Now showing items 1-20 of 29

    • Аналіз моделей регіонального розвитку України: теорія та проблеми функціонування 

      Фащевський, Микола Іванович; Білоконь, Іван Васильович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-22)
      У статті проаналізовано основні моделі регіонального розвитку України та принципи і проблеми їх функціонування.
    • Базис і надбудова: еволюція взаємовпливу 

      Бєляєв, Олександр Олександрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-03-29)
      Досліджено проблему базису і надбудови суспільства. Головний акцент зроблено на еволюції їх взаємовпливу і реальному використанні її в економічній практиці сьогодення.
    • Банківська інфраструктура України на сучасному етапі 

      Ходакевич, Сергій Іванович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15)
      У статті проаналізовано сучасний стан розвитку банківської інфраструктури України з позицій функціонального та інституційного забезпечення. Приводено характеристику та оцінку діяльності основних елементів банківської ...
    • Бренд як актив: принципи створення і управління 

      Шевченко, Олена Леонідівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-24)
      У статті розглянуто роль і значення бренда як активу, розкрито основні принципи їхнього створення і управління. Визначено базові джерела формування активів бренда та умови їх капіталізації. Розкрито і проаналізовано ...
    • Державно-приватне партнерство як умова і фактор модернізації економіки 

      Кириленко, Володимир Іванович; Потапенко, Денис Олександрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-30)
      Розкриті механізми державно-приватного партнерства як фактору і умови модернізації економіки.
    • Економіко-математичне моделювання оптимального прибутку виробництва в комплекснозначній економіці 

      Блудова, Тетяна Володимирівна; Мельник, Ольга Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-18)
      У статті розглянуто апарат виробничих функцій, які використовуються в математичній економіці та економетриці, що дає можливість розглянути умови досягнення оптимального прибутку виробництва із застосуванням комплекснозначних ...
    • Економічна інформація в структурі управління підприємством 

      Берідзе, Т. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-18)
      У статті досліджено рух економічної інформації на підприємстві. Застосування моделі руху економічної інформації дає можливість виявити дублювання операцій у деяких підрозділах підприємства, що значно збільшує час і ресурси, ...
    • Кредитні установи: сутність та види 

      Алексеєнко, Максим Дмитрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-15)
      У статті розглянуто питання сутності кредитної установи, запропоновано класифікацію кредитних установ.
    • Маркетингові дослідження ринку чорної металургії та перспективи його розвитку в умовах глобалізації 

      Сагайдак, М. П.; Іщенко, М. І.; Гелевачук, З. Й. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-24)
      Здійснено маркетингове дослідження ринку чорної металургії, визначено перспективи вітчизняних металовиробників на глобальному ринку та консолідації галузі.
    • Маркетингові стратегічні рішення щодо розвитку дистрибуції промислових підприємств 

      Пилипчук, Володимир Петрович; Данніков, Олег Володимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-11)
      Систематизовано та узагальнено організаційно-економічні аспекти побудови системи збуту промислових підприємств, дотримання яких є заставою конкурентоспроможності підприємства. Авторами акцентується увага на проблемах збуту, ...
    • Моделювання волатильності валютних курсів з урахуванням асиметричних ефектів впливу економічних факторів 

      Великоіваненко, Галина Іванівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-24)
      У статті досліджено можливість урахування асиметричних ефектів впливу різних економічних факторів на коливання валютного курсу у процесі моделювання. Зокрема, здійснено перевірку наявності прямого впливу між валютними ...
    • Можливості реалізації моделі випереджаючого розвитку в економічній політиці України 

      Москаленко, Олександра Миколаївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-02)
      У статті зроблено спробу оцінювання потенційних можливостей інституціонального і фінансового характеру щодо реалізації моделі випереджаючого розвитку в економічній політиці України. Аналізуються неокласичні теорії економічного ...
    • Необхідність застосування вартісного підходу в управлінні страховим портфелем 

      Баранов, Андрій Леонідович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-16)
      У статті розглянуто необхідність і сутність управління страховим портфелем, детально охарактеризовано запропоновані автором етапи такого управління та обґрунтовано необхідність застосування вартісного підходу в управління ...
    • Оптимізація обсягів платежів держав-членів до бюджету інтеграційного угруповання 

      Бояр, Андрій Олексійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15)
      Запропоновано і обґрунтовано новий підхід до оптимізації структури дохідної частини бюджету інтеграційного угруповання держав. Це бачиться можливим шляхом встановлення обсягів бюджетних платежів держав-членів пропорційно ...
    • Оптимізація управління запасами підприємства з урахуванням ризику 

      Манжос, Тетяна Василівна; Луцишина, Жанна Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15)
      Вивчається питання про оптимальний розмір товарного чи виробничого запасу підприємства, за якого функція прибутку досягає максимуму за умови стохастичного попиту. Побудовано алгоритм знаходження такого оптимального розміру ...
    • Особливості вияву явища маргінальності в сучасному українському суспільстві 

      Фляшнікова, Алла Борисівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-25)
      У статті висвітлено об’єктивні причини маргіналізації українського суспільства. Проаналізовано специфіка та форми вияву маргінальності в умовах трансформаційних процесів сучасного українського суспільства. Запропоновано ...
    • Податкове стимулювання іноземних інвестицій в Україну 

      Диба, Олександр Михайлович; Данилюк, Євгеній Юрійович; Домерат, О. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-30)
      Досліджено сутність ефективності податкової політики. Обґрунтовано можливість її використання в якості інструменту стимулювання інвестиційної діяльності в Україні.
    • Політико-економічна обмеженість сучасного неолібералізму та можливі шляхи її подолання 

      Зайцев, Юрій Кузьмич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-02)
      У статті досліджено причини неспроможності економічної теорії, що базується на принципах неокласики та неолібералізму, до аналізу природи глибинних субстанціональних чинників, які визначають характер протиріч сучасної ...
    • Пострадянська та західноєвропейська інтерпретація змісту соціальної безпеки 

      Ніколаєв, Євген Борисович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-08)
      Необхідність захисту та просування інтересів людини обґрунтовується у численних сучасних теоріях, однією з яких є концепція соціальної безпеки. Стаття зіставляє пострадянську та західноєвропейську версії цієї концепції як ...
    • Принципи інституціонального функціонування бюджетної системи 

      Савчук, Наталія Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-15)
      У статті розглянуто функції бюджету, бюджетна система України, її ознаки, функції, особливості та принципи функціонування.