Show simple item record

dc.contributor.advisorПислиця, Анна Віталіївна
dc.contributor.authorТкаченко, Інна Анатоліївна
dc.contributor.authorTkachenko, Inna
dc.date.accessioned2019-06-05T12:55:57Z
dc.date.available2019-06-05T12:55:57Z
dc.date.issued2019-04-05
dc.identifier.citationТкаченко І. А. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва та її роль у розвитку малого бізнесу : магістер. дипломна робота : 072, Фінанси і кредит / Ткаченко Інна Анатоліївна ; наук. керівник Пислиця А. В. ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т. ім. Вадима Гетьмана», Ф-т фінансів, Каф. фінансів. – Київ, 2019. – 115 с.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/30504
dc.description.abstractДипломна робота містить 115 сторінок, 10 таблиць, 4 рисунки, список літератури з 93 найменувань, 1 додаток. Предметом дослідження є фінансові відносини між державою в особі відповідних органів та платниками єдиного податку та вплив цих відносин на діяльність останніх. Мета дипломної роботи – на основі дослідження вітчизняного та зарубіжного досвіду застосування спрощеної системи оподаткування, запропонувати шляхи її удосконалення в Україні. Завданнями роботи є: У розділі І розкрити сутність та зміст оподаткування малого бізнесу; інформаційне забезпечення дослідження спрощеної системи оподаткування представити у розрізі нормативної та аналітичної складової; здійснити критичну оцінку наукових публікацій з проблематики спрощеної системи оподаткування малого бізнесу. У розділі ІІ охарактеризувати методику та інструментарій аналізу спрощеної системи оподаткування малого бізнесу та обґрунтувати їх використання; використовуючи відповідні методику та інструментарій, оцінити фіскальну роль єдиного податку в Україні; охарактеризувати ТОВ «Українська юридична компанія» як платника єдиного податку. У розділі ІІІ вивчити зарубіжну практику оподаткування малого бізнесу та встановити можливості її використання в Україні; розглянути актуальні проблеми функціонування спрощеної системи оподаткування в Україні; запропонувати управлінські рішення та шляхи удосконалення спрощеної системи оподаткування в Україні. За результатами дослідження та аналізу зарубіжного досвіду розвитку та оподаткування малого підприємництва розроблено та запропоновано стратегії розвитку та шляхи вдосконалення спрощеної системи в цілому, що сприятиме підвищенню ефективності малого бізнесу в Україні, а саме: оптимізація законодавчої та нормативної бази з питань підтримки підприємницької діяльності, значне покращення системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва. Одержані результати можуть стати ефективними для усунення недоліків, які перешкоджають розвитку та функціонування малого бізнесу.uk
dc.description.abstractThesis contains 115 pages, 10 tables, 4 figures, a list of literature of 93 titles, 1 supplement. The subject of the study is the financial relationship between the state represented by the relevant authorities and the payers of the single tax and the impact of these relations on the activities of the latter. The purpose of the thesis – on the basis of the study of domestic and foreign experience of applying the simplified taxation system, to suggest ways to improve it in Ukraine. The tasks of the work are: In section І to reveal the essence and content of taxation of small business; Provide informational support for the study of the simplified taxation system in the context of a normative and analytical component; to carry out a critical evaluation of scientific publications on the issues of the simplified system of taxation of small businesses. Section II describes the methodology and tools for analyzing the simplified system of taxation of small businesses and justifies their use; using the appropriate methodology and tools to assess the fiscal role of a single tax in Ukraine; to describe LLC "Ukrainian Law Company" as a single tax payer. In section III, study foreign practice of taxation of small businesses and establish the possibilities for its use in Ukraine; to consider the actual problems of the functioning of the simplified taxation system in Ukraine; to offer managerial decisions and ways to improve the simplified taxation system in Ukraine. According to the results of research and analysis of foreign experience of development and taxation of small businesses, development strategies and ways to improve the simplified system as a whole have been developed and proposed, which will help to increase the efficiency of small business in Ukraine, namely: optimization of the legislative and normative base on business support issues, significant improvement system of taxation, accounting and reporting of small business entities. The results can be effective in eliminating the disadvantages that impede the development and operation of a small business.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectСпрощена система оподаткуванняuk
dc.subjectєдиний податокuk
dc.subjectсуб’єкти малого підприємництваuk
dc.subjectгрупа платниківuk
dc.subjectSimplified taxation systemuk
dc.subjectsingle taxuk
dc.subjectsmall business entitiesuk
dc.subjectgroup of payersuk
dc.titleСпрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва та її роль у розвитку малого бізнесуuk
dc.title.alternativeSimplified taxation of small business entities and its role in small business developmentuk
dc.typeOtheruk
dc.subject.udc336.221uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record