Now showing items 21-40 of 161

  • Роль методу вимірювання лояльності клієнтів «NET PROMOTER SCORE» в стратегічному менеджменті 

   Коноваленко, І. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   За встановлення ринкових відносин як в Україні, так і у світі ключовим фактором успішної діяльності підприємств є завоювання та утримання споживачів. Це зумовило перехід до концепції маркетингу відносин. Наявність чітко ...
  • Особливості оподаткування соціальних інвестицій 

   Дзюба, Л. О.; Король, С. Я. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   У статті розглядаються особливості порядку оподаткування благодійної допомоги та відображення в обліку.
  • Система фінансового забезпечення місцевого самоврядування як інструмент соціально-економічного розвитку територій 

   Далєвська, Т. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   В статті розкрито економічну сутність системи фінансового забезпечення місцевого самоврядування як інструменту соціально-економічного розвитку територіальних громад. Проаналізовано кореляційно-регресійний зв’язок між ...
  • Методологічні засади корпоративного управління як індикатора вартості підприємства в ринкових умовах 

   Боковець, В. В.; Далєвська, Л. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   У статті розглянуто основний процес функціонування корпоративного управління. Проаналізовано фактори впливу корпоративного управління на вартість підприємства та сучасні моделі корпоративного управління в економіці. ...
  • Стан та ефективність функціонування системи аудиту державних фінансів в Україні 

   Бардаш, С. В.; Баранюк, Ю. Р. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   У статті досліджено проблеми розвитку інституту аудиту державних фінансів в Україні. Здійснено ретроспективний аналіз функціонування системи аудиту державних фінансів та визначено передумови його становлення. Оцінено ...
  • Тренінг особистісного зростання як ресурс розвитку персоналу 

   Харченко, С. В.; Лежух, І. С.; Доценко, В. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   представленій роботі аналізуються особливості тренінгу особистісного зростання як можливого ресурсу підвищення ефективності функціонування організації та збагачення її культурного потенціалу. Розглядаються такі важливі ...
  • Глобальносистемна методологія сучасного науково-практичного процесу 

   Скаленко, О. К. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   Цією працею концептуально представлені основні положення інноваційної методології досліджень та реалізації світових процесів в умовах трансінформаційно глобалізованого соціально-економічного середовища.
  • Філософія про міфи і реалії скерування науки і вищої освіти України в ХХІ ст. 

   Похресник, А. К. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   Розглянуто науково-дослідну діяльність у 25 державах світу, складений рейтинг якості (відносної інтенсивності), вказані лідери: Швейцарія, Сінгапур, Ізраїль, США і Великобританія. Доведено, що вища освіта у найближчі роки ...
  • Практичні аспекти маркетингових досліджень інноваційної діяльності підприємств 

   Куліш, Т. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   У статті розкрито сутність сучасних методів маркетингових досліджень інноваційної діяльності підприємств та обґрунтоване практичне їх впровадження на прикладі сільськогосподарських підприємств.
  • Нооглосарій і корисність заміни словосполучення «сталий розвиток» на термін «ноорозвиток» 

   Корсак, Ю. К. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   У ХХ ст. ідея класичного прогресу виявилась дискредитованою, а людство створило загрози для власного існування. Бездумна експлуатація природних і людських ресурсів поставила планету на межу екологічної катастрофи. Революції ...
  • Розвиток інноваційної функції маркетингу як важливої складової підвищення його ефективності 

   Гуменюк, А. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   Розглянуто й обгрунтовано інноваційну функцію маркетингу як важливу складову підвищення його ефективності. Запропоновано схему трансформації наукових інноваційних розробок в овочепродуктовому підкомплексі та представлено ...
  • Вплив видатків на освіту на розвиток людського потенціалу: досвід України 

   Боцян, Т. В.; Левчук, Е. П. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   В статті зроблено спробу визначити взаємозв’язок видатків на освіту та рівня розвитку людського потенціалу. Ми намагались з’ясувати, чи правдивою є теза про те, що зменшення державних видатків на освіту пов’язана зі зниженням ...
  • Облік оренди земельних ділянок і земельні відносини у соціально-економічному середовищі 

   Кучеркова, С. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   В статті розглядається одна з найпоширеніших форм земельних відносин оренда земельних ділянок й орендна плата за користування землями сільськогосподарського призначення з використанням методів бухгалтерського обліку. На ...
  • Шляхи вдосконалення організації системи моніторингу фінансової звітності на сучасному підприємстві 

   Липінська, А. М.; Котенко, Тетяна Юріївна; Котенко, Татьяна Юрьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   В роботі розглянуто сутність, мету здійснення моніторингу фінансової звітності підприємства та його місце в системі контролінгу як основного елемента інформаційного забезпечення підприємств, що є основою для прийняття ...
  • Бухгалтерський облік в СРСР: соціально відповідальний аспект 

   Король, С. Я. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   У контексті соціальної відповідальності розглянуто передумови інформаційного обслуговування соціалістичним бухгалтерським обліком зацікавлених осіб. Досліджено історію розвитку бухгалтерського обліку в СРСР. Проаналізовано ...
  • Екологічний аудит у концепції сталого розвитку економіки України 

   Клочай, В. В.; Романенко, О. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   У статті досліджено проблеми пов’язані із розвитком екологічного аудиту в Україні. Здійснено аналіз його взаємозв’язку з стратегією сталого розвитку «Україна 2020». Досліджено основні напрямки впливу екологічного аудиту ...
  • Проблеми обліку нематеріальних активів 

   Зима, Ю. П.; Дзюбенко, Н. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   У статті розглядаються проблеми обліку нематеріальних активів. Зокрема, законодавча неврегульованість визначення, класифікації, критеріїв визнання та підходів до оцінки нематеріальних активів.
  • Стан та перспективи розвитку ринку аудиторських послуг в Україні 

   Бардаш, С. В.; Баранюк, Ю. Р.; Боговик, Д. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   У статті досліджено проблеми пов’язані із розвитком ринку аудиторських послуг в Україні. Здійснено ретроспективний аналіз структури аудиторських послуг за різними критеріальними ознаками. Визначено вплив макроекономічних ...
  • Особливості моделювання облікової політики підприємства за МСФЗ 

   Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverhiy, Kostyantyn (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   Досліджено питання моделювання облікової політики підприємства за МСФЗ. Висвітлено суттєві питання, що розкриваються в обліковій політиці США, Великобританії, Німеччини та Франції. Запропоновано модель облікової політики ...
  • Критеріальна характеристика звітності про корпоративну соціальну відповідальність 

   Шерстюк, О. О.; Бардаш, С. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   Розглянуто проблеми фактичного впровадження звітності про корпоративну соціальну відповідальність (КСВ), обґрунтовано його необхідність і актуальність. Розкрито сутність звітності про КСВ, запропоновано її визначення та ...