Now showing items 39-58 of 89

  • Перспективи розвитку міжнародних фінансових центрів у країнах БРІКС 

   Цуприк, Любомир Мирославович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-22)
   У статті розглянуто найбільші фінансові центри в країнах БРІКС і проведено порівняльний аналіз макроекономічних чинників, що впливають на їх конкурентоспроможність на світовому та регіональних фінансових ринках розвинених ...
  • Правові форми функціонування схем спільного інвестування у світі 

   Кукоба, О. К. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-19)
   У статті досліджено існуючи правові форми інститутів спільного інвестування за міжнародними нормами, розглянуто основні принципи і механізми їх функціонування.
  • Проблеми стабільності євро в умовах глобальної фінансової кризи 

   Булкот, О. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-24)
   Розглянуто фундаментальні обмежувальні фактори розвитку міжнародної ролі євро у сучасному глобальному валютно-фінансовому середовищі. Здійснено дослідження внутрішніх та зовнішніх загроз використання євро. Проведено ...
  • Проблеми формування стратегії на підприємствах консалтингової галузі 

   Афтанділянц, В. Є. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-22)
  • Проектне фінансування як інструмент міжнародної інвестиційної діяльності 

   Чичкало-Кондрацька, І. Б.; Попова, Ю. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-17)
   Здійснено аналітичний огляд наукових підходів до дефініції «проектне фінансування», визначено його сутність та значення у реалізації інвестиційних проектів. Установлено, що проектне фінансування є дієвим інструментом ...
  • Підходи до розбудови інноваційної корпоративної культури 

   Соболєва, Тетяна Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-15)
   У статті розглянуто підходи до розвитку корпоративної культури, що можуть застосовуватися при формуванні системи інноваційних корпоративних цінностей. Виділено шляхи культивування інноваційних цінностей у корпорації, ...
  • Реалізація геоекономічних інтересів в умовах сітізації економічного розвитку 

   Остапюк, А. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-25)
   Визначено умови формування і реалізації геоекономічних інтересів розвитку країн в умовах сітізації глобального бізнесу.
  • Реорганізації ТНК як засіб запобігання банкрутству 

   Панчук, Лариса Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-09)
   Транснаціональні корпорації з метою подолання конкурентності і запобігання банкрутства значну увагу приділяють теоретичним і практичним аспектам методики реорганізації і реструктуризації своїх підприємств.
  • Розбудова системи сільської кредитної кооперації як механізму фінансової підтримки малих сільськогосподарських підприємств 

   Олійник, К. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-11)
   У статті розглянуто передумови й особливості розбудови системи сільської кредитної кооперації в Україні. Проведене дослідження дає змогу стверджувати, що для покращення фінансової підтримки малих сільськогосподарських ...
  • Розвиток світового ринку злиттів і поглинань в умовах фінансової кризи 

   Стародубцева, О. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-12)
   Стаття присвячена дослідженню світового ринку злиттів та поглинань напередодні та в період розгортання світової фінансової кризи, що розпочалася в 2007 році. В роботі здійснено аналіз кількісних та якісних показників ...
  • Роль маркетингових інструментів у забезпеченні міжнародних конкурентних переваг підприємства на ринку інтернет послуг 

   Романова, Л. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-13)
   У статті розглядається проблема використання маркетингових інструментів для забезпечення конкурентних переваг підприємства на ринку купонних знижок. Аналізуються ринки купонних знижок, їх споживачі, лояльність, сегменти, ...
  • Роль МСФЗ в об’єктивному розкритті фінансової інформації ТНК 

   Квачук, Ярослав Олександрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-14)
   У даній роботі досліджено принципи, основні припущення, особливості МСФЗ, проведено порівняння МСФЗ із національними та загальноприйнятими принципами бухгалтерського обліку, досліджуються можливі шляхи викривлення фінансових ...
  • Роль інновації в розв’язанні суперечностей глобалізованої економіки 

   Дейнека, Т. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-10)
   У статті представлено діалектичний підхід до визначення ролі інновацій у процесах глобального та макроекономічного розвитку. Показано перетворюючу силу інновацій, яка забезпечує перехід суспільства на новий рівень ...
  • Роль іноземного капіталу у розвитку країн Центральної та Східної Європи 

   Біленко, Ю. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-22)
   Визначено рівень притоку іноземного капіталу та фінансової глобалізації економіки країн Центральної та Східної Європи та виконано оцінку їхнього впливу на економічний розвиток для 15-ти країн протягом 1994—2011 рр. на ...
  • Світова інтеграція фінансового ринку України як фактор вдосконалення його інфраструктури 

   Волощенко, Л. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-20)
   Проаналізовано динаміку розвитку світового фінансового ринку, стан і перспективи інтеграції фінансового ринку України у світову фінансову систему в умовах глобальної фінансово-економічної нестабільності.
  • Світовий досвід фінансування інноваційної діяльності транснаціональних корпорацій 

   Панченко, Євген Григорович; Жеваго, Аліна Володимирівна; Жеваго, Алина Владимировна; Фурсова, Олена Вікторівна; Фурсова, Елена Викторовна; Кір’якова, Марина Євгенівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-07)
   Розглянуто особливості фінансування інноваційної діяльності на кожній з її стадій. Здійснено аналіз вкладень у R&D найбільших за даним показником ТНК світу в період 2004—2010 рр. Обґрунтовано тезу про те, що успіх у ...
  • Системні засоби нейтралізації наслідків світової фінансової кризи 

   Руденко, Юрій Миколайович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-16)
   Статтю присвячено дослідженню розвитку глобалізаційних процесівта обґрунтування їх впливу на виникнення та поглиблення світової фінансової кризи та нейтралізації її наслідків.
  • Соціально-економічні фактори сучасного геоекономічного розвитку 

   Кібальник, Л. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-23)
   Визначено перелік факторів, що впливають на розвиток геоекономіки. Виокремлено групи рушійних сил: економічні, техніко-технологічні, політичні, інституційні, соціальні. Обґрунтовано важливе значення соціально-економічних ...
  • Справедлива торгівля як фактор подолання асиметрії у міжнародних торговельних відносинах 

   Гордєєва, Тамара Федорівна; Gordeeva, Tamara Fedorovna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-19)
   На думку багатьох членів СОТ міжнародна торгівля має бути не тільки добросовісною, але й справедливою. При цьому розуміння «справедливості» міжнародної торгівлі диференціюється залежно від рівня розвитку країни. У статті ...
  • Сталий розвиток на засадах корпоративної соціальної відповідальності в умовах глобальної нестабільності 

   Лебедєв, І. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-11)
   У статті розглянуто сутність концепції корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) та її роль у забезпеченні сталого розвитку в умовах глобальної нестабільності. Розкривається зміст КСВ, форми прояву, основні напрями ...