Now showing items 7-26 of 89

  • Вплив глобальних інтеграційних процесів на модернізацію інвестиційної політики 

   Ткаленко, Світлана Іванівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-10)
   У статті висвітлено характеристику глобалізації та глобальних інтеграційних процесів, зазначаються причини активізації інтеграційних процесів, визначається роль ТНК як рушійної сили глобальних інтеграційних процесів. В ...
  • Вплив квазіфіскальних операцій на збалансованість фінансових ресурсів держав 

   Колодій, С. Ю.; Філюк, С. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-12)
   У роботі основну увагу приділено питанням збалансованості фінансових ресурсів держави, її індикаторам та квазіфіскальним операціям.
  • Вплив компаній з іноземним капіталом на динаміку заробітної платні і обмінний курс в країнах, що розвиваються 

   Гречин, В. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-10)
   У статті розглянуто економічну літературу, присвячену дослідженню впливу компаній з іноземним капіталом на зміну заробітної платні у країнах, що розвиваються; обґрунтовано доцільність поділу компаній з іноземним капіталом ...
  • Вплив фінансових інновацій на розвиток ринку банківського обслуговування фізичних осіб 

   Гордіца, Т. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-30)
   У статті розглянуто авторський підхід щодо впливу світових фінансових інновацій на сучасний розвиток ринку банківського обслуговування фізичних осіб. Проведений аналіз визначив дві основні їх функції: покращення розрахункових ...
  • Вплив фінансово-економічної кризи на ісламську фінансову систему 

   Нанавов, А. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-28)
   У статті окреслено основні тенденції та проблеми функціонування фінансових систем ісламських країн за умов сучасної фінансово-економічної нестабільності. Визначено основні чинники структурних перетворень у практиці ведення ...
  • Врахування інтересів стейкхолдерів при управлінні ефективністю діяльності підприємства 

   Череп, А. В.; Северина, С. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-10)
   Акцентовано увагу на взаємодії підприємства зі стейкхолдерами, визначено головні інтереси, які вони можуть переслідувати при взаємодії з підприємством. Обґрунтовано необхідність розробки системи показників для управління ...
  • Вітчизняний і зарубіжний досвід розвитку технологій роботи з персоналом 

   Волобоєва, Ірина Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-22)
   Великий вплив на конкурентоспроможність трудових ресурсів чинять процеси функціонування системи управління персоналом (СУП). У статті розглянуто особливості та розбіжності підходів щодо формування складових СУП і технологій ...
  • Генеза теоретичних моделей соціального маркетингу 

   Головко, А. Я. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-17)
   У статті узагальнено та проаналізовано основні теоретичні моделі, що становлять науковий базис концепції соціального маркетингу, визначено їх особливості та дискусійний характер їх застосування. Вказано на необхідність ...
  • Глобалізація банківського капіталу та її наслідки 

   Корнієнко, Юлія Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-15)
   У статті досліджено основні характеристики глобалізаційних процесів, вплив цих процесів на банківській сектор України, а також подано позитивні та негативні наслідки функціонування банків з іноземним капіталом на території ...
  • Глобалізація і проблеми модернізації соціальної політики в умовах нестабільності 

   Топішко, Н. П. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-23)
   Охарактеризовано сутність глобалізації, сфери її прояву та наслідки для суспільних відносин, зокрема соціальної політики.
  • Еволюція сучасних корпоративних структур 

   Рибалко, Юлія Сергіївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-03)
   У розвитку світової економіки останніх десятиліть домінують процеси глобалізації, що визначають напрями і пріоритети сучасного етапу транснаціоналізації, впливаючи на стратегічні інтереси всіх суб’єктів бізнесу, серед яких ...
  • Енергія та ентропія у формуванні хвиль розвитку економічної системи 

   Ягельська, К. Ю. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-14)
   У статті розглянуто підходи до динаміки економічних систем, виокремлено енергію та ентропію економічної системи як фактори впливу на її рух хвилями розвитку, запропоновано удосконалену систему стадій життєвого циклу ...
  • Залучення приватного капіталу у сферу підготовки висококваліфікованих кадрів у розвинених країнах світу 

   Студінський, Володимир Аркадійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-20)
   У статті висвітлено проблеми ефективного залучення та використання приватного капіталу в освітню галузь, зокрема у сферу підготовки висококваліфікованих кадрів в умовах економічної невизначеності та фінансової нестабільності.
  • Застосування європейського досвіду в реформі охорони здоров’я України (в контексті пілотного проекту) 

   Никонюк, Катерина Олегівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-20)
   У статті проаналізовано сучасний стан впровадження реформи системи охорони здоров’я України в контексті пілотного проекту; виявлено його слабкі сторони. З урахуванням досвіду ЄС запропоновано альтернативні механізми ...
  • Конфедеративність і фінансова гармонізація ЄС: геоекономічні інтереси та виклики 

   Поштар, Є. Л. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-15)
   Стаття присвячена аналізу особливостей процесів використання бюджету ЄС, єдиної податкової політики на сучасному етапі фінансової гармонізації, дається характеристика її важливим тенденціям і перспективам в умовах ...
  • Корупція і глобальна фінансова криза: теоретичний аспект 

   Копистира, А. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-20)
   Стаття присвячена вивченню ролі різних видів корупції у виникненні та розвитку глобальної фінансової кризи. Обґрунтовується необхідність взаємодії корупції у приватному та публічному секторах для отримання системних наслідків ...
  • Маркетинговий компонент формування глобальних інноваційних корпоративних стратегій 

   Лук’яненко, Ольга Дмитрівна; Рудницька, О. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-12)
   У статті досліджуються сучасні підходи до формування і реалізації інноваційних корпоративних стратегій. Дано порівняльну характеристику стратегій прориву, стратегій створення цінності спільно зі споживачем, стратегії ...
  • Межсекторное взаимодействие как инновационный механизм управления социальным развитием 

   Мартякова, Е. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-25)
   Сформулированы модели и основные принципы взаимодействия социальных партнеров государства, бизнеса и общества при реализации проектов. Предложены основные направления по развитию механизмов и инструментов взаимодействия ...
  • Механізм регулювання міжнародною трудовою міграцією в умовах глобалізації 

   Романенко, Ірина Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-10)
   У статті представлено результати проведеного дослідження з регулювання міжнародною трудовою міграцією, з’ясовані напрями та обсяги трудової міграції в країни світу, представлений механізм регулювання міграційними потоками, ...
  • Механізм управління стратегічними змінами як інструмент капіталізації підприємницької діяльності (світова практика) 

   Гайдей, О. О.; Лісун, Я. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-22)
   У статті розглянуто суть стратегічних змін і їх роль у підвищенні вартості бізнесу. Визначено причини виникнення та механізм управління змінами зметою збільшення капіталу підприємства.