Now showing items 1-20 of 169

  • Cоціальні стандарти якості життя громадян з урахуванням світової демографічної перспективи 

   Гвасалія, Д. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-03)
   Досліджено соціальні стандарти якості життя громадян, розглянуто демографічні прогнози розвитку України, визначено вплив демографічних прогнозів на формування соціальних стандартів якості життя громадян.
  • Higher education at the national innovation system: world experience and opportunities for Ukraine 

   Martynyuk, О. V.; Мартинюк, Олена Віталіївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-10)
   The article defines the place of institutions of higher education in the innovation system of countries, analyzes the global experience of stimulating innovation and wider involvement of educational institutions in innovation ...
  • «Moral hazard» зростання зовнішньої заборгованості України в умовах доларизації економіки 

   Луцишин, Зоряна; Цвігун, Тарас (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-27)
   У статті розглянуто валютну структуру міжнародної заборгованості України, її терміновість і взаємовплив з доларизаційними процесами всередині країни. Проведено детермінаційний аналіз дефініції «moral hazard».
  • Автомобильный транспорт в туризме: зарубежный опыт 

   Юрченко, Е. Е. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-13)
   Статья посвящена выявлению особенностей использования автомобильного транспорта в международном туризме на современном этапе. Показано значение автомобильного транспорта в развитии туризма. Определена структура автомобильного ...
  • Активізація діяльності вільних економічних зон України 

   Кузняк, Б. Я.; Радченко, Л. М.; Кирпота, Ю. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-13)
   У статті розглянуто теоретичні питання створення і особливості функціонування спеціальних (вільних) економічних зон за кордоном. Проаналізовано ефективність діяльності ВЕЗ в Україні. Виділено проблеми, які гальмують подальший ...
  • Альтернативні підходи до класифікації витрат виробництва та видів калькуляцій на промислових підприємствах в умовах глобалізації 

   Качалай, В. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-10)
   Закцентовано увагу на ключовій ролі повної, точної та достовірної обліково-аналітичної інформації про виробничі витрати промислового підприємства в умовах глобалізації. Ідентифіковано альтернативні підходи до класифікації ...
  • Аналіз взаємозвязку і взаємовпливу економічного росту та іноземних інвестицій 

   Субочев, Олексій Валерійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-28)
   У статті автором висвітлено взаємозв’язок між інвестиціями і економічним зростанням. Побудовано економіко-математичну модель залежності ВВП і інвестицій в основний капітал. Розраховано баланс інвестиційних коштів для ...
  • Аналіз виробничо-економічного потенціалу енергетичних підприємств Донецької області 

   Ровт, Е. П.; Амельницька, О. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-14)
   Охарактеризовано розвиток енергетичної галузі України в історичному аспекті. Проаналізовано особливості функціонування енергетичних підприємств Донецької області. Запропоновано ряд заходів щодо поліпшення виробничо-економічного ...
  • Аналіз міжнародного фондового ринку, як економічної системи, в період фінансово-економічної кризи 

   Галенко, Наталія Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-26)
   У статті розглянуто питання аналізу міжнародного фондового ринку, як економічної системи. Проаналізовано особливості сучасного міжнародного фондового ринку за умов кризової нестабільності.
  • Аналіз практики бюджетного фінансування інвестицій 

   Баніт, Ю. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-10)
   Проаналізовано видатки державного бюджету України за 2007—2011 роки у розрізі функціональної і економічної класифікації, визначено тенденції бюджетного фінансування інвестицій та перспективи розвитку бюджетних інвестицій ...
  • Аналіз інвестиційного клімату України та шляхи його вдосконалення 

   Негрич, О. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-12)
   У статті проаналізовано особливості інвестиційного клімату України, а також визначено основні перешкоди щодо його формування. На основі даного аналізу сформовано рекомендації для покращення українського інвестиційного середовища.
  • Аналізування основного капіталу лікувально-профілактичних закладів за допомогою графічної моделі з трьома рядами даних 

   Алєксєєв, І. В.; Бондар, А. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-10)
   Запропоновано графічну модель з трьома рядами даних, за допомогою якої можна аналізувати основний капітал лікувально-профілактичних закладів, подано перелік фінансових і статистичних показників, які є важливими складовими ...
  • Антикризова політика Європейського Союзу 

   Ричка, М. А.; Кульбіда, М. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-13)
   Проаналізовано досвід ЄС щодо стабілізаційних заходів світогосподарського устрою посткризового періоду 2007—2010 рр. Досліджено напрями антикризових заходів ЄС, висвітлено динаміку та сучасні тенденції регуляторних заходів, ...
  • Асиметричний розвиток національних економік країн Близького Сходу в умовах глобальних трансформацій 

   Завгородня, Марина Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-13)
   У статті досліджено особливості розвитку національних економік регіону Близького Сходу в умовах глобальних трансформацій. Розглянуто безпосередній вплив глобалізаційних процесів на прояви асиметрії економічних відносин між ...
  • Банковский инвестиционный кредит как инструмент финансово-кредитного механизма 

   Гмыря, В. П. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-09)
   В статье рассмотрено роль банковского инвестиционного кредитования в развитии аграрного сектора Черкасской области. Определено основные проблемы недостаточного обеспечения заемными средствами производителей аграрной ...
  • Банкрутство банків в умовах глобальної нестабільності 

   Самсонова, Ольга Іванівна; Samsonova, Olga; Самсонова, Ольга Ивановна; Тихоненко, Ю. Ю. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-20)
   У статті систематизовано основні підходи до визначення поняття банкрутство банків і його вплив на стійкість банківської системи. Визначено дестабілізуючі чинники, причини і наслідки процесу банкрутства. Проведено аналіз ...
  • Банківський менеджмент у період пристосування до нових макроекономічних умов 

   Колесник, О. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-14)
   Стаття висвітлює проблеми менеджменту банку як системи та необхідність підвищення якості управління на рівні окремого банку з метою запобігання загальносистемної банківської кризи.
  • Бренд-неймінг як чинник ефективності міжнародних маркетингових комунікацій 

   Кочкіна, Н. Ю. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-24)
   Доведено вплив бренд-неймінгу на ефективність міжнародних маркетингових комунікацій. Аналітичний етап інтернаціоналізації брендів проілюстровано фонетичним, психолінгвістичним, фонографічним, семантичним та асоціативним ...
  • Будь-яке спілкування є переклад 

   Капустіна, Ольга Володимирівна; Чеботарьова, Людмила Іванівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-16)
   У статті проаналізовано основні результати досліджень вітчизняної та зарубіжної науки з проблем перекладу. Визначено основні проблеми адекватного перекладу як одного з каналів спілкування. Обґрунтовано шляхи застосування ...
  • Валютне регулювання і контроль у сучасних умовах економічного зростання України 

   Салмінський, Д. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-20)
   Статтю присвячено аналізу системи валютного регулювання і контролю в Україні на сучасному етапі та розробці теоретичних засад і практичних рекомендацій щодо її вдосконалення.