Now showing items 1-20 of 31

  • Інноваційні технології навчання: ділова (корпоративна) розвідка в умовах бізнес-симуляції «MARKET» 

   Азьмук, Любов Анатоліївна; Azmuk, Liubov; Азьмук, Любовь Анатольевна; Савченко, М. О.; Savchenko, M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-26)
   У статті представлено механізм проведення ділової (корпоративної) розвідки в середовищі бізнес-симуляції «MARKET». Значну увагу приділено особливостям збору інформаційних даних та їх використанню в процесі оптимізації ...
  • Дидактичні інструменти формування навички творчого економічного мислення 

   Крюкова, Інна Олексіївна; Krjukova, Inna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-17)
   У статті розкрито особливості використання деяких дидактичних форм навчальної роботи, які сприяють формуванню у студентів креативної аналітичної навички. Конструктивний творчий ефект колективного інтелекту студентів ...
  • Конкуренція університетів як знаннєвих організацій: світовий досвід та вітчизняна практика 

   Гребешкова, Олена Миколаївна; Hrebeshkova, Olena (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-02)
   У статті викладено результати порівняльної характеристики умов конкуренції університетів в Україні та світі. Наведено аналітичні дані про стан і динаміку ринків освітніх та науково-дослідницьких послуг, а також фінансові, ...
  • Ціннісна пропозиція магістратури: результати емпіричного дослідження 

   Востряков, Олександр Володимирович; Vostriakov, Oleksandr; Гребешкова, Олена Миколаївна; Hrebeshkova, Olena; Решетняк, Тетяна Іванівна; Reshetniak, Tetiana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04-27)
   У статті викладено результати емпіричного дослідження факторів та складових ціннісної пропозиції магістратури на прикладі ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Висунуто та перевірено ...
  • Упровадження концепції управління знаннями у діяльність дослідницького університету 

   Гаращенко, Наталія Миколаївна; Harashchenko, Natalia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04-02)
   Розглянуто питання щодо сутності нової освітньої парадигми та вимог, які вона висуває до сучасних університетів. Окреслено місію та завдання університетів в умовах формування економіки знань. Визначено необхідність ...
  • Впровадження інформаційних систем управління: методологічний аспект 

   Голіонко, Наталія Григорівна; Holionko, Nataliia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-30)
   У статті викладено результати дослідження проблем упровадження інформаційних систем управління на підприємстві у методологічному аспекті. Розглянуто базові вимоги до впровадження, модель трансформації підприємства та етапи ...
  • Корпоративна система управління проектами розвитку: сутність та процес створення 

   Марченко, Максим Михайлович; Marchenko, Maksym (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-11)
   В якості ефективного управління розвитком запропоновано корпоративну систему управління проектами розвитку, яка заснована на використанні типових рішень проектного управління і специфіки корпоративного розвитку. Весь процес ...
  • Оцінки показників ліквідності та фінансової стійкості на основі агрегування балансу: робочий інструментарій аналітика підприємства 

   Лозовик, Юрій Миколайович; Lozovyk, Yuruj; Лозовик, Юрий Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-24)
   У роботі визначено переваги, недоліки та можливості застосування існуючих методик оцінки різноманітних показників фінансового стану підприємства на основі попереднього агрегування балансу. Запропоновано різноманітні варіанти ...
  • Концепція ключових показників ефективності (KPI) в управлінні підприємствами 

   Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-28)
   У статті розглянуто зміст, складові, принципи та організаційно-методичне забезпечення системи управління діяльністю підприємств на основі концепції ключових показників ефективності (KPI). Охарактеризовано сутність, критерії ...
  • Бюджетування як стратегічний інструмент управління розвитком підприємства 

   Бортнік, Анастасія Миколаївна; Bortnik, Anastasiia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-31)
   У статті досліджено один з найефективніших напрямків стратегічного управління — бюджетування. Визначено сутність і завдання процесу бюджетування на рівні підприємств. Розроблено схему бюджету фінансових результатів. Доведено ...
  • Конкурентні переваги підприємства: особливості та етапи формування в контексті сучасних умов ведення бізнесу 

   Позняк, Сергій Володимирович; Pozniak, Serhii (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-15)
   У статті визначено основні характеристики конкурентних переваг за різними підходами. Запропоновано рекомендації щодо етапів формування та використання конкурентних переваг підприємства в контексті застосування сучасних ...
  • Виробнича стратегія MC-підприємства 

   Омельяненко, Тетяна Володимирівна; Omelianenko, Tetyana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-23)
   Розкрито сутність концепції «Mass Customization (МС)». Охарактеризовано принципи організації діяльності МС-підприємства. Ідентифіковано характер виробничої стратегії МС-підприємства та визначено інструменти її ефективного ...
  • Аналітична оцінка та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України 

   Григораш, Ірина Олександрівна; Hryhorash, Iryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-14)
   У статті розглянуто особливості розвитку фармацевтичного ринку України, визначено його структуру, обсяг та динаміку росту. Проаналізовано вплив ключових тенденцій світового фармацевтичного ринку на розвиток вітчизняних ...
  • Розвиток страхового ринку та напрями вдосконалення управління страховими компаніями в Україні 

   Хоменко, О. І.; Khomenko, O.; Подольна, В. В.; Podolna, V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-17)
   У статті досліджено основні тенденції українського ринку страхових послуг, представлено основні показники функціонування страхового ринку. Розглянуто питання соціально-економічного значення страхування. Виділено критерії ...
  • Механізми фінансування заходів з енергозбереження на підприємствах харчової промисловості 

   Бевз, В. В.; Bevz, V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-14)
   Формування джерел фінансування енергозберігаючих заходів є основою успішної реалізації енергозберігаючої політики. Реалізація впровадження новітніх прогресивних технологій має забезпечити зниження рівня енергоємності ...
  • Методологічні принципи історизму у дослідженні критеріїв конкурентоспроможності національної економіки 

   Король, Ірина Вікторівна; Korol, Iryna (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-30)
   Через призму теоретичних розробок німецької історичної школи в статті ідентифіковано та охарактеризовано основні групи факторів, які впливають на конкурентоспроможність національної економіки. Визначено ключові елементи, ...
  • Залучення інвестиційних ресурсів на зовнішніх ринках капіталу публічними акціонерними товариствами України 

   Жученко, Зоя Олександрівна; Zhuchenko, Z. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-10)
   У статті розглянуто основні тенденції щодо використання вітчизняними публічними акціонерними товариствами (ПАТ) інвестиційних ресурсів, у тому числі, на міжнародних ринках капіталу. Оцінено потенціал агропромислових ПАТ ...
  • Доцільність створення науково-виробничих мережевих бізнес-структур в Україні 

   Бігунов-Новіков, Леонід Ю.; Bigunov-Novikov, Leonid (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-11)
   У статті розглянуто доцільність створення науково-виробничих мережевих бізнес-структур в Україні. Ефективність таких структур досліджується з точки зору порівняльного інституційного аналізу фірми. Мережева науково-виробнича ...
  • Національні інноваційні процеси в координатах глобального економічного простору 

   Соболєва, Тетяна Олександрівна; Sobolyeva, Tetyana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-18)
   У статті розглянуто тенденції в інноваційних процесах в Україні, що сформувалися за роки незалежності, визначено їх динаміку і вплив на економічні показники; проведено зіставлення показників інноваційної діяльності в ...
  • Сутність та аналітичні характеристики показників привабливості реальних інвестицій у межах фундаментального підходу 

   Коцюба, Олексій Станіславович; Коtsiuba, O. S. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті досліджено сутність та аналітичні властивості критеріальних показників фундаментальної теорії оцінки реальних інвестицій. На основі порівняння їх з характеристиками відповідних показників у межах класичного підходу ...