Recent Submissions

 • Прогнозування рівня безробіття в Україні 

  Бараник, Зоя Павлівна; Baranik, Zoya; Баранник, Зоя Павловна; Петухова, Олена Анатоліївна; Petukhova, Olena; Петухова, Елена Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті обґрунтовано економічну сутність безробіття та розглянуто основні проблеми ринку праці в Україні. За допомогою методу екстраполяції тренду визначено прогнозний рівень безробіття в Україні в 2019-2023 рр. та ...
 • Теоретико-методологічні засади статистичного аналізу державного боргу України 

  Бараник, Зоя Павлівна; Baranik, Zoya; Бараник, Зоя Павловна; Глоба, А. М.; НlоЬа, А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті обгрунтовано економічну сутність державного боргу. Обгрунтовано пропозиції щодо вдосконалення управління державним боргом України. Розглянуто питання методологічного характеру розрахунку окремих боргових ...
 • Статистичне оцінювання стану та розвитку трудового потенціалу України 

  Бараник, Зоя Павлівна; Baranik, Zoya; Бараник, Зоя Павловна; Бабєєва, O. В.; Babieieva, O. V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Cтаття приcвячeна наyкoвoмy oбґрyнтyванню мeтoдичних пoлoжeнь iнтeгральнoгo oцiнювання стану та рoзвиткy трyдoвoгo пoтeнцiалy. З мeтoю рeалiзацiї iннoвацiйнoї cтратeгiї рoзвиткy країни вдосконалено методологічні пoлoжeння ...
 • Статистичне забезпечення продовольчої безпеки 

  Іщук, Ярослава Володимирівна; Ishchuk, Y.; Ищук, Ярослава Владимировна (Херсонський державний університет, 2016)
  В статті визначено поняття продовольчої безпеки як складового елемента економічної безпеки держави. Розглянуто основні індикатори і критерії продовольчої безпеки згідно із Законом України «Про продовольчу безпеку». ...
 • Статистичний моніторинг сталого розвитку 

  Іщук, Ярослава Володимирівна; Ishchuk, Y.; Ищук, Ярослава Владимировна (Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2016)
 • Моніторинг реалізації стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» 

  Іщук, Ярослава Володимирівна; Ishchuk, Y.; Ищук, Ярослава Владимировна; Горна, Марина Олексіївна; Horna, Maryna Oleksіїvna; Горная, Марина Алексеевна (Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2018-12-05)
 • Statistikal management of regijnal labor market analysis 

  Baranik, Zoya; Бараник, Зоя Павлівна; Бараник, Зоя Павловна; Kowalewski, Yuriy; Ковалевський, Юрій Анатолійович; Ковалевский, Юрий Анатольевич (Lviv Academy of Commerce, 2011)
  Methodological principles of complex statistical analysis of the national and regional market of labor market development are discussed. The results of analysis aimed at development of effective administrative decision-making ...
 • Інтелектуальна міграція населення України: статистичний аспект 

  Бараник, Зоя Павлівна; Baranik, Zoya; Бараник, Зоя Павловна; Романенко, Ірина О.; Romanenko, Irina (Херсонський державний університет, 2014)
  У статті представлені результати проведеного статистичного аналізу інтелектуальної міграції в Україні. Обґрунтовані напрями та визначені обсяги інтелектуальних мігрантів у країнах світу. Розглянуто основні причини та ...
 • Засади формування статистичного моніторингу на підприємстві 

  Бараник, Зоя Павлівна; Baranik, Zoya; Бараник, Зоя Павловна; Берідзе, Тетяна Михайлівна; Beridze, T. M.; Беридзе, Татьяна Михайловна (Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, 2015)
  Стаття присвячена проблемі пошуку ефективного інструментарію розробки і реалізації відповідної методології статистичного моніторингу, яка забезпечить адаптацію поточної діяльності до стратегічних цілей підприємства, а також ...
 • Статистичне оцінювання ринку праці України (методологія та практика) 

  Бараник, Зоя Павлівна; Baranik, Zoya; Бараник, Зоя Павловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-12-24)
  У дисертаційній роботі на основі теоретичних узагальнень сутності понять ринку праці обґрунтовано концептуально-методологічні засади статистики ринку праці як нового напрямку статистичної науки. Розроблено понятійний апарат ...
 • Необхідність взаємодії ринку освітніх послуг та ринку праці в Україні 

  Бараник, Зоя Павлівна; Baranik, Zoya; Бараник, Зоя Павловна; Кикош, Юлія Віталіївна; Kykosh, Y. V.; Кикош, Юлия Витальевна (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2016)
  У статті розглянуті та проаналізовані структура та обсяг освітніх послуг в Україні. Охарактеризовано проблеми дисбалансу попиту та пропозиції на ринку праці за освітніми рівнями. Визначено основні причини існуючого ...
 • Моніторинг ефективності організаційно-економічного стану підприємств гірничого комплексу 

  Бараник, Зоя Павлівна; Baranik, Zoya; Бараник, Зоя Павловна; Берідзе, Тетяна Михайлівна; Beridze, T. M.; Беридзе, Татьяна Михайловна (Міжнародний гуманітарний університет, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2016)
  У статті запропоновано методику здійснення моніторингу ефективності організаційно-економічного стану для підприємств гірничого комплексу, яка дозволяє забезпечити реалізацію стратегії розвитку організації в довгостроковій ...
 • Статистичний аналіз структурної трансформації показників ефективності підприємств гірничодобувної галузі 

  Бараник, Зоя Павлівна; Baranik, Zoya; Бараник, Зоя Павловна; Берідзе, Тетяна Михайлівна (Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2017-12-12)
 • Оцінювання тенденцій розвитку трудового потенціалу України 

  Бараник, Зоя Павлівна; Baranik, Zoya; Бараник, Зоя Павловна; Карабанова, О. В. (Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2016)
  Стаття присвячена науковому обґрунтуванню методичних підходів, що застосовуються для оцінювання трудового потенціалу. Доведено необхідність оцінювання чисельності трудового потенціалу статистичними методами. Розраховано ...
 • Удосконалення концептуальних положень статистичного моніторингу в системі стратегічного управління підприємством 

  Бараник, Зоя Павлівна; Baranik, Zoya; Бараник, Зоя Павловна; Берідзе, Т. М. (Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2016)
  Останні кілька років критичну ситуацію для підприємств України створюють динаміка ринку, що важко прогнозується, безліч нових директивних рішень і законодавчих актів, зростання агресивності зовнішнього середовища. У цих ...
 • Групування регіонів України залежно від рівня розвитку ринку лабораторних медичних послуг 

  Бараник, Зоя Павлівна; Baranik, Zoya; Бараник, Зоя Павловна; Черненко, Дарина Ігорівна; Chernenko, D. I.; Черненко, Дарина Игоревна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2015)
  У статті розроблено методичне забезпечення дослідження ринку лабораторних медичних послуг із метою класифікації регіонів України залежно від рівня забезпеченості населення регіонів такими послугами. Запропоновано комплексне ...
 • Теоретико-методологічні підходи до статистичного оцінювання реалізації стратегічних завдань соціально-економічного розвитку регіонів 

  Бараник, Зоя Павлівна; Baranik, Zoya; Бараник, Зоя Павловна; Столєтова, Ірина Геннадіївна; Stolietova, Iryna; Столетова, Ирина Геннадьевна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2017)
  У статті розглянуто теоретико-методологічні підходи до статистичного оцінювання реалізації Державної стратегії регіонального розвитку в Україні. Для оцінювання стану та розвитку регіонів сформовано систему показників, що ...
 • The analysis of dependence of Eastern Europe countries investment attractiveness on economic, political, legal and sociocultural factors 

  Horna, Maryna Oleksіїvna; Горна, Марина Олексіївна; Горная, Марина Алексеевна; Ishchuk, Y.; Іщук, Ярослава Володимирівна; Ищук, Ярослава Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-10)
 • Бенчмаркінг конкурентних переваг регіональних господарств м. Києва та Київської області 

  Трубнік, Тетяна Євгеніївна; Trubnik, Tetiana; Трубник, Татьяна Евгеньевна (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, ТОВ "ДКС Центр", 2015)
  У статті запропоновано розширити практичні можливості бенчмаркінгу (як порівняльного аналізу регіонів) за рахунок застосування методу "shift-share". Методом "shift-share" оцінені конкурентні переваги регіональних господарств ...
 • Чинники впливу нa cтaн тa рoзвитoк трудoвoгo пoтенцiaлу 

  Карабанова, Ольга Вячеславівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-04)

View More