Now showing items 1-20 of 36

  • Роль банків у фінансово-промислових групах 

   Поліщук, Євгенія Анатоліївна; Polischuk, E. (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2012-05-21)
   Розглянуто етапи становлення фінансово-промислових груп, охарактеризовано діяльність банків у фінансово-промислових групах в залежності від їх ролі.
  • Умови забезпечення збалансованості структури вітчизняного фінансового ринку 

   Смагін, Володимир Леонтійович; Smagin, Volodymyr (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-21)
   У статті проаналізовано стан і перспективи забезпечення структури вітчизняного фінансового ринку з метою підвищення ефективності реального сектору економіки.
  • Річна звітність фізичної особи-підприємця з єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду України 

   Ковач, Світлана Іванівна; Kovach, Svitlana; Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverhiy, Kostyantyn (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-15)
   У статті з’ясовано порядок складання та подання річної звітності фізичними особами-підприємцями з єдиного соціального внеску. Виокремлено особливості її складання фізичними особами-підприємцями як на загальній, так і на ...
  • Внутрішній розподіл доходів і витрат між точками продаж і центрами відповідальності банківських установ 

   Ящук, Є. А.; Yschuk, E. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-15)
   У статті розкрито організаційні і методичні положення оцінки ефективності діяльності банків за центрами фінансової відповідальності; конкретизовано порядок розподілу доходів і витрат між точками продаж і центрами відповідальності.
  • Методологічні особливості аудиту фінансової звітності 

   Свідерський, Д. Є.; Svidersky, D. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-15)
   У статті розглянуто основні методологічні та методичні аспекти організації аудиту фінансової звітності.
  • Оцінка як методологічна складова системи бухгалтерського обліку 

   Корягін, М. В.; Koryagin, M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-15)
   Проведено аналіз підходів дослідників до обґрунтування ролі і місця оцінки в системі бухгалтерського обліку.
  • Методологічні засади обліку необоротних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі 

   Дорошенко, О. О.; Doroshenko, O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-15)
   У статті розглядаються основні положення обліку необоротних активів бюджетних установ відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та їх відмінність від діючих облікових правил.
  • Концепція обліково-аналітичного забезпечення управління відтворюваними економічними ресурсами 

   Городянська, Лариса Володимирівна; Horodianska, L. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-09)
   Запропоновано концепцію обліково-аналітичного забезпечення управління відтворюваними економічними ресурсами. Це надає можливість користувачам провести прогнозний аналіз і отримати необхідну економічну інформацію про ...
  • Нормативне регулювання обліку інвестицій банку в асоційовані та дочірні компанії 

   Амбарчян, В. С.; Ambarchian, V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-26)
   Розглянуто питання регулювання облікових операцій із визнання та оцінки фінансових інвестицій в асоційовані та дочірні компанії. Визначено основні відмінності у розкритті інформації про інвестиційну діяльність банків ...
  • Дюрація як індикатор відсоткового ризику 

   Шморгун, Ю. В.; Shmorgun, Y. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-28)
   У статті досліджено один з показників ризику, що має використовувати банк у процесі формування активів і пасивів — дюрація.
  • Шляхи вдосконалення механізму моніторингу кредитних ризиків при інвестиційному кредитуванні 

   Островська, Наталія Леонідівна; Ostrovskaya, N. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-15)
   Розглянуто принципи розрахунку кредитних ризиків, організацію кредитного моніторингу у банках та шляхи зниження кредитних ризиків. Представлено різні методики оцінки кредитного ризику, що використовуються у світовій ...
  • Ресурсопридатність результату інноваційної діяльності 

   Моісеєнко, Т. Є.; Moiseenko, T. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-15)
   У статті автор намагається вирішити питання удосконалення ресурсного забезпечення інноваційної діяльності підприємства. Запропоновано та обґрунтовано доцільність використання поняття «ресурсопридатність результату ...
  • Сутнісна характеристика інновацій 

   Голуб, Ю. Ю.; Holub, Y. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-18)
   Стаття присвячена дослідженню питання теоретичної сутності інновацій. Проаналізовано підходи різних вчених щодо тлумачення цього поняття. На основі узагальнення результатів попередніх дослідників уточнено його сучасний зміст.
  • Прогнозування показників фінансової звітності банків на основі методів екстраполяції трендів 

   Амбарчян, Маргарита Самвелівна; Ambarchian, Marharyta (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-15)
   В статті розглянуто алгоритм побудови прогнозу значень показників фінансової звітності банків із застосуванням методів екстраполяції трендів. Автором здійснено порівняння точності прогнозування на основі методу простої ...
  • Фінансова інфраструктура в контексті економічного зростання 

   Кравченко, А. Д.; Kravchenko, A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-15)
   У статті обґрунтовано необхідність дослідження впливу фінансової інфраструктури на суспільне відтворення. Виявлено взаємозв’язок між фінансовим та реальним секторами в економіці. Визначено основні напрямки розбудови ...
  • Теоретичні засади оцінки надійності банківської системи 

   Козлов, В. І.; Kozlov, V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-15)
   У статті обґрунтовано прийнятність використання терміну «надійність банківської системи» та розглянуто основні аспекти її аналізу. Зокрема, охарактеризовано основні напрямки такого дослідження, запропоновано вимоги до ...
  • Конкуренція як економічна категорія та специфіка її прояву в банківській сфері 

   Ковриженко, Л. О.; Kovryzhenko, L. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-15)
   У статті здійснено аналіз існуючих поглядів на трактування економічної категорії «банківська конкуренція», пропонується власне визначення даного поняття. Узагальнено функції банківської конкуренції та з’ясовано особливості ...
  • Розвиток інфраструктури банківського сегменту фінансового ринку України 

   Дробязко, А. О.; Drobyazko, A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-25)
   Взаємодія банків з установами, що обслуговують їх діяльність, висвітлена в науковій літературі не достатньо. Інфраструктура банківського сегменту фінансового ринку формує інформаційне поле, що забезпечує прозорість ...
  • Особливості розкриття обліково-аналітичної інформації про похідні фінансові інструменти у фінансовій звітності 

   Супрович, Ганна Олександрівна; Suprovych, Ganna (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2012-04-15)
   У статті розглянуто і проаналізовано особливості розкриття обліково-аналітичної інформації про похідні фінансові інструменти у фінансовій звітності.
  • Обґрунтування фінансової звітності як джерела фінансової інформації 

   Озеран, Алла Володимирівна; Ozeran, Alla (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-15)
   У статті подано результати дослідження поняття «фінансова звітність» як джерела фінансової інформації, показано зв’язок між інформацією та фінансовою звітністю на основі аналізу їх властивостей.