Recent Submissions

 • Досвід державного регулювання соціального захисту населення в Україні та країнах ЄС 

  Бараник, Зоя Павлівна; Baranyk, Zoia; Гопкало, Б. С.; Hopkalo, B. S. (Харківський національний економічний університет, 2019)
  Однією з найважливіших функцій держави є забезпечення гідного рівня життя та соціального захисту населення. В Україні формується сучасна система державного управління соціальним захистом, унаслідок цього вельми необхідно ...
 • Основні правила сучасної цифрової гігієни 

  Бабенко, Т. В.; Babenko, T. V.; Галіцина, Ольга Володимирівна; Halitsyna, Olha; Галицына, Ольга Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Цифрова гігієна часто порівнюється з особистою гігієною. Подібно до того, як людина бере участь у певних практиках особистої гігієни, щоб підтримувати власне здоров’я та самопочуття, практики з цифрової гігієни можуть ...
 • Ренесанс політичної економії та її практичної функції 

  Манцуров, Ігор Германович; Mantsurov, Igor G.; Манцуров, Игорь Германович (Національна академія наук України, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України», 2015)
 • Конкуренція і підприємництво – невід’ємні атрибути ринку 

  Манцуров, Ігор Германович; Mantsurov, Igor G.; Манцуров, Игорь Германович; Дрига, Сергій Георгійович; Dryga, Sergii; Дрыга, Сергей Георгиевич (Національна академія наук України, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України», 2016)
 • Феномен стратегічно важливих підприємств в Україні 

  Манцуров, Ігор Германович; Mantsurov, Igor G.; Манцуров, Игорь Германович; Рудченко, Олександр Юрійович; Rudchenko, Oleksandr; Рудченко, Александр Юрьевич; Новиков, В. В. (НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України; ТОВ «Інформаційноконсультаційна фірма "Праця"»; ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті розглянуто особливості визначення стратегічно важливих підприємств для оборони, безпеки та економіки держави, котрі являють собою своєрідну несучу конструкцію національної економіки; досліджено природу ...
 • Новые принципы формирования государственной региональной политики 

  Манцуров, Игорь Германович; Mantsurov, Igor G.; Манцуров, Ігор Германович; Манцурова, Алиса Николаевна; Mantsurova, Alice; Манцурова, Аліса Миколаївна; Столетова, Ирина Геннадьевна; Stolietova, I.; Столєтова, Ірина Геннадіївна (Азербайджанский экономический университет, 2016)
  В статье рассмотрены новые базовые принципы разработки и реализации государственной политики регионального развития, которая позволяет повысить обоснованность определения значений ключевых показателей, а также оценивание ...
 • Статистичне дослідження факторів інтенсивного відтворення в економіці України 

  Манцуров, Ігор Германович; Mantsurov, Igor G.; Манцуров, Игорь Германович (ДВНЗ «Тернопільський національний економічний університет», 2017)
  Розглянуто особливості економічного розвитку України протягом останніх п'яти років під впливом інтенсивних та екстенсивних факторів економічного зростання. Порівняно основні макроекономічні показники, що характеризують динаміку ...
 • Statistical measurement of the inclusive growth characteristics in Ukraine 

  Mantsurov, Igor G.; Манцуров, Ігор Германович; Манцуров, Игорь Германович; Храпунова, Яна Володимирівна; Khrapunova, Yana; Храпунова, Яна Владимировна (Національна академія наук України, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Національної академії наук України, 2019)
  The article is devoted to the analysis of the inclusive economic growth and development overall concept, which represents an extremely important, however, overly overdue attempt to establish a link between economic ...
 • Інклюзивне зростання як відповідь на сучасні виклики глобалізації 

  Манцуров, Ігор Германович; Mantsurov, Igor G.; Манцуров, Игорь Германович; Сігайов, Андрій Олександрович; Sigayov, Andrii; Сигайов, Андрей Александрович; Храпунова, Яна Володимирівна; Khrapunova, Yana; Храпунова, Яна Владимировна (Державний Науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, 2019)
 • Статистичне оцінювання інклюзивного зростання у форматі data-driven economy 

  Манцуров, Ігор Германович; Mantsurov, Igor G.; Манцуров, Игорь Германович (Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2019-10-16)
 • Еволюція парадигми розвитку регіонів у контексті світових глобалізаційних трансформацій 

  Манцуров, Ігор Германович; Mantsurov, Igor G.; Манцуров, Игорь Германович; Храпунова, Яна Володимирівна; Khrapunova, Yana; Храпунова, Яна Владимировна; Манцурова, Аліса Миколаївна; Mantsurova, Alice (Державний Науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, 2019)
 • Міжнародні стандарти інклюзивного розвитку як основа формування ефективної економічної політики держави 

  Манцуров, Ігор Германович; Mantsurov, Igor G.; Манцуров, Игорь Германович; Манцуров, Дмитро Ігорович; Mantsurov, Dmytro; Манцуров, Дмитрий Игоревич; Храпунова, Яна Володимирівна; Khrapunova, Yana; Храпунова, Яна Владимировна (ДВНЗ «Тернопільський національний економічний університет», 2018)
 • International standards of inclusive growth as a basis for shaping an efficient economic policy of the state 

  Mantsurov, Igor G.; Манцуров, Ігор Германович; Манцуров, Игорь Германович; Mantsurov, Dmytro; Манцуров, Дмитро Ігорович; Манцуров, Дмитрий Игоревич; Khrapunova, Yana; Храпунова, Яна Володимирівна; Храпунова, Яна Владимировна (ДВНЗ Тернопільський національний економічний університет, 2018)
  In some ways, the article summarizes the author’s work in the field of integrated assessment of the state and dynamics of Ukraine’s economic development. Summarizing the longitudinal research, the authors present the ...
 • Стан та тенденції розвитку інститутів спільного інвестування в Україні 

  Мазуренко, Ольга Костянтинівна; Mazurenko, Olga Kostyantynіvna; Мазуренко, Ольга Константиновна (Тернопільський національний економічний університет, 2012)
  Робота присвячена проблемам формування ринку інвестиційних фондів. Визначено сутність та структуру інститутів спільного інвестування як елементу інвестиційного ринку України. In work the analysis of preconditions of ...
 • Ринок послуг широкосмугового доступу до інтернету в Україні: статистичний аспект 

  Мазуренко, Ольга Костянтинівна; Mazurenko, Olga Kostyantynіvna; Мазуренко, Ольга Константиновна (Державний комітет статистики України, Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2015)
  У статті розглянуто актуальність і необхідність вивчення питання поширення широкосмугового доступу до мережі Інтернет в Україні. Проаналізовано стан та проблеми подальшого розвитку цього виду зв’язку. Продемонстровано, ...
 • Прогнозування рівня безробіття в Україні 

  Бараник, Зоя Павлівна; Baranik, Zoya; Баранник, Зоя Павловна; Петухова, Олена Анатоліївна; Petukhova, Olena; Петухова, Елена Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті обґрунтовано економічну сутність безробіття та розглянуто основні проблеми ринку праці в Україні. За допомогою методу екстраполяції тренду визначено прогнозний рівень безробіття в Україні в 2019-2023 рр. та ...
 • Теоретико-методологічні засади статистичного аналізу державного боргу України 

  Бараник, Зоя Павлівна; Baranik, Zoya; Бараник, Зоя Павловна; Глоба, А. М.; НlоЬа, А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті обгрунтовано економічну сутність державного боргу. Обгрунтовано пропозиції щодо вдосконалення управління державним боргом України. Розглянуто питання методологічного характеру розрахунку окремих боргових ...
 • Статистичне оцінювання стану та розвитку трудового потенціалу України 

  Бараник, Зоя Павлівна; Baranik, Zoya; Бараник, Зоя Павловна; Бабєєва, O. В.; Babieieva, O. V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Cтаття приcвячeна наyкoвoмy oбґрyнтyванню мeтoдичних пoлoжeнь iнтeгральнoгo oцiнювання стану та рoзвиткy трyдoвoгo пoтeнцiалy. З мeтoю рeалiзацiї iннoвацiйнoї cтратeгiї рoзвиткy країни вдосконалено методологічні пoлoжeння ...
 • Статистичне забезпечення продовольчої безпеки 

  Іщук, Ярослава Володимирівна; Ishchuk, Y.; Ищук, Ярослава Владимировна (Херсонський державний університет, 2016)
  В статті визначено поняття продовольчої безпеки як складового елемента економічної безпеки держави. Розглянуто основні індикатори і критерії продовольчої безпеки згідно із Законом України «Про продовольчу безпеку». ...
 • Статистичний моніторинг сталого розвитку 

  Іщук, Ярослава Володимирівна; Ishchuk, Y.; Ищук, Ярослава Владимировна (Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2016)

View More