Recent Submissions

 • Економіко-математичне моделювання аудиторії сайту 

  Стець, О. В.; Медвідь, Т. І. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-19)
  Структурування та моделювання аудиторії сайту є одним з найважливіших завдань, що розв’язуються у процесах аналізу, проекту- вання і моделювання сайту та його функціонування у системі World Wide Web. Стаття присвячена ...
 • Моделювання середньострокових економічних циклів 

  Дербенцев, Василь Джоржович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-17)
  Робота присвячена питанням моделювання середньострокових циклічних коливань. Побудовано компактну модель економічної динаміки, яка складається із нелінійного диференційного рівняння динаміки ВВП, що було одержано із ...
 • Інтернет-магазин як логістична система 

  Скіцько, Володимир Іванович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-30)
  У статті описано та проаналізовано сучасну ситуацію електронної комерції в Україні. Запропонована авторська класифікація україн- ських інтернет-магазинів. Дано авторське визначення понять «логістика» та «логістична система ...
 • Аналіз переваг і ризиків, які виникають у процесі впровадження систем електронного документообігу 

  Кіщенко, Ольга Василівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-14)
  У статті проаналізовано основні драйвери переходу на електронний документообіг підприємствами; визначено по категоріям ризики, що виникають у процесі впровадження системи електронного документообігу, запропоновано якісну ...
 • Вибір інвестиційного проекту з множини альтернативних варіантів як задача багатокритеріальної оптимізації 

  Долінський, Леонід Борисович; Піскунова, Олена Валеріївна; Горкун, Олександр Олександрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-17)
  У статті розроблено модель вибору інвестиційного проекту з множини альтернатив на основі сукупності критеріїв з використанням інструментарію теорії нечіткої логіки. Здійснено реалізацію моделі щодо вибору проекту для ...
 • Моделювання тіньової та легальної економік без взаємовпливу між ними 

  Семашко, Катерина Анатоліївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-30)
  Охарактеризовано явище тіньової економіки (ТЕ) та її вплив на легальну економіку (ЛЕ) суспільства. Описано нелінійні динамічні моделі взаємозв’язку ТЕ і ЛЕ за умови відсутності впливу однієї на іншу. Проаналізовано отримані ...
 • Теоретичні аспекти моделювання попиту і суб’єктивних просторів споживчої поведінки 

  Катуніна, Ольга Сергіївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-16)
  У роботі проаналізовано сучасні підходи до розробки інструментарію прогнозування попиту і поведінки споживачів на базі моделювання суб’єктивних просторів якості життя. Сформульовано методологічні передумови створення ...
 • Особливості перевірки властивостей безпеки програм методом статичного аналізу 

  Бєгун, Анатолій Володимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-24)
  Стаття присвячена аналізу розвитку засобів безпеки програмних систем. Основну увагу приділено перевірки програмних продуктів методом статичного аналізу, який дозволяє розпізнавати властивості обчислень програм без проведення ...
 • Оцінка методів дослідження системних характеристик діяльності елеватора 

  Бєгун, Анатолій Володимирович; Ігнатова, Юлія Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-19)
  У статті розглянуто переваги і недоліки аналітичного метода дослідження імовірнісних моделей у порівнянні з чисельним методом розв’язання системи рівнянь. На прикладі елеватора показано головні практичні особливості ...
 • Інформаційна система забезпечення індикативного планування на підприємстві 

  Суслов, Олег Павлович; Тішков, Богдан Олександрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-29)
  У статті розроблено інформаційну систему забезпечення індикативного планування. Досліджено проблеми пов’язані з формуванням інформаційної бази індикативного планування, технологією процесу стратегічного планування, ...
 • Моделювання діяльності об’єкта господарювання 

  Кравченко, Тетяна Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-26)
  Проведено критичний аналіз літератури щодо використання математичних моделей у сфері регіональної економіки. Сформульовано концепти побудови економіко-математичних моделей динамічної траєкторії об’єкта господарювання. ...
 • Мультипотокова однофазова модель управління зернопереробним підприємством 

  Ігнатова, Юлія Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-30)
  У статі запропоновано модель управління зернопереробним підприємством з використанням апарату систем масового обслуговування. На основі математичної моделі роботи зернопереробного підприємства в динаміці отримано прогноз ...
 • Система корпоративного управління в банківському секторі України 

  Степаненко, Ольга Петрівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-18)
  У статті розглянуто питання становлення нових економічних відносин і розроблення сучасної концепції корпоративного управління, досліджено проблеми створення структури корпоративних відносин економічних системах і організаціях, ...
 • Статистичне оцінювання фіскальної стійкості державних фінансів Греції та Німеччини 

  Мельников, Ю. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-21)
  Дана стаття представляє методологічну концепцію для статистичного оцінювання фіскальної стійкості державних фінансів. Використовуючи цю теорію, було проведено статистичний аналіз оцінювання фіскальної стійкості державних ...
 • Про одну задачу оптимального економічного зростання з технологічним прогресом та інтелектуальним капіталом 

  Тадеєв, Ю. П. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-12)
  У роботі на основі виробничої функції Кобба-Дугласа запропоновано модель економічного зростання, яка враховує капіталоінтенсивний технологічний прогрес та інтелектуальний капітал як адитивну частину людського ресурсу. ...
 • Методичні підходи до маркетингового стратегічного аналізу діяльності підприємств 

  Овсієнко, Наталія Василівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-16)
  Розглянуто питання методів маркетингового стратегічного аналізу підприємства, таких як: SWOT-аналіз, STЕP-аналіз, DRETS-аналіз, SPACE-аналіз. Представлено загальну процедуру розробки стратегії підприємства на основі ...
 • Економіко-математична модель оптимального розвитку ріпаківництва в сільськогосподарських підприємствах з різним рівнем ресурсного забезпечення 

  Концеба, С. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-24)
  Розглянуто використання економіко-математичних моделей з метою оптимізації виробництва насіння ріпаку в регіоні у сільськогосподарських підприємствах з різним рівнем ресурсного забезпечення.
 • Аналіз рівня впливу загроз на фінансову безпеку підприємства з використанням методів нечіткої логіки 

  Петренко, Людмила Миколаївна; Petrenko, Lyudmila (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013)
  У статті досліджено та здійснено класифікацію найбільш вагомих зовнішніх та внутрішніх загроз фінансової безпеки підприємства. В роботі на базі синтезу методів нечіткої логіки та нейронних мереж розроблено багаторівневу ...