Now showing items 1-20 of 88

  • Врахування інтересів стейкхолдерів при управлінні ефективністю діяльності підприємства 

   Череп, А. В.; Северина, С. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-10)
   Акцентовано увагу на взаємодії підприємства зі стейкхолдерами, визначено головні інтереси, які вони можуть переслідувати при взаємодії з підприємством. Обґрунтовано необхідність розробки системи показників для управління ...
  • Стратегія як інструмент управління підприємством в умовах нестабільності 

   Цурік, О. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-10)
   Проаналізовано теоретичні засади стратегічного управління, розкрито сутність стратегічного управління та стратегії, зокрема, як інструменту управління підприємством в умовах нестабільності. Запропоновано алгоритм розробки ...
  • Залучення приватного капіталу у сферу підготовки висококваліфікованих кадрів у розвинених країнах світу 

   Студінський, Володимир Аркадійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-20)
   У статті висвітлено проблеми ефективного залучення та використання приватного капіталу в освітню галузь, зокрема у сферу підготовки висококваліфікованих кадрів в умовах економічної невизначеності та фінансової нестабільності.
  • Оптимізація джерел формування структури оборотного капіталу 

   Стахова, Н. П. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-11)
   У статті розглянуті різні підходи вітчизняних і зарубіжних вчених щодо джерел формування оборотного капіталу. З переходом на ринкову систему управління підприємством, використання нетрадиційних джерел поповнення оборотного ...
  • Підходи до розбудови інноваційної корпоративної культури 

   Соболєва, Тетяна Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-15)
   У статті розглянуто підходи до розвитку корпоративної культури, що можуть застосовуватися при формуванні системи інноваційних корпоративних цінностей. Виділено шляхи культивування інноваційних цінностей у корпорації, ...
  • Роль маркетингових інструментів у забезпеченні міжнародних конкурентних переваг підприємства на ринку інтернет послуг 

   Романова, Л. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-13)
   У статті розглядається проблема використання маркетингових інструментів для забезпечення конкурентних переваг підприємства на ринку купонних знижок. Аналізуються ринки купонних знижок, їх споживачі, лояльність, сегменти, ...
  • Еволюція сучасних корпоративних структур 

   Рибалко, Юлія Сергіївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-03)
   У розвитку світової економіки останніх десятиліть домінують процеси глобалізації, що визначають напрями і пріоритети сучасного етапу транснаціоналізації, впливаючи на стратегічні інтереси всіх суб’єктів бізнесу, серед яких ...
  • Реорганізації ТНК як засіб запобігання банкрутству 

   Панчук, Лариса Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-09)
   Транснаціональні корпорації з метою подолання конкурентності і запобігання банкрутства значну увагу приділяють теоретичним і практичним аспектам методики реорганізації і реструктуризації своїх підприємств.
  • Світовий досвід фінансування інноваційної діяльності транснаціональних корпорацій 

   Панченко, Євген Григорович; Жеваго, Аліна Володимирівна; Жеваго, Алина Владимировна; Фурсова, Олена Вікторівна; Фурсова, Елена Викторовна; Кір’якова, Марина Євгенівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-07)
   Розглянуто особливості фінансування інноваційної діяльності на кожній з її стадій. Здійснено аналіз вкладень у R&D найбільших за даним показником ТНК світу в період 2004—2010 рр. Обґрунтовано тезу про те, що успіх у ...
  • Розбудова системи сільської кредитної кооперації як механізму фінансової підтримки малих сільськогосподарських підприємств 

   Олійник, К. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-11)
   У статті розглянуто передумови й особливості розбудови системи сільської кредитної кооперації в Україні. Проведене дослідження дає змогу стверджувати, що для покращення фінансової підтримки малих сільськогосподарських ...
  • Інвестиційна діяльність недержавних пенсійних фондів: структурно-динамічний аналіз 

   Мудра-Рудик, Я. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-12)
   У статті висвітлено результати дослідження інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів протягом 2008—2011 років. При використанні структурно-динамічного аналізу розглянуто динаміку змін учасників НПЗ, структуру ...
  • Межсекторное взаимодействие как инновационный механизм управления социальным развитием 

   Мартякова, Е. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-25)
   Сформулированы модели и основные принципы взаимодействия социальных партнеров государства, бизнеса и общества при реализации проектов. Предложены основные направления по развитию механизмов и инструментов взаимодействия ...
  • Бренд-неймінг як чинник ефективності міжнародних маркетингових комунікацій 

   Кочкіна, Н. Ю. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-24)
   Доведено вплив бренд-неймінгу на ефективність міжнародних маркетингових комунікацій. Аналітичний етап інтернаціоналізації брендів проілюстровано фонетичним, психолінгвістичним, фонографічним, семантичним та асоціативним ...
  • Оцінка трудової інноваційної діяльності керівника 

   Колінко, Н. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-22)
   У статті розглянуто проблеми оцінки трудової інноваційної діяльності керівника. Запропоновано послідовний процес оцінювання інноваційної діяльності керівника. Проведене дослідження дало нам змогу сформувати висновки щодо ...
  • Роль МСФЗ в об’єктивному розкритті фінансової інформації ТНК 

   Квачук, Ярослав Олександрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-14)
   У даній роботі досліджено принципи, основні припущення, особливості МСФЗ, проведено порівняння МСФЗ із національними та загальноприйнятими принципами бухгалтерського обліку, досліджуються можливі шляхи викривлення фінансових ...
  • Формування людського фактора в антикризовому управлінні підприємствами в умовах глобальної нестабільності 

   Калина, Алла Василівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-16)
   Стаття присвячена розвитку теоретико-методичних положень і розробці практичних рекомендацій щодо формування людського фактора в антикризовому управлінні підприємствами в умовах глобальної нестабільності.
  • Особливості інноваційного розвитку підприємств целюлозно-паперової промисловості на світовому ринку 

   Дунська, А. Р.; Дерипащук, А. Б. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-23)
   У статті розглянуто сучасний стан і тенденції інноваційного розвитку підприємств целюлозно-паперової промисловості на світовому ринку. Також досліджується проблеми та перспективи інноваційного розвитку галузі в Україні.
  • Вплив компаній з іноземним капіталом на динаміку заробітної платні і обмінний курс в країнах, що розвиваються 

   Гречин, В. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-10)
   У статті розглянуто економічну літературу, присвячену дослідженню впливу компаній з іноземним капіталом на зміну заробітної платні у країнах, що розвиваються; обґрунтовано доцільність поділу компаній з іноземним капіталом ...
  • Механізм управління стратегічними змінами як інструмент капіталізації підприємницької діяльності (світова практика) 

   Гайдей, О. О.; Лісун, Я. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-22)
   У статті розглянуто суть стратегічних змін і їх роль у підвищенні вартості бізнесу. Визначено причини виникнення та механізм управління змінами зметою збільшення капіталу підприємства.
  • Вітчизняний і зарубіжний досвід розвитку технологій роботи з персоналом 

   Волобоєва, Ірина Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-22)
   Великий вплив на конкурентоспроможність трудових ресурсів чинять процеси функціонування системи управління персоналом (СУП). У статті розглянуто особливості та розбіжності підходів щодо формування складових СУП і технологій ...