Now showing items 1-20 of 36

  • Роль інституціонального напрямку дослідження фінансового ринку в процесі системної трансформації 

   Смагін, Володимир Леонтійович; Smagin, Volodymyr (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-10-01)
   Обґрунтовано необхідність застосування інституціональної теорії для формування ринкової економічної поведінки контрагентів — учасників нових фінансових відносин у процесі становлення фінансового ринку на постсоціалістичному ...
  • Трансформація ролі та функцій університетів у сучасному глобальному середовищі 

   Сусловська, Т. Є.; Suslovska, T. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-09-24)
   У статті досліджено сучасні тенденції розвитку університетської діяльності в контексті трансформації ролі університетів у глобальному середовищі. Доведено, що за умов формування постіндустріальної моделі економічного ...
  • Компетенції бізнес-аналітика: потреби практики та можливості освіти 

   Євдокимова, Ніна Миколаївна; Yevdokymova, Nina; Решетняк, Тетяна Іванівна; Reshetnyak, Tetyana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-10-22)
   В статті розглянуто проблеми формування адекватного сучасним умовам методологічного підґрунтя бізнес-аналітики на підприємстві. Відповідно до мети та змісту цієї діяльності запропоновано авторське бачення підходу до ...
  • Оцінка ефективності управління акціонерним товариством на основі балансу інтересів заінтересованих осіб 

   Шевчук, Євген Васильович; Shevchuk, Yevgen (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-10-16)
   У статті розглянуто можливість оцінки ефективності управління акціонерними товариствами на основі підходу, що базується на системі інтересів основних заінтересованих у їх роботі осіб.
  • Трудовий потенціал підприємства: упорядкування категорій та оновлення змісту 

   Щолокова, Валентина Олександрівна; Shcholokova, Valentyna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-10-19)
   Розглянуто сучасні підходи до визначення поняття «трудовий потенціал» у контексті його виникнення та розвитку поряд з іншими категоріями управління персоналом, обґрунтовано необхідність застосування понять «людський» та ...
  • Компоненти моделі регулювання соціально-трудових відносин на підприємстві 

   Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-09-09)
   Визначено актуальні завдання та внесено пропозиції щодо складових моделі регулювання соціально-трудових відносин на підприємстві. Розкрито механізм взаємодії сторін соціально-трудових відносин на основі принципів соціального ...
  • Економічна сутність та значення сек’юритизації активів 

   Васильков, Д. В.; Vasylkov, D. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-10-19)
   В статті досліджено сутність, особливості і еволюцію поняття сек’юритизація, розглянуто категорії сек’юритизованих активів та основні етапи сек’юритизації.
  • Корпоративна культура як інструмент формування іміджу фірми 

   Ліфінцев, Деніс Сергійович; Lifintsev, Denis (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-10-12)
   В статті розглянуто вплив корпоративної культури на імідж організації. Виділено інтереси основних зацікавлених осіб («стейкхолдерів») організації, які мають бути враховані у культурі з метою формування позитивного іміджу.
  • Роль наглядової ради у системі корпоративного управління акціонерного товариства 

   Черпак, Антоніна Євгенівна; Cherpak, Antonina Yevhenivna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-10-28)
   Стаття присвячена визначенню місця і ролі наглядової ради у структурі органів управління АТ з урахуванням необхідності посилення впливу ради на формування та реалізацію стратегії, здійснення функції антикризового управління, ...
  • Розвиток соціально-відповідального маркетингу вітчизняного підприємства 

   Хамідова, А. Ш.; Khamidova, A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-09-24)
   В статті досліджено процес інтеграції соціально-відповідального маркетингу у діяльність основних елементів організаційної структури, а також його вплив на підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства. Вивчено та ...
  • Удосконалення процесу розробки та реалізації стратегії підприємства 

   Кібук, Тетяна Миколаївна; Kibuk, Tatiana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-10-20)
   В статті виділено основні складові, об’єкт та предмет стратегічного управління. Систематизовано його принципи та функції. Викладено пропозиції щодо вдосконалення процесу розробки та реалізації стратегії підприємства.
  • Стратегія як об’єкт та інструмент антикризового управління підприємством 

   Ганнеча, Олександр Михайлович; Gannecha, Oleksandr (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-10-16)
   У даній статті розкрито сутність стратегії підприємства, подано класифікацію стратегій за рівнями управління підприємства, розглянуто стратегію підприємства як об’єкт та інструмент антикризового управління.
  • Конкурентні переваги на основі екологічного маркетингу 

   Василькова, Наталія Володимирівна; Vasylkova, Natalia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-10-15)
   В статті розглянуто сутність, особливості та еволюцію екологічного маркетингу, його місце у концепції сталого розвитку, складності реалізації екологічних інновацій та переваги, яких підприємство може досягти, діючи на ...
  • Кластеризація у сфері торгівлі як основа підвищення її ефективності 

   Шпильова, Ю. Б.; Shpylyova, Y. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-10-23)
   У статті розглянуто актуальні проблеми пов’язані з формуванням та функціонуванням кластерів в цілому та зокрема торгівельного кластера. Сформульовано проблеми, які необхідно розв’язати для проведення кластеризації економіки ...
  • Регіональний вимір формування трудового потенціалу України 

   Ольшевська, Ірина Петрівна; Olshevska, Iryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-10-23)
   Стаття присвячена дослідженню теоретичних та практичних аспектів впливу внутрішніх міграційних процесів на економічний розвиток країн та ринок праці зокрема.
  • Глобалізаційні чинники регіонального розвитку — соціальний вектор прояву 

   Носуліч, Т. М.; Nosulich, T. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
   В статті проаналізовано особливості впливу на розвиток регіонів глобалізаційних процесів, які проявляються в соціальній сфері.
  • Економіко-математичний аналіз розвитку туристично-рекреаційних ресурсів України 

   Стець, О. В.; Stets, O.; Юхименко, Н. І.; Yuhymenko, N. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-09-28)
   В статті проаналізовано стан туристично-рекреаційних ресурсів України. Визначено, що на даний час туризм в Україні активно розвивається, тому туристичні фірми потребують найточнішого прогнозу потоку туристів до регіону, ...
  • Особливості формування механізму забезпечення економічної безпеки металургійних підприємств 

   Шевченко, Ірина Леонідівна; Shevchenko, Iryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-09-29)
   В статті проведено теоретичне дослідження формування загальної схеми механізму забезпечення економічної безпеки підприємств. Пропонується вирішення таких важливих питань, як розробка та визначення елементів механізму ...
  • Аналіз впливу реального інвестування на ефективність господарської діяльності підприємств добувної промисловості 

   Кравченко, Катерина Володимирівна; Kravchenko, Kateryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-09-08)
   В статті обґрунтовано необхідність дослідження впливу інвестування на ефективність діяльності суб’єктів господарювання. Розгляд цього питання стає особливо актуальним при проведенні порівняльного аналізу динаміки основних ...
  • Аналіз стану хлібопекарської галузі України та забезпечення ефективної співпраці державних і підприємницьких структур 

   Павлів, Оксана Богданівна; Pavliv, Oksana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-10-09)
   В статті проведено дослідження стану хлібопекарської галузі харчової промисловості, основних проблем розвитку хлібопекарства та обґрунтовано можливі напрямки їх вирішення при спільних діях підприємств хлібопекарської ...