Now showing items 1-20 of 25

  • Концептуальні підходи до моделювання та управління операційним ризиком комерційного банку 

   Водзянова, Наталія Костянтинівна; Водзянова, В. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04)
   В статті розглянуто теоретичні аспекти моделювання та управління операційним ризиком комерційного банку та охарактеризовано основні підходи до його оцінки, запропоновані Базельським комітетом з питань банківського нагляду. ...
  • Дослідження можливостей застосування ринкової моделі Шарпа для оцінювання дохідності на біржовому фондовому ринку України 

   Долінський, Леонід Борисович; Стащук, Д. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04)
  • Економіко-математична модель діагностики банкрутства страхової компанії на основі нечіткої логіки 

   Ольховська, О. Л. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04)
   Розроблено економіко-математичну модель діагностики банкрутства страхової компанії на основі нечіткої логіки. Запропоновано модель визначає ступінь фінансової стійкості та здатність страхової компанії виконувати взяті на ...
  • На шляху до штучного інтелекту 

   Шарапов, Олександр Дмитрович; Шарапов, Александр Дмитриевич; Матвійчик, Андрії Вікторович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04)
   У статті наводяться результати дослідження філософського та технологічного аспектів створення систем штучного інтелекту. Розкрито різні підходи до конструювання інтелектуальних систем та показано місце нейро-нечітких ...
  • Моделювання складових валової доданої вартості національної економіки 

   Дербенцев, Василь Джоржович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04)
   Робота присвячена питанням моделювання складових валової доданої вартості. Одержано аналітичні вирази для оцінки фонду заробітної плати та валового прибутку як функції від ВВП, частки податків у структурі ВВП та параметрів ...
  • Моделювання розподілу бюджетних коштів на місцевому рівні 

   Хорошун, В. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04)
   У статті представлені концептуальні основи моделювання видаткової частини місцевого бюджету, запропонована модель планування видатків бюджетів адміністративно-територіальних одиниць, сформовано сценарії розподілу фінансового ...
  • Урахування об’єктивно-суб’єктивної структури ризику в моделюванні економічних систем 

   Вітлінський, Вальдемар Володимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04)
   У статті розглядаються проблеми пов’язані з оцінюванням та врахуванням ризику в процесі вироблення та обґрунтування управлінських рішень. Наголошується, що кількісна оцінка ступеня ризику є вектором, одна група компонент ...
  • Прогнозування розвитку фінансових показників із застосуванням нейронних мереж зустрічного розповсюдження 

   Кайданович, Дмитро Броніславович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04)
   Автором статті розроблений принципово новий підхід до прогнозування розвитку фінансових показників, який ґрунтується на розпізнаванні образів динаміки фінансових даних, які свідчать про подальшу відповідну зміну аналізованого ...
  • Агрегована модель оптимальних інноваційних стратегій розвитку регіону 

   Кравченко, Володимир Георгійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04)
   Розглянуто питання моделювання процесу управління при формуванні наближеної до оптимальної стратегії конкурентоспроможного розвитку регіону. На основі дослідження чинників, які впливають на ефективність та конкурентоздатність ...
  • Використання онтологій для інформаційних систем віртуальних організацій 

   Козак, Ірина Антонівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04)
   В роботі досліджено існуючі онтології для віртуальних організацій і колаборативних мереж. Узагальнено методи та напрями використання онтологій в інформаційних системах віртуальних організацій. Визначено перспективні напрями ...
  • Аспектно-орієнтована технологія оптимізації захисту додатків WEB-порталу 

   Бєгун, Анатолій Володимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04)
   В статті розглянуто аспектно-орієнтований підхід створення захищених програмних систем складної структури. Основу цього підходу складає аспектно-системний модуль, в який внесена наскрізна функціональність. Аспект відображає ...
  • Система комплексної комп’ютерної підтримки аналізу та прогнозування економічної динаміки 

   Максишко, Н. К.; Чеверда, С. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04)
   У статті проведено аналіз існуючих програмних засобів щодо аналізу та прогнозування часових рядів, розглянуті їх переваги та недоліки. Запропонована концепція системи комплексної комп’ютерної підтримки аналізу, прогнозування ...
  • Бізнес-планування як задача багатоцільової багатокритеріальної оптимізації 

   Ніколаєв, М. Г.; Nikolajev, M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04)
   В роботі розглянуто бізнес-планування з точки зору багатокритеріальної оптимізації. Здійснено впровадження концепції багатоцільової багатокритеріальної задачі, розробленої та дослідженої Верченком П.І. Визначено ключові ...
  • Використання інтегрального рівняння вінера-хопфа для моделювання динаміки обмінних курсів 

   Стрельченко, Інна Іллівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04)
   У статті викладено методологічні аспекти використання інтегральних рівнянь для апроксимації динаміки валютних курсів. Розроблена економіко-математична модель на базі інтегрального рівняння Вінера-Хопфа, одержана імпульсна ...
  • Система моделювання і аналізу валютних ризиків 

   Бондаренко, Віктор Євгенович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04)
   В роботі описано алгоритм методу Монте-Карло для моделювання і аналізу ризиків валютного портфеля. На основі описаного алгоритму розроблено систему для моделювання і аналізу ризиків валютного портфеля.
  • Розвиток наукомістких підприємств України: моделі і методи 

   Галіцин, Володимир Костянтинович; Устенко, Станіслав Веніамінович; Ustenko, S. V.; Устенко, Станислав Вениаминович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04)
   Запропоновано динамічну модель оптимального економічного розвитку наукомісткого підприємства. Проведено чисельне моделювання задачі оптимального розподілу капіталовкладень та інвестицій в процесі функціонування та розвитку ...
  • Інформаційно-аналітична система моделювання процесів управління вартістю підприємства 

   Іванов, М. М.; Комазов, П. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04)
   У статті представлено інформаційно-аналітичну систему управління вартістю підприємства.
  • Удосконалення управління економічною безпекою промислового підприємства на базі ідентифікації загроз. 

   Солодухін, С. В.; Клопов, І. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04)
   Стаття присвячена вирішенню актуальної проблеми класифікації загроз економічної безпеки промислового підприємства відповідно до діяльності підприємства та зовнішнього середовища. В статті запропоновано класифікацію та ...
  • Ймовірнісні моделі оцінки ризику боргових цінних паперів та їх програмна реалізація 

   Галкін, Андрій Ігорович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04)
   Розглядається актуальна проблема створення автоматизованої системи підтримки прийняття рішень на підґрунті ймовірнісних моделей оцінки ризику основних боргових цінних паперів. Відображаються основні математичні моделі ...
  • Побудова СППР формування збалансованого еколого-економічного розвитку Запорізького регіону 

   Мержинський, Є. К. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04)
   У статті розроблено СППР регіонального еколого-економічного розвитку на базі створення економіко-математичного апарату управління, що забезпечує одержання якісного прогнозу валового регіонального продукту з урахуванням ...