Show simple item record

dc.contributor.advisorХлівний, Володимир Кирилович
dc.contributor.authorДжабраілова, Жанетта
dc.contributor.authorDzhabrailova, Zhanetta
dc.date.accessioned2019-06-03T09:05:30Z
dc.date.available2019-06-03T09:05:30Z
dc.date.issued2019-04-12
dc.identifier.citationДжабраілова Ж. І. Бюджет держави, як інструмент макроекономічного регулювання : магістер. дипломна робота : 072, Фінанси і кредит / Джабраілова Жанетта Ісаівна ; наук. керівник Хлівний В. К. ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т. ім. Вадима Гетьмана», Ф-т фінансів, Каф. фінансів. – Київ, 2019. – 100 с.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/30478
dc.description.abstractПредметом дослідження є теоретичні та практичні засади реалізації бюджетної політики з метою макроекономічного регулювання. Об’єктом дослідження виступають бюджетні ресурси як джерела забезпечення державного бюджету як інструменту макроекономічного регулювання. Мета роботи полягає в поглибленні теоретичних основ державного бюджету як інструменту макроекономічного регулювання й обґрунтуванні основних положень і заходів щодо реалізації бюджетного потенціалу для її забезпечення. Завданнями роботи є поглибити теоретичні основи ролі бюджетної політики в макроекономічному регулюванні; розкрити сутність та значення державного бюджету в регулюванні макроекономічних процесів; дослідити структуру доходів і видатків Державного бюджету України; навести аналіз виконання доходної частини Державного бюджету; оцінити виконання видаткової частини Державного бюджету; проаналізувати дефіцит Державного бюджету та його вплив на економічний розвиток держави; запропонувати напрями зміцнення доходної частини Державного бюджету; навести напрями підвищення ефективності формування видатків Державного бюджету; окреслити шляхи зниження обсягу дефіциту Державного бюджету. За результатами дослідження сформульовані такі висновки, що Державний бюджет України має велике соціальне, економічне, політичне та інше значення. Щоб уникнути ускладнення бюджетної ситуації, уряд повинен переглянути та скоротити частку видатків на функції держави. Зменшення витрат на утримання державного апарату за рахунок скорочення чисельності персоналу та впровадження електронного урядування дозволить не тільки прискорити процес прийняття рішень і подолати бюрократичні процеси, що породжують корупцію, але й значно заощадити бюджетні кошти. Одержані результати можуть бути використані при формуванні доходів та видатків Державного бюджету, що дасть змогу знизити розмір його дефіциту.uk
dc.description.abstractThe subject of the study is the theoretical and practical principles of implementation of the budget policy for the purpose of macroeconomic regulation. The object of research is budget resources as a source of state budget provision as an instrument of macroeconomic regulation. The purpose of the work is to deepen the theoretical foundations of the state budget as an instrument of macroeconomic regulation and to substantiate the main provisions and measures for implementation of the budget potential for its provision. The tasks of the work are to deepen the theoretical foundations of the role of fiscal policy in macroeconomic regulation; to reveal the essence and significance of the state budget in regulating macroeconomic processes; to study the structure of incomes and expenditures of the State Budget of Ukraine; provide an analysis of the implementation of the revenue part of the State Budget; to assess performance of the expenditure part of the State Budget; to analyze the deficit of the State Budget and its impact on the economic development of the state; to propose ways to strengthen the revenue part of the State Budget; to indicate ways to increase the efficiency of the formation of expenditures of the State Budget; outline ways to reduce the volume of the state budget deficit. According to the results of the study, the following conclusions are made that the State Budget of Ukraine has a great social, economic, political and other significance. In order to avoid the complication of the budget situation, the government should review and reduce the share of expenditures on state functions. Reducing the cost of maintaining the state apparatus at the expense of staff reductions and the introduction of e-governance will allow not only to accelerate the decision-making process and to overcome the bureaucratic processes that generate corruption but also significantly save on budget funds. The results obtained can be used to generate revenue and expenditure of the State Budget, which will reduce the size of its deficit.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectБюджетuk
dc.subjectвидаткиuk
dc.subjectдоходиuk
dc.subjectBudgetuk
dc.subjectexpensesuk
dc.subjectrevenuesuk
dc.titleБюджет держави, як інструмент макроекономічного регулюванняuk
dc.title.alternativeThe budget of power, as a tool for macroeconomic regulationuk
dc.typeOtheruk
dc.subject.udc336.1uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record