Now showing items 1-20 of 27

  • Підходи до перетворення вищого навчального закладу на організацію, що навчається 

   Прохорова, Єлєна Вікторівна; Prokhorova, Elene (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-12)
   Дано визначення та ознаки організації, що навчається. Визначено інструменти, за допомогою яких університети можна перетворити на організації, що навчаються.
  • Стратегія інтернаціоналізації вищої освіти Великобританії 

   Нужненко, Катерина Анатоліївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-09)
   Розглянуто значення інтернаціоналізації британської вищої освіти. У роботі висвітлено особливості фінансування британських вищих навчальних закладів. Наголошено на існуючих проблемах здійснення міжнародної співпраці між ...
  • Стратегічне управління знаннями як джерело конкурентних переваг вищого навчального закладу 

   Василькова, Наталія Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У статті розглянуто основні аспекти та особливості управління знаннями у вищому навчальному закладі, проаналізовано вплив стратегічного управління знаннями на конкурентоспроможність університету на ринку освітніх послуг.
  • Базові характеристики системної цілісності підприємства 

   Золотухін, Ігор Євгенович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-13)
   Розглянуто базові характеристики системної цілісності підприємства, основні властивості цілісного стану підприємства. Розглянуто формування поняття цілісності за допомогою різних економічних теорій і концепцій.
  • Економічна природа антикризової діяльності підприємства 

   Терентьєва, А. В.; Terentieva, A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-03)
   Досліджено сутність термінів «діяльність», «антикризова діяльність», види діяльності». Визначено окремі аспекти проблеми управління антикризовою діяльністю підприємства.
  • Орієнтація на клієнта: управління лояльністю споживача 

   Приходько, Людмила Миколаївна; Pryhodko, Lyudmyla (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-25)
   Розглянуто організаційно-економічні і управлінські стосунки, що виникають при розробці і реалізації технологій впливу на споживчу поведінку, фактори, які впливають на формування та підтримку лояльності споживача, а також ...
  • Сучасні підходи до оцінювання продуктивності підприємства 

   Криворучкіна, Олена Володимирівна; Kryvoruchkina, Olena (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-22)
   У статті систематизовано підходи до оцінювання продуктивності підприємства, ідентифіковано їх дискусійні аспекти. Визначено перспективні напрями удосконалення методичного інструментарію оцінювання продуктивності суб’єктів ...
  • Регулювання результативності управління підприємством 

   Клименко, Світлана Михайлівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-06)
   У роботі узагальнено наукові підходи до визначення та регулювання результативності функціонування сучасних виробничих систем. Наведено аргументацію взаємозв’язку між результативністю підприємства та економічною ефективністю. ...
  • Гнучкість підприємства: поняття, сутність, види та підхід до класифікації 

   Шатілова, Олена Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-06)
   Розглянуто та узагальнено існуючі підходи щодо розуміння сутності гнучкості підприємства. Виділено основні складові гнучкості, як категорії. Запропоновано авторський підхід щодо класифікації різновидів гнучкості підприємства.
  • Особливості оцінювання фінансового стану вітчизняних підприємств: методичні підходи та практика їх застосування 

   Мартинюк, Л. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-15)
   У статті здійснено аналіз найвідоміших вітчизняних методик оцінки фінансового стану підприємств і типових груп показників, розрахунок яких передбачено цими методиками. Визначено шляхи вдосконалення методик оцінки фінансового ...
  • Клієнтський капітал підприємства: семантична ідентифікація та структурні елементи 

   Тищенко, Олександр Олександрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-09)
   Узагальнено підходи щодо ідентифікації клієнтського капіталу та визначення його місця в системі управління інтелектуальним капіталом підприємства. Запропоновано авторський підхід до структурної композиції клієнтського ...
  • Система стратегічного управління витратами: концептуальні засади побудови 

   Гордієнко, Вячеслав Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-13)
   Узагальнено підходи щодо формування систем стратегічного управління витратами, встановлено концептуальні відмінності між традиційним підходом і стратегічною реалізацією функції управління витратами. Запропоновано підхід ...
  • Напрями формування інноваційної культури в корпораціях 

   Соболєва, Тетяна Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-07)
   У статті розглянуто напрями формування інноваційної корпоративної культури. Виділено інструменти діагностики стану інноваційного клімату компанії як середовища здійснення інноваційної діяльності. Охарактеризовано шляхи ...
  • Актуальні методологічні підходи до удосконалення механізмів корпоративного управління в Україні 

   Черпак, Антоніна Євгенівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-29)
   У статті запропоновано нові заходи методологічного характеру, реалізація яких дозволить удосконалити процес формування та функціонування існуючих механізмів корпоративного управління. Автор пропонує комплексний підхід до ...
  • Особливості інноваційного розвитку в Україні 

   Терещенко, Наталія Володимирівна; Tereshchenko, N. V.; Терещенко, Наталия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-11)
   Обгрунтовано: необхідність розробки ефективного механізму державного регулювання інноваційного розвитку; сутність, характерні риси та системна організація інноваційних процесів (виокремлено їх типи міжнародною практикою); ...
  • Перешкоди інноваційному розвитку в національній економіці 

   Бортнікова, Людмила Павлівна; Самійленко, Андрій Петрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-06)
   Стаття присвячена аналізу комплексу причин повільному розвитку інновацій в національній економіці та подоланню перешкод на шляху інновацій. Наведено огляд стереотипів, що склалися в оцінці потенціалу інноваційного розвитку ...
  • Інвестиційні важелі гармонізації стратегічного управління на різних рівнях економіки 

   Михайленко, Олена Феліксівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-15)
   У статті на основі узагальнення світового досвіду запропоновано підходи до побудови узгодженої вертикалі стратегічного управління соціально-економічними системами мікро-, мезо- і макрорівнів.
  • Глобальна стратегія галузі як інструмент ефективної конкуренції на міжнародному ринку 

   Лісовенко, Сергій Анатолійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-15)
   У статті визначено поняття «глобальна стратегія галузі» та її роль для створення конкурентоспроможної галузі економіки. Проведено аналіз структури глобальних стратегій основних країн-лідерів в авіакосмічній промисловості. ...
  • Розвиток промислових підприємств України: багатовимірний аналіз 

   Рєпіна, Інна Миколаївна; Riepina,Inna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-06)
   Стаття присвячена дослідженню тенденцій розвитку вітчизняних промислових підприємств за допомоги методів багатовимірного аналізу. Представлено авторське бачення дескриптивної теоретико-методичної моделі багатовимірного ...
  • Стратегії управління соціоекосистемами 

   Данилевич, Н. М.; Кохан, М. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-15)
   У статті проаналізовано соціально-економічні та екологічні показники за регіонами України і виявлено, що виконання державними інсти- туціями відповідних функцій у сфері управління соціоекосистемами відображені у показниках ...