annual laws on the State Budget of Ukraine; other laws that regulate the budget legal relations that arise in the process of drafting, reviewing, approving, implementing budgets and reviewing reports on their implementation, as well as monitoring the implementation of budgets; decisions of local state administrations, bodies of local self-government.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectБюджетні видаткиuk
dc.subjectдержавний бюджетuk
dc.subjectBudget expendituresuk
dc.subjectstate budgetuk
dc.titleБюджетні видатки в системі державного регулюванняuk
dc.title.alternativeBudget expenditures in the system of state regulationuk
dc.typeOtheruk
dc.subject.udc336.1uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record