Now showing items 1-20 of 89

  • Аналіз міжнародного фондового ринку, як економічної системи, в період фінансово-економічної кризи 

   Галенко, Наталія Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-26)
   У статті розглянуто питання аналізу міжнародного фондового ринку, як економічної системи. Проаналізовано особливості сучасного міжнародного фондового ринку за умов кризової нестабільності.
  • Антикризова політика Європейського Союзу 

   Ричка, М. А.; Кульбіда, М. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-13)
   Проаналізовано досвід ЄС щодо стабілізаційних заходів світогосподарського устрою посткризового періоду 2007—2010 рр. Досліджено напрями антикризових заходів ЄС, висвітлено динаміку та сучасні тенденції регуляторних заходів, ...
  • Асиметричний розвиток національних економік країн Близького Сходу в умовах глобальних трансформацій 

   Завгородня, Марина Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-13)
   У статті досліджено особливості розвитку національних економік регіону Близького Сходу в умовах глобальних трансформацій. Розглянуто безпосередній вплив глобалізаційних процесів на прояви асиметрії економічних відносин між ...
  • Банкрутство банків в умовах глобальної нестабільності 

   Самсонова, Ольга Іванівна; Samsonova, Olga; Самсонова, Ольга Ивановна; Тихоненко, Ю. Ю. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-20)
   У статті систематизовано основні підходи до визначення поняття банкрутство банків і його вплив на стійкість банківської системи. Визначено дестабілізуючі чинники, причини і наслідки процесу банкрутства. Проведено аналіз ...
  • Банківський менеджмент у період пристосування до нових макроекономічних умов 

   Колесник, О. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-14)
   Стаття висвітлює проблеми менеджменту банку як системи та необхідність підвищення якості управління на рівні окремого банку з метою запобігання загальносистемної банківської кризи.
  • Бренд-неймінг як чинник ефективності міжнародних маркетингових комунікацій 

   Кочкіна, Н. Ю. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-24)
   Доведено вплив бренд-неймінгу на ефективність міжнародних маркетингових комунікацій. Аналітичний етап інтернаціоналізації брендів проілюстровано фонетичним, психолінгвістичним, фонографічним, семантичним та асоціативним ...
  • Вплив глобальних інтеграційних процесів на модернізацію інвестиційної політики 

   Ткаленко, Світлана Іванівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-10)
   У статті висвітлено характеристику глобалізації та глобальних інтеграційних процесів, зазначаються причини активізації інтеграційних процесів, визначається роль ТНК як рушійної сили глобальних інтеграційних процесів. В ...
  • Вплив квазіфіскальних операцій на збалансованість фінансових ресурсів держав 

   Колодій, С. Ю.; Філюк, С. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-12)
   У роботі основну увагу приділено питанням збалансованості фінансових ресурсів держави, її індикаторам та квазіфіскальним операціям.
  • Вплив компаній з іноземним капіталом на динаміку заробітної платні і обмінний курс в країнах, що розвиваються 

   Гречин, В. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-10)
   У статті розглянуто економічну літературу, присвячену дослідженню впливу компаній з іноземним капіталом на зміну заробітної платні у країнах, що розвиваються; обґрунтовано доцільність поділу компаній з іноземним капіталом ...
  • Вплив фінансових інновацій на розвиток ринку банківського обслуговування фізичних осіб 

   Гордіца, Т. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-30)
   У статті розглянуто авторський підхід щодо впливу світових фінансових інновацій на сучасний розвиток ринку банківського обслуговування фізичних осіб. Проведений аналіз визначив дві основні їх функції: покращення розрахункових ...
  • Вплив фінансово-економічної кризи на ісламську фінансову систему 

   Нанавов, А. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-28)
   У статті окреслено основні тенденції та проблеми функціонування фінансових систем ісламських країн за умов сучасної фінансово-економічної нестабільності. Визначено основні чинники структурних перетворень у практиці ведення ...
  • Врахування інтересів стейкхолдерів при управлінні ефективністю діяльності підприємства 

   Череп, А. В.; Северина, С. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-10)
   Акцентовано увагу на взаємодії підприємства зі стейкхолдерами, визначено головні інтереси, які вони можуть переслідувати при взаємодії з підприємством. Обґрунтовано необхідність розробки системи показників для управління ...
  • Вітчизняний і зарубіжний досвід розвитку технологій роботи з персоналом 

   Волобоєва, Ірина Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-22)
   Великий вплив на конкурентоспроможність трудових ресурсів чинять процеси функціонування системи управління персоналом (СУП). У статті розглянуто особливості та розбіжності підходів щодо формування складових СУП і технологій ...
  • Генеза теоретичних моделей соціального маркетингу 

   Головко, А. Я. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-17)
   У статті узагальнено та проаналізовано основні теоретичні моделі, що становлять науковий базис концепції соціального маркетингу, визначено їх особливості та дискусійний характер їх застосування. Вказано на необхідність ...
  • Глобалізація банківського капіталу та її наслідки 

   Корнієнко, Юлія Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-15)
   У статті досліджено основні характеристики глобалізаційних процесів, вплив цих процесів на банківській сектор України, а також подано позитивні та негативні наслідки функціонування банків з іноземним капіталом на території ...
  • Глобалізація і проблеми модернізації соціальної політики в умовах нестабільності 

   Топішко, Н. П. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-23)
   Охарактеризовано сутність глобалізації, сфери її прояву та наслідки для суспільних відносин, зокрема соціальної політики.
  • Еволюція сучасних корпоративних структур 

   Рибалко, Юлія Сергіївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-03)
   У розвитку світової економіки останніх десятиліть домінують процеси глобалізації, що визначають напрями і пріоритети сучасного етапу транснаціоналізації, впливаючи на стратегічні інтереси всіх суб’єктів бізнесу, серед яких ...
  • Енергія та ентропія у формуванні хвиль розвитку економічної системи 

   Ягельська, К. Ю. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-14)
   У статті розглянуто підходи до динаміки економічних систем, виокремлено енергію та ентропію економічної системи як фактори впливу на її рух хвилями розвитку, запропоновано удосконалену систему стадій життєвого циклу ...
  • Залучення приватного капіталу у сферу підготовки висококваліфікованих кадрів у розвинених країнах світу 

   Студінський, Володимир Аркадійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-20)
   У статті висвітлено проблеми ефективного залучення та використання приватного капіталу в освітню галузь, зокрема у сферу підготовки висококваліфікованих кадрів в умовах економічної невизначеності та фінансової нестабільності.
  • Застосування європейського досвіду в реформі охорони здоров’я України (в контексті пілотного проекту) 

   Никонюк, Катерина Олегівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-20)
   У статті проаналізовано сучасний стан впровадження реформи системи охорони здоров’я України в контексті пілотного проекту; виявлено його слабкі сторони. З урахуванням досвіду ЄС запропоновано альтернативні механізми ...