Now showing items 1-20 of 33

  • Формування інвестиційних ресурсів в Україні 

   Майорова, Тетяна Володимирівна; Mayorova, Tetyana; Майорова, Татьяна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-18)
   У статті розглядаються питання формування та використання інвестиційних ресурсів вітчизняними підприємствами, проаналізовано динаміку структури джерел фінансування капітальних інвестицій та визначено проблеми формування ...
  • Пошуки нових орієнтирів української економічної освіти у підготовці фахівців за обліковими спеціальностями: реалії вітчизняних потреб та досвід розвинутих країн Заходу 

   Чумаченко, Микола Григорович; Chumachenko, Mykola; Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-15)
   У статті розглянуто проблему підготовки облікових кадрів вітчизняної вищої школи та наведений досвід зарубіжних країн у цій сфері.
  • Вплив первісної вартості виробничих запасів на вартість готових лікарських засобів 

   Тітенко, Лариса Василівна; Tytenko, L. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-15)
   У статті проведено аналіз нормативно-правового забезпечення регулювання цін на лікарські засоби та обліку виробничих запасів. Визначено дискусійні питання, що пов’язані із впливом первісної вартості виробничих запасів на ...
  • Фінансова звітність про частки у спільних підприємствах відповідно до МСБОДС 

   Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-15)
   У статті розглянуто питання обліку інвестицій у сумісні підприємства відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку у державному секторі.
  • Вплив формування звітності на ефективність діяльності підприємства 

   Свідерський, Дмитро Євгенович; Svidersky, Dmytro (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-15)
   У статті розглядаються основні підходи до формування і використання даних звітності підприємства в процесі його діяльності.
  • Роль калькулювання собівартості продукції в ціноутворенні 

   Самборський, Олександр Володимирович; Samborsky, Oleksandr (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-15)
   Доцільність та економічна ефективність використання методів витратного ціноутворення залежить від цінової політики підприємства та структури витрат, що обумовлює використання різних методів калькулювання собівартості продукції.
  • Методика і організація державного фінансового контролю 

   Савченко, Володимир Якович; Savchenko, Volodymyr; Дондик, І. М.; Dondyk, I. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-15)
   У статті розглянуто законодавчі основи податкового контролю.
  • Організація внутрішнього контролю за повнотою надходжень, отриманих розпорядниками коштів нижчого рівня : проблеми та шляхи їх вирішення 

   Попадюха, Н. В.; Popadiukha, N. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-15)
   В статті розроблено методику внутрішнього контролю за повнотою надходжень, отриманих розпорядниками коштів нижчого рівня, яка призначена для вдосконалення процесу виконання державного бюджету в частині забезпечення своєчасного ...
  • Особливості оцінки інтелектуального капіталу як об'єкту обліку 

   Писаренко, Юлія Вікторівна; Pysarenko, Yulia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-15)
   Досліджено й уточнено сутність інтелектуального капіталу, класифікацію та оцінку цього виду нематеріальних активів як специфічного ресурсу підприємства та об’єкта обліку. У процесі дослідження сформовано пропозиції та ...
  • Особливості операцій ісламських банків 

   Шамова, Ірина Вікторівна; Shamova, Iryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-15)
   Стаття присвячена дослідженню специфіки роботи ісламських банків, які згідно з вченням Корану не можуть брати процентів за кредит. Вихід знайдено у перепродажі нерухомості у розстрочку або в участі у капіталі.
  • Напрями удосконалення обліку загально виробничих витрат на хлібопекарських підприємствах України 

   Озеран, Алла Володимирівна; Труфіна, Ж. С.; Ozeran, Alla; Trufina, Z. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-15)
   У статті досліджено проблеми обліку загальновиробничих витрат на хлібопекарських підприємствах України. Запропоновано використання трирівневої моделі розподілу загальновиробничих витрат з метою калькулювання продукції ...
  • Неоподатковуваний мінімум доходів громадян в особистому прибутковому оподаткуванні 

   Славкова, Алла Аркадіївна; Slavkova, Alla; Славкова, Алла Аркадьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-15)
   У статті розглянуто значення, необхідність та проблеми запровадження неоподатковуваного мінімуму. Обґрунтовано його важливість та суспільно адекватна величина. Проаналізовано динаміку рівня неоподатковуваного мінімуму в ...
  • Тенденції на ринку міжбанківського кредиту України в період фінансової кризи 

   Савлук, Михайло Іванович; Savluk, Myhailo (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-04)
   В статті проаналізовано динаміку ролі МБК у формуванні пасивів банків за 1999—2009 рр, розкрито її специфіку та специфіку структури МБК на окремих етапах назрівання фінансової кризи в Україні.
  • Проблемні питання обліку валютних операцій 

   Максименко, Анна Вікторівна; Maksimenko, Аnna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-15)
   У статті основну увагу приділено дискусійним питанням обліку валютних операцій. Розглянуто особливості визнання курсових різниць. Акцентується увага на необхідності удосконалення валютного регулювання.
  • Управління обліком персоналу з метою забезпечення економічної безпеки підприємства 

   Леськів, Г. З.; Лихолат, С. М.; Leskiv, G.; Lyholat, S. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-15)
   Досліджено проблеми економічної безпеки суб’єктів господарювання у напрямі управління обліком безпосередньо на місцях. Запропоновано шляхи вирішення даної проблеми.
  • Облік гудвілу при формуванні консолідованої банківської групи 

   Кузьмінська, Ольга Едуардівна; Kuzminska, Olga (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетмана», 2009-12-09)
   Розглядаються питання регулювання вітчизняними і міжнародними обліковими стандартами оцінки і визнання в обліку гудвілу при придбанні контролю, а також методичні й організаційні аспекти обліку гудвілу на балансі материнського ...
  • Концептуальні основи побудови інформаційної системи аудиту 

   Кудрицький, Богдан Валерійович; Kudritskyj, Bogdan (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-15)
   У статті сформульовано окремі аспекти побудови сучасної системи автоматизації аудиту, вимоги до її структури і наповненю основних елементів забезпечуючої підсистеми: інформаційному, організаційному, математичному та іншим.
  • Статутний капітал банку: особливості формування 

   Кириленко, В'ячеслав Борисович; Kirilenko, Vyacheslav (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01)
   Стаття присвячена теоретичним і практичним питанням формування статутного капіталу банку. Досліджено моделі обліку статутного капіталу, залежність порядку формування статутного капіталу банку від його організаційної ...
  • Модернізація аналізу компонентів управління підприємницькою діяльністю 

   Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhova, Svitlana Viktorivna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-15)
   У статті запропоновано нові підходи до структуризації компонентів управління підприємницькою діяльністю у ході здійснення аналітичних досліджень господарських процесів. Розроблено етапи аналітичної роботи в контексті ...
  • Актуальні питання прогнозування видатків зведеного бюджету України 

   Нєвєшкіна, Тетяна Сергіївна; Neveshkina, Tetyana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-18)
   Визначено роль і значення прогнозування бюджетних видатків. Проаналізовано прогнозовані та фактичні дані видатків зведеного бюджету України за функціональним призначенням з метою встановлення рівня відповідності між ними. ...